ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2003/CT .UB

Long Xuyên, ngày 03 tháng 01 năm 2003

CHỈ THỊ

V/V KIỂM TRA DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNGTHEO LUẬT DOANH NGHIỆP

Luật Doanh nghiệp được thực hiện từ đầu năm 2000 đến nay đãtạo môi trường đầu tư thông thoáng, huy động được các nguồn lực xã hội, thu hútđầu tư và thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển. Với tráchnhiệm được giao các cơ quan có liên quan đến công tác đăng ký kinh doanh đã cónhiều nổ lực trong việc triển khai trên phạm vi toàn tỉnh.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật Doanh nghiệp trong tỉnhđã xuất hiện một số mặt tiêu cực làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và sảnxuất kinh doanh trong phạm vi của tỉnh như: doanh nghiệp không thông báo vớicác cơ quan có liên quan về những nội dung thay đổi, đăng ký thành lập doanhnghiệp nhằm mua bán hóa đơn lợi dụng sơ hở của việc hoàn thuế giá trị giatăng... Trong công tác quản lý doanh nghiệp, các cơ quan có chức năng quản lýcủa tỉnh chưa làm tốt công tác kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp sau đăng kýkinh doanh.

Để tiếp tục phát huy tác dụng của Luật Doanh nghiệp, đồngthời kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để có biện phápquản lý hoạt động của các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh; UBND tỉnh chỉthị các ngành, các cấp cần thực hiện một số công việc như sau:

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các Sở, ngànhcó liên quan như: Cục Thuế, Sở quản lý chuyên ngành và UBND huyện, thị xã,thành phố, tiến hành kiểm tra nội dung hoạt động của doanh nghiệp trên phạm viđịa bàn tỉnh An Giang.

Mục đích của đợt kiểm tra này là nhằm xác định thực tế sốlượng doanh nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh và nội dung hoạt động củadoanh nghiệp theo đúng với nội dung đã đăng ký. Ngăn chặn và phát hiện kịp thờitình trạng lập doanh nghiệp để mua bán hóa đơn, chiếm đoạt tài sản của nhànước, công dân.

Khi tiến hành kiểm tra, cần đặc biệt chú ý đến những vấn đềvề nhân thân của chủ doanh nghiệp, về năng lực kinh doanh theo ngành, nghề đãđăng ký, nghĩa vụ góp đủ vốn, các điều kiện kinh doanh, nghĩa vụ báo cáo khithay đổi những nội dung đăng ký kinh doanh hay thay đổi điều lệ doanh nghiệpv.v... Trường hợp phát hiện các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân vi phạm quyđịnh của pháp luật thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị với các cơ quan cóchức năng liên quan để có hình thức xử lý thích hợp.

2. Kiểm tra hoạt động doanh nghiệp ở các ngành, nghề theotừng địa bàn huyện, thị xã, thành phố đối với các loại hình đăng ký kinh doanhnhư: doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Chọnlọc kiểm tra trước một số doanh nghiệp có vấn đề tài chính không rõ ràng, cóđăng ký nhưng không hoạt động, không gửi báo cáo định kỳ hàng năm theo yêu cầucủa cơ quan đăng ký kinh doanh.

3. Sở Kế Hoạch và Đầu Tư phối hợp với các ngành liên quanlập kế hoạch cụ thể và tiến hành thực hiện đợt kiểm tra doanh nghiệp trongkhoảng thời gian 01 tháng, trong quý I/2003.

 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư chủ trì, phối hợp Cục Thuế lập dự trùkinh phí cho đợt kiểm tra và tổng hợp báo cáo, trình UBND tỉnh quyết định.

4. Các Sở, ngành có liên quan có trách nhiệm cung cấp danhsách những cá nhân, tổ chức không được quyền thành lập doanh nghiệp trên địabàn tỉnh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huỵện, thị, thành phố khi có yêu cầu,nhằm xác minh lý lịch tư pháp của cá nhân hoặc tổ chức đang hoạt động sản xuấtkinh doanh hoặc mới đăng ký kinh doanh.

5. Kết thúc đợt kiểm tra, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tổng hợp báocáo và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanhnghiệp đang thực hiện theo Luật Doanh nghiệp đến UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạogiải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhằmtiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Luật Doanh nghiệp, đồng thời với việc quản lýnhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh.

6. Để củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của Sở Kế hoạchvà Đầu tư nhằm làm tốt công tác đăng ký kinh doanh và kiểm tra sau đăng ký kinhdoanh. Đồng thời, tăng cường các hình thức thu hút công luận, quần chúng nhândân vào việc giám sát việc thực hiện Luật Doanh nghiệp. Giao Sở Kế hoạch và Đầutư xây dựng Dự án kết nối mạng thông tin doanh nghiệp với Bộ Kế hoạch và Đầu tưvà các Sở, ngành có liên quan, các huyện, thị, thành (Phòng Tài chính - Kếhoạch), chậm nhất trong quý II/2003 trình Thường trực UBND tỉnh phê duyệt đểsớm triển khai thực hiện.

ủy Ban Nhân Dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh,UBND huyện, thị, thành phố và các doanh nghiệp, các đơn vị, tổ chức, cá nhân cóliên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Nơi nhận:
- TTTU;
- TTHĐND;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thị, thành;
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Nhị