ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 1 năm 1999

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc tiếp tục tổ chức thực hiện các Luật thuế mới

__________________
 

Luật thuế giá trị gia tăng và các Luật thuế mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999, đây là bước quan trọng trong chương trình cải cách thuế bước hai mà Chính phủ đang tiến hành nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển. Các luật thuế mới được triển khai trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động nên khó tránh khỏi những khó khăn và vướng mắc ban đầu.

Xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu của công tác cải cách thuế bước hai đồng thời đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi các luật thuế mới, chấp hành nghiêm túc chỉ thị số 44/CT-TW ngày 04/11/1998 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện luật thuế giá trị gia tăng và các luật thuế mới, chỉ thị số 4l/ 1998/CT-TTg ngày 17/12/1998 của Thủ Tướng chính phủ về việc tiếp tục tổ chức thực hiện các luật thuế mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các đồng chí thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện các luật thuế mới của tỉnh và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các hộ kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai cần triển khai gấp một số công tác sau:

1. UBND các huyện, thị xã tiến hành ngay việc thành lập ban chỉ đạo các luật thuế mới do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, thị xã làm trưởng ban, thành viên ban chỉ đạo gồm các đồng chí lãnh đạo các ngành có liên quan.

2. Ban chỉ đạo triển khai các luật thuế mới của các huyện, thị xã có trách nhiệm:

- Tổ chức nghiên cứu, quán triệt quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của công cuộc cải cách thuế bước hai hệ thống chính sách thuế mà trọng tâm là nội đung của từng luật thuế mới cho cán bộ chủ chốt trong ngành và địa phương.

- Tổ chức tập huấn cho mọi đối tượng nộp thuế cũng như cán bộ quản lý thuế hiểu rõ bản chất từng loại thuế, tổ chức và chấp hành tốt việc mở và ghi chép sổ sách kế toán, hạch toán kế toán các loại thuế mới, thực hiện nghiêm chỉnh việc sử dụng, ghi chép hoá đơn chứng từ, đăng ký thuế, kê khai và căn cứ vào thông báo thuế để nộp thuế vào kho bạc Nhà nước.

- Chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các luật thuế mới theo thẩm quyền, trường hợp vượt quá thẩm quyền phải báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý với Ban chỉ đạo tỉnh để giải quyết.

Xây dựng và thực hiện cấc biện pháp bình ổn giá cả, không làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân, tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn, xử lý nghiêm minh các trường hợp đầu cơ tăng giá thu lợi bất chính.

Định kỳ vào các ngày 10, 20 và ngày cuối tháng, Ban chỉ đạo thực hiện các luật thuế mới của các huyện, thị xã phải có báo cáo về tình hình tổ chức thực hiện các luật thuế mới trên địa bàn, tình hình biến động giá cả các nhóm mặt hàng chủ yếu gửi về Ban chỉ đạo tỉnh (thường trực là Cục Thuế tỉnh).

3. Các cơ sở sản xuất kinh doanh có trách nhiệm:

- Tổ chức phổ biến cho các bộ, nhân viên quản lý doanh nghiệp nắm được đầy đủ nội dung các luật thuế mới, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh theo các quy định của luật. Các doanh nghiệp cần chủ động sắp xếp lại phương án sản xuất kinh doanh, kiện toàn lại tổ chức bộ máy kế toán, tự giác kê khai tính thuế và nộp thuế tại kho bạc.

- Rà soát lại chi phí sản xuất, chi phí lưu thông, tuyệt đối không được lợi dụng việc áp dụng thuế giá trị gia tăng để nâng giá thu lợi bất chính, tổ chức thực hiện niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, không để xẩy ra đột biến về giá gây ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.

4. Cục Thuế có trách nhiệm:

- Tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị số 26/1998/CT-TTg ngày 11/07/1998 của Thủ Tướng chính phủ về tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế.

- Thành lập bộ phận thường trực hướng dẫn thực hiện các luật thuế mới tại Cục Thuế.

- Cục thuế chủ trì cùng với Cục Quản lý vốn và Tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và Sở Tài chính vật giá cử cán bộ đến các doanh nghiệp nhất là những doanh nghiệp đang có khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các doanh nghiệp có số thu lớn để hướng dẫn các nghiệp vụ về thuế.

- Cùng với sở Tài chính vật giá và cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp cử các tổ công tác xuống các huyện, thị xã, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các luật thuế mới trên các địa bàn.

- Tập hợp và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các luật thuế mới. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh để nghiên cứu giải quyết.

5. Cục Hải quan có trách nhiệm:

- Hướng dẫn cụ thể việc áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu. Phối hợp với Cục thuế, Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng và chính quyền các cấp tiến hành các biện pháp chống buôn lậu có hiệu quả như tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên biên giới đất liền, trên sông, tiếp tục dán tem các mặt hàng nhập khẩu...

6. Sở Tài chính vật giá có trách nhiệm:

Cùng với Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá cả trên địa bàn, kiểm tra việc chấp hành chỉ thị của Thủ Tướng Chính phủ khi thực hiện luật thuế giá trị gia tăng không được điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ. Những ngày qua trên thị trường đã có hiện tượng nâng giá bán một số hàng hóa, dịch vụ yêu cầu Sở Tài chính vật giá cùng với Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý, ngăn chặn kịp thời. Sở Tài chính vật giá chủ động phối hợp với Cục thuế và Cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp hướng dẫn các doanh nghiệp rà soát lại chi phí và xử lý giá bán hợp lý trên nguyên tắc:

+ Đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục nhà nước quản lý giá thì tổ chức thực hiện niêm yết giá và bán theo đúng giá niêm yết.

+ Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền tự định giá của cơ sở sản xuất kinh doanh thì chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp rà soát lại chi phí, xác định giá bán hợp lý được thị trường chấp thuận theo nguyên tắc giữ mức giá đã hình thành từ cuối năm 1998, giá này bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết đối với các mặt hàng thiết yếu trong đời sống nhân dân (đặc biệt đối với các xã vùng cao), theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường nội địa và hàng nhập khẩu, đề xuất biện pháp xử lý kịp thời báo cáo UBND tỉnh.

Nhận được chỉ thị này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các ngành, các cấp, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và Ban chỉ đạo thực hiện các luật thuế mới triển khai ngay các công việc được giao, bảo đảm thực hiện tốt các luật thuế mới nhằm phục vụ thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 1999.

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng