NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 9 tháng 1 năm 1998

CHỈ THỊ

Về việc chấn chỉnh hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ

Trong thời gian qua, thực hiện Quyết định 103/QĐ-NH7 ngày 03-4-1995 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành "Quy chế hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ", các Ngân hàng Thương mại đã mở rộng mạng lưới bàn thu đổi ngoại tệ, đáp ứng nhanh chóng và kịp thời nhu cầu đổi tiền của khách hàng, đồng thời thu hút được một số lượng lớn ngoại tệ trôi nổi trên thị trường vào ngân hàng, qua đó đáp ứng một phần nhu cầu ngoại tệ của nền kinh tế.

Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, không ít bàn thu đổi đã vi phạm Quy chế hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ. Cụ thể là:

Một số bàn thu đổi ngoại tệ không thực hiện thu đổi ngoại tệ theo đúng tỷ giá do các Ngân hàng Thương mại công bố, tự ý nâng tỷ giá thu đổi để cạnh tranh với các bàn thu đổi của Ngân hàng.

Một số bàn đại lý thu đổi vi phạm quy định trong hoạt đồng uỷ nhiệm, tự tiện thực hiện kinh doanh ngoại tệ, ngoại tệ thu đổi được mang bán lại cho khách hàng để hưởng chênh lệch giá.

Một số bàn đại lý thu đổi ngoại tệ mua bán ngoại tệ không theo hướng dẫn của Ngân hàng, không ghi chép vào sổ kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước.

Ngoại tệ thu đổi được không bán cho các Ngân hàng Thương mại mà dùng để kinh doanh vào những mục đích khác hoặc nộp vào tài khoản mở tại Ngân hàng.

Một số bàn thu đổi lợi dụng hợp đồng uỷ nhiệm của Ngân hàng để kinh doanh ngoại tệ trái phép...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả những mục tiêu thu hút ngoại tệ vào Ngân hàng, tiến tới xoá bỏ tình trạng mua bán ngoại tệ lộn xộn trên thị trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị:

Kể từ nay trở đi, chỉ các bàn đại lý có doanh số thu đổi hàng quý có mức tương đương 30.000 USD (đối với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), 15.000 USD (đối với các tỉnh, thành phố khác) trở lên mới được các Ngân hàng Thương mại tiếp tục uỷ nhiệm thu đổi ngoại tệ.

Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng Thương mại phối hợp với Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn tiến hành rà soát lại các hợp đồng đại lý thu đổi ngoại tệ đã ký kết với khách hàng, đình chỉ thực hiện hợp đồng với các đại lý không đủ điều kiện quy định tại điểm 1 nói trên hoặc vi phạm các quy định trong Quy chế hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ.

Yêu cầu các bàn đại lý được uỷ nhiệm thu đổi ngoại tệ phải bán toàn bộ số ngoại tệ thu đổi được cho các Ngân hàng Thương mại mà không được nộp vào tài khoảng của đơn vị mở tại ngân hàng.

Các bàn đại lý thu đổi ngoại tệ phải thực hiện nghiêm túc những quy định trong "Quy chế hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ", không được phép thu đổi theo tỷ giá cao hơn tỷ giá do Ngân hàng thương mại công bố và không được bán lại ngoại tệ cho khách hàng.

Các bàn thu đổi ngoại tệ được tiếp tục uỷ nhiệm phải thực hiện ghi chép đầy đủ những giao dịch đổi tiền cho khách hàng theo đúng chế độ kế toán và thống kê hiện hành do Ngân hàng Thương mại uỷ nhiệm hướng dẫn.

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Ngân hàng Thương mại và phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức, kiểm tra hoạt động của các bàn thu đổi ngoại tệ. Trường hợp vi phạm sẽ xử lý thu hồi tang vật, xử phạt hành chính theo Pháp lệnh về xử phạt hành chính. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Tổng giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng Thương mại phổ biến và hướng dẫn các bàn thu đổi ngoại tệ trực thuộc và các bàn đại lý thu đổi của Ngân hàng mình để thực hiện. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố phải theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, xử lý, uốn nắn ngay và định kỳ báo cáo về Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Điều 8 Quy chế hoạt động của bàn thu đổi ngoại tệ./.

Thống đốc

(Đã ký)

Lê Đức Thuý