Chi phí không chịu lãi (NONINTEREST EXPENSE) là lương bổng, tiền thuê trang thiết bị, tiền thuê nhà cao tầng và thiết bị, thuế và các chi phí liên quan khác, bao gồm khoản dự phòng lỗ từ khoản vay, đối với những khoản vay dự kiến khó đòi. Các chi phí không chịu lãi là những phí điều hành cố định trong một ngân hàng, có thể được bù đắp bởi thu nhập lệ phí từ các khoản cho vay, lệ phí trễ hạn các khoản cho vay, phí thường niên, phí công cụ tín dụng, hoặc qua các dịch vụ phi tín dụng.