Chi phí lãi ròng (NIC) là tổng số chi phí tiền lãi của một đợt chào bán của bên phát hành trái phiếu, gồm cả phiếu lãi và phần bù hoặc phần chiết khấu, và thường được mô tả như tổng số lãi vào ngày đáo hạn, sử dụng tính toán số học đường thẳng, không có thừa số giá trị đồng tiền theo thời gian.

Công thức để tính chi phí trả lãi ròng là:

Tổng số tiền thanh toán phiếu lãi + chiết khấu (hoặc phần bù)/ số năm đáo hạn của trái phiếu.