ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2002

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

V/v tổ chức triển khai thực hiện chiến dịch tiêm vacxin phòng

bệnh sởi mũi 2 cho trẻ từ 9 tháng đến 10 tuổi năm 2002

____________________________
 

Trong những năm qua, công tác tiêm chủng nói chung và tiêm vacxin phòng bệnh sởi nói riêng đã được đẩy mạnh trên toàn tỉnh, tuy nhiên ở một số vùng trong địa bàn tỉnh, nhất là các vùng sâu, vùng xa, các vụ dịch sởi qui mô nhỏ vẫn lác đác xảy ra. Thực hiện Chỉ thị số 17/2001/TTg ngày 20/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tổ chức triển khai chiến dịch quốc gia tiêm vacxin phòng bệnh sởi - mũi 2 cho trẻ em 9 tháng đến 10 tuổi trong 2 năm 2002 - 2003"; Để phòng chống bệnh sởi một cách triệt để và có hiệu quả cao, góp phần vào thực hiện mục tiêu loại trừ bệnh sởi vào năm 2010 theo chiến lược chung của toàn quốc; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ thị:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện chiến dịch tiêm vác xin phòng bệnh sởi - mũi 2 cho trẻ 9 tháng đến 10 tuổi từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2002. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các ngành, đoàn thể thuộc địa phận mình phụ trách trong các hoạt động của chiến dịch. Phấn đấu đạt mục tiêu 100% trẻ 9 tháng đến 10 tuổi được tiêm vác xin phòng bệnh sởi mũi 2 trong chiến dịch này.

2. Sở Y tế Lào Cai chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chiến dịch của toàn tỉnh, phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, các ngành, đoàn thể liên quan, tổ chức thực hiện tốt chiến dịch, đảm bảo tiếp nhận, phân phối đầy đủ, kịp thời vacxin, vật tư, dây chuyền lạnh, dụng cụ tiêm chủng cho các địa phương trong tỉnh.

3. Sở Văn hóa - Thông tin Thể thao, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành quản lý làm tốt công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức phù hợp với từng vùng, từng địa phương, từng dân tộc để mọi người dân thấy được lợi ích, tác dụng của chiến dịch tiêm vacxin phòng sởi - mũi 2, từ đó mọi người tự nguyện, tự giác đưa con em mình đi tiêm chủng đầy đủ.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng Giáo dục phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã trong tỉnh làm tốt công tác điều tra và thực hiện tiêm chủng ở các trường học, đặc biệt là các trường mẫu giáo và trường tiểu học (nơi tập trung phần lớn các đối tượng tiêm chủng ở những đơn vị này).

5. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Chữ Thập đỏ, Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tập thể, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, có trách nhiệm chỉ đạo các cấp hội, đoàn thể, các đơn vị ở địa phương tham gia vận động, tổ chức đưa các cháu trong độ tuổi tiêm vacxin theo đúng đối tượng, thời gian qui định của từng địa phương.

6. Các sở, ban, ngành là thành viên trong Ban chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh, tùy theo chức năng của ngành, có kế hoạch huy động lực lượng phối hợp với Ngành Y tế tổ chức thực hiện để chiến dịch tiêm vacxin sởi - mũi 2 đạt kết quả cao nhất.

7. Sở Tài chính - Vật giá căn cứ các qui định của Nhà nước hiện hành và của UBND tỉnh chịu trách nhiệm cân đối ngân sách và đáp ứng đủ nhu cầu kinh phí phục vụ chiến dịch cho các huyện, thị xã.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện chiến dịch tiêm vacxin và báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Sở Y tế và Bộ Y tế theo đúng qui định./.

K/T. CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

PHÓ CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Trần Nguyên

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Nguyên