ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀVIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 5 NĂM 1976- 1980 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 1978

Đại hội lần thứ IV của Đảng đãquyết định đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng kinh tếtrong giai đoạn mới đồng thời đã xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủyếu của kế hoạch 5 năm 1976- 1980. Việc xây dựng kế hoạch 5 năm 1976- 1980 có ýnghĩa hết sức quan trọng đối với việc tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ,mục tiêu chủ yếu đến năm 1980 mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đã chỉ dẫn. Việcxây dựng kế hoạch lần này, các Sở, Quận, Huyện cần nắm vững tư tưởng chỉ đạocủa Bộ Chính trị Trung ương Đảng nội dung và phương pháp kế hoạch hóa như sau :

I. TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNGKẾ HOẠCH 5 NĂM (1976- 1980):

1. Phải quán triệt đường lối củaĐảng, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1976- 1980nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộthành phố lần thứ nhất và cụ thể hóa đường lối, nghị quyết trên vào hoàn cảnhthực tế của từng Sở, Ngành, Quận, Huyện.

2. Phát huy cao độ tinh thần tựlực, tự cường, triệt để tiết kiệm, ra sức động viên mọi khả năng hiện có, khaithác mọi năng lực tiềm tàng, tổ chức phân bổ, xây dựng tốt lực lượng lao độngcho phù hợp với sự phân bổ đất đai, tài nguyên, cơ sở sản xuất.

Vận dụng và khai thác tốt các cơsở vật chất kỹ thuật hiện có và được xây dựng thêm : đất đai, các nguồn tàinguyên khác, tích cực thực hiện việc di giãn dân kết hợp từng bước phân bổ lạilực lượng lao động xã hội. Mỗi Sở, Quận, Huyện, mỗi đơn vị cơ sở phải xây dựngkế hoạch với tinh thần không để một tấc đất hoang, một thiết bị nằm im, một laođộng không có việc làm. Kế hoạch phải được xây dựng với tinh thần tích cực,vững chắc và hết sức sinh động, sáng tạo. Phải có kế hoạch biện pháp cụ thể đểkhai thác mọi khả năng tiềm tàng của từng ngành, quận, huyện, cơ sở sản xuất.

3. Kết hợp chặt chẽ việc xâydựng với cải tạo xã hội chủ nghĩa ở từng Sở, Ngành, Quận, Huyện. Phải đặc biệtchú trọng phát triển nhanh lực lượng quốc doanh ở tất cả các ngành, chú trọngngành thương nghiệp, vận tải ; phải đẩy mạnh xây dựng nông trường quốc doanh,lực lượng đánh cá quốc doanh. Trong quá trình cải tạo, các thành phần kinh tếtư nhân tuy còn tồn tại trong một thời gian nhất định nhưng phải hướng hoạtđộng của họ theo quỹ đạo của kế hoạch Nhà nước, do đó kế hoạch phải chú ý khaithác và phát huy năng lực sản xuất, xây dựng, tiền vốn của tư nhân, nhất làtiểu thủ công nghiệp.

4. Việc xây dựng kế hoạch 5 nămphải gắn liền với tổ chức lại sản xuất, tổ chức quản lý kinh tế trong từng Sở,Ngành, Quận, Huyện, từng đơn vị cơ sở để sử dụng tốt lao động tận dụng tốt nănglực hiện có và đạt hiệu quả kt trong từng Sở, Ngành, Quận, Huyện, từng đơn vịcơ sở để sử dụng tốt lao động tận dụng tốt năng lực hiện có và đạt hiệu quảkinh tế cao.

5. Trong quá trình xây dựng kếhoạch cần đánh giá đúng đắn tình hình, thấy hết năng lực sản xuất, phát hiệntất cả các khả năng tiềm tàng, thấy hết khó khăn đồng thời nhìn rõ thuận lợicủa ngành, địa phương mình, rút ra được những nguyên nhân chủ yếu, nhất lànguyên nhân chủ quan đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch Nhà nước trongthời gian qua để có biện pháp tích cực khắc phục thiếu sót làm cơ sở cho việcxây dựng kế hoạch những năm sau.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPLẬP KẾ HOẠCH 5 NĂM (1976- 1980) :

Thành phố đang tiến hành vừa cảitạo xã hội chủ nghĩa vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, nền kinh tế đang có nhiềumặt mất cân đối ; nhu cầu về sản xuất và đời sống nhân dân nhiều mặt chưa nắmchắc, tài liệu điều tra cơ bản còn thiếu, sơ sài. Trong tình hình đó đòi hỏiphải chú trọng xây dựng một số cân đối cơ bản mới đảm bảo cho sản xuất, xâydựng phát triển cân đối. Nhưng cân đối cần chú trọng là : cân đối năng lực sảnxuất, cân đối vốn đầu tư, cân đối lương thực... và một số mặt hàng tiêu dùngthiết yếu.

Cân đối phải tích cực, vữngchắc, đề cao tinh thần tự lực cánh sinh, triệt để khai thác khả năng tiềm tàngcủa từng Sở, Quận, Huyện, cơ sở để vươn lên, đảm bảo các nhu cầu thiết yếu nhấttrong sản xuất và đời sông nhân dân.

Để cân đối tốt trước tiên phảiinghiên cứu nhu cầu. Nhu cầu của sản xuất, xây dựng gồm có : tiền vốn, thiết bị,máy móc, nguyên nhiên vật liệu, cán bộ, công nhân kỹ thuật... Cần nghiên cứutính toán đầy đủ nhu cầu trên đây cho từng ngành, có kiểm tra chặt chẽ về tiêuchuẩn định mức sử dụng.

Phải tính toán khả năng, nắmvững năng lực sản xuất từng cơ sở, từng ngành một, tăng cường kế hoạch biệnpháp để khai thác khả năng tiềm tàng từng cơ sở, ngành, quận, huyện về năng lựcthiết bị, phương tiện hiện có, đất đai, lao động, các nguồn vật tư hàng hóa tồnkho, nguồn phế liệu phế phẩm tổ chức khai thác các loại nguyên liệu, vật tư tạiđịa phương, các tỉnh bạn...

1. Cân đối năng lực, thiết bị,vật tư chủ yếu :

Phải cân đối năng lực sản xuấttừng cơ sở, từng ngành. Phải dựa trên công suất các thiết bị, máy móc chủ yếuđể tính toán năng lực, chú ý đến biện pháp khắc phục khâu yếu nhất trong dâychuyền để xây dựng các chỉ tiêu sản xuất. Chỉ tiêu sản xuất phải cân đốinguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng thay thế. Nhu cầu vật tư phải căn cứ vào địnhmức sử dụng thiết bị, định mức tiêu hao vật tư cho một đơn vị sản phẩm. Phảixây dựng định mức tiêu hao vật tư một cách chặt chẽ, trên cơ sở đó xác định mứcgiảm và tỷ lệ giảm định mức trên hao vật tư.

Nhu cầu các loại thiết bị, máymóc phải căn cứ vào chủ trương đầu tư và nhiệm vụ thiết kế, thiết kế kỹ thuậtđã được cấp có thẩm quyền xét duyệt, trên cơ sở sử dụng đến mức tối đa năng lựcthiết bị, máy móc hiện có.

Trong điều kiện nguồn vật tư cònkhó khăn, việc phân phối vật tư phải có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho nhucầu sản xuất và thu mua nông, ngư sản. Phải nắm vững nguyên tắc Nhà nước cungứng vật tư phải thu mua được sản phẩm.

2. Cân đối vốn đầu tư xây dựngcơ bản :

Yêu cầu vốn đầu tư xây dựng cơbản về khôi phục và phát triển kinh tế trong những năm tời của thành phố rấtlớn, nhưng vốn Nhà nước đã dự kiến phân bổ mới đáp ứng được trên phân nửa yêucầu, nhưng hiện nay trong công tác xây dựng cơ bản của các Sở, Quận, Huyện cònnhiều mặt mất cân đối : caông tác chuẩn bị đầu tư không theo kịp yêu cầu, vậtliệu xây dựng thiếu,... Vì vậy kế hoạch đầu tư phải được cân đối chặt chẽ, phảitập trung vốn, vật tư vào những nhu cầu cấp bách.

Phải làm tốt công tác chuẩn bịđầu tư để cho việc quyết định chủ trương đầu tư có căn cứ khoa học và hiện quảkinh tế. Các Sở, Ngành, Quận, Huyện phải nghiên cứu xây dựng phương án pháttriển kinh tế để xác định đúng hướng đầu tư.

3. Cân đối lương thực : Gồm có :cân đối lương thực trong nông dân, cân đối lương thực cho toàn thành phố.

- Cân đối lương thực trong nôngdân, cần tính toán đầy đủ nhu cầu của nông dân về lương thực để ăn, để giống vàchăn nuôi để bố trí chỉ tiêu sản xuất từng vụ, cả năm và chia cho từng năm một(kể cả lúa và hoa màu). Từ đó tính khả năng huy động lương thực cho Nhà nướcbao gồm cả nộp thuế, thu mua. Bảng cân đối nầy phải lập cho từng huyện, quận cósản xuất nông nghiệp và Sở Nông nghiệp chịu trách nhiệm tổng hợp chung.

- Cân đối lương thực cho toànthành phố, cần tính toán kỹ số lượng tồn kho, khả năng huy động lương thực hằngnăm ở địa phương với mức tối đa. Về phân phối lương thực cho các nhu cầu cầntính toán và kiểm tra chặt chẽ. Việc lập kế hoạch phân phối cho thành phầnkhông sản xuất nông nghiệp phải kiểm tra chặt chẽ các đối tượng, cấp theo địnhlượng, chánh sách đã quy định. Quản lý chặt chẽ số người trong biên chế, sốngười mới nhập vào thành phố. Từ đó tính toán số lượng cần xin Trung ương. Bảngcân đối nầy được lập cho từng Quận, Huyện. Số lương thực thành phố chịu tráchnhiệm về tổng hợp nhu cầu lương thực cho thành phố từng năm.

4. Cân đối một số mặt thiết yếuvề đời sống :

Cần tính toán các nhu cầu đốivới 1 số mặt thiết yếu về đời sống nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức như :ăn, mặc, ở, học tập, giải quyết tệ nạn xã hội,...

Sở Thương nghiệp cần cân đối mộtsố hàng hóa chủ yếu như : vải, thịt, cá, đường, xà phòng giặt, rau,... , cầnxem xét kỹ tiêu chuẩn cho từng đối tượng. Căn cứ vào nhu cầu của thành phố,ngoại việc tích cực thu mua nông sản, hàng công nghệ phẩm tại địa phương, cáctỉnh bạn để có kiến nghị xin Trung ương. Tính toán dự kiến mức cung cấp về ăncho mỗi cán bộ, công nhân, nhân khẩu không sản xuất nông nghiệp hằng tháng quatừng năm được bao nhiêu (bằng tiền).

Sở Quản lý nhà đất và Công trìnhcông cộng có kế hoạch cụ thể để giải quyết nhà ở cho cán bộ công nhân đang ởquá chật hẹp, cho nhân dân lao động nghèo đang ở ổ chuột hằng năm được baonhiêu hộ, bao nhiêu diện tích sử dụng.

Sở Thương binh xã hội tính toánkhả năng giải quyết tệ nạn xã hội.

Sở Y tế tính toán khả năng sảnxuất thuốc âu, đông y, dự kiến mỗi năm bán ra bình quân mỗi người dân mấy đồng.Kế hoạch phát triển nhà thương, trạm xá, đào tạo thầy thuốc đảm bảo trên 1 vạndân từng năm có mấy giường bệnh, bao nhiêu y, bác sĩ,...

III. TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG KẾHOẠCH 5 NĂM :

Trong xây dựng kế hoạch 5 năm1976- 1980 cần chú trọng làm tốt một số công tác sau đây :

1. Kết hợp xây dựng kế hoạch 5năm với kế hoạch năm 1978 :

Căn cứ vào số kiểm tra kế hoạch5 năm và năm 1978 do Ủy ban nhân dân thành phố giao, các Sở, Quận, Huyện xây dựngkế hoạch 5 năm và kế hoạch năm 1978, nhưng cần lập riêng kế hoạch 5 năm (1976-1980) và kế hoạch năm 1978.

Những chỉ tiêu của kế hoạch 5năm phải bố trí cụ thể cho từng năm, có cân đối ở các mặt cần thiết để làm cơsở cho xây dựng kế hoạch hằng năm sau nầy. Việc xây dựng các chỉ tiêu chủ yếucủa kế hoạch 5 năm, nhất là chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu, xây dựng cơbản tránh dồn cho những năm cuối, phải chú ý bố trí những công trình gối đầucho kế hoạch 5 năm sau.

2. Thực hiện dân chủ hóa kếhoạch đảm bảo xây dựng và tổng hợp kế hoạch từ dưới lên :

Việc phát huy nhiệt tình và trítuệ của quần chúng tham gia xây dựng kế hoạch, khai thác khả năng tiềm tàng vàtìm biện pháp thiết thực để đảm bảo thực hiện kế hoạch, chủ yếu phải làm từ cơsở. Vì vậy, tất cả các Sở, Ngành cần bố trí cán bộ xuống giúp cơ sở, quận,huyện xây dựng kế hoạch.

Ủy ban Kế hoạch thành phố mở cáclớp tập huấn ngắn ngày cho cán bộ nghiệp vụ các Quận, Huyện, Sở về phương phápxây dựng kế hoạch 5 năm (1976- 1980).

Các cấp ủy Đảng và dựa vào cácđoàn thể Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, Nông hội cần phát động phong trào quầnchúng rộng rãi, phát huy quyền làm chủ tập thể tham gia xây dựng các chỉ tiêuvà các biện pháp thực hiện kế hoạch.

3. Chấp hành nghiêm chỉnh trìnhtự, tiến độ lập kế hoạch :

- Sau khi nhận được số kiểm trakế hoạch 5 năm (1976- 1980) và kế hoạch năm 1978 của Ủy ban nhân dân thành phố,các Sở, Ngành, Quận, Huyện chậm nhất là giữa tháng 6/77 phải cụ thể hóa và giaoxong số kiểm tra cho các đơn vị, cơ sở trực thuộc.

Số kiểm tra phải cân đối đồng bộgiữa chỉ tiêu sản xuất, xây dựng,.. với kế hoạch biện pháp, không được trái vớichỉ tiêu của Ủy ban nhân dân đã giao về vốn đầu tư, vật tư, đặc biệt là khôngđược giao thấp hơn các chỉ tiêu về nhiệm vụ sản xuất, thu mua, xuất khẩu.

- Đầu tháng 8, Thường vụ Thànhủy và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố sẽ trực tiếp nghe một số Sở, Quận,Huyện bảo vệ kế hoạch 5 năm và năm 1978 (cuối tháng 7 sẽ có thông báo lịch cụthể cho từng Sở, Quận, Huyện bảo vệ kế hoạch).

- 15 tháng 8/1977, các Sở,Ngành,Quận, Huyện gởi báo cáo tổng hợp kế hoạch toàn diện của ngành, địa phươngmình lên Ủy ban nhân dân và Ủy ban Kế hoạch thành phố.

- Đầu tháng 9/1977, Ủy ban Kếhoạch thành phố trình Thường vụ và Thường trực Ủy ban nhân dân.

- Giữa tháng 9/1977, Ủy ban nhândân thành phố ra Trung ương bảo vệ kế hoạch.

- Cuối tháng 12, Ủy ban nhân dânthành phố sẽ giao kế hoạch năm 1978 chính thức cho các Sở, Ngành, Quận, Huyệncó kèm theo kế hoạch quý I/1978.

Việc xây dựng kế hoạch 5 năm vàkế hoạch năm 1978, phải được coi là một công tác lớn của các ngành, các cấp,các đơn vị. Các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ngành, Quận, Huyện phải tiến hànhkhẩn trương mới đảm bảo được chất lượng và tiến độ đã giao.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Đại