NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 1 năm 2006

CHỈ THỊ

Về việc đầy nhanh tiến độ thực hiện Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước

______________________________________

Tại Nghị quyết số 01/2005/NQ-CP ngày 14/1/2005 của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2005, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước khẩn trương thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 988/VPCP-KTTH ngày 13/12/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại; đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước.

Sau gần 5 năm thực hiện Đề án cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (sau đây gọi tắt là Đề án), các ngân hàng thương mại nhà nước đã từng bước nâng cao năng lực quản trị, điều hành và lành mạnh tình hình tài chính, nhưng kết quả đạt được vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng và hội nhập kinh tế khu vực, quốc tế.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước, nhằm tăng cường năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các ngân hàng thương mại nhà nước

1.1. Tiếp tục quán triệt mục tiêu, yêu cầu và nội dung Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến toàn thể cán bộ lãnh đạo và nhân viên trong hệ thống ngân hàng mình nhằm tạo ra sự thống nhất về mục tiêu hành động, tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Đề án; nâng cao tính chủ động, tự chủ của từng ngân hàng thương mại nhà nước trong việc triển khai thực hiện các Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên cơ sở đảm bảo phát triển an toàn và bền vững.

1.2. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án, tập trung vào các nội dung sau đây:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp bổ sung vốn tự có, xử lý dứt điểm các khoản nợ tồn đọng phát sinh trước ngày 31/12/2000 hiện vẫn còn dư nợ theo Đề án xử lý nợ tồn đọng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 5/10/2001; xây dựng và trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt chính sách phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro phù hợp với Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Qui định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng và những văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);

- Khẩn trương triển khai áp dụng chiến lược kinh doanh, sổ tay tín dụng trong toàn hệ thống ngân hàng.

- Xây dựng, hoàn thiện và vận hành hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ thuộc bộ máy điều hành;

- Xây dựng, hoàn thiện và vận hành bộ máy và quy trình kiểm toán nội bộ thuộc chức năng của Ban Kiểm soát ngân hàng thương mại nhà nước;

- Xây dựng và vận hành bộ máy, qui trình quản lý rủi ro, quản lý tài sản nợ - tài sản có, đảm bảo yêu cầu từng bước áp dụng có hiệu quả các thông lệ quốc tế trong quản trị, điều hành hoạt động ngân hàng, đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế trong hoạt động ngân hàng;

- Áp dụng các chuẩn mực kế toán theo qui định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

1.3. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2001 - 2005 trình Ngân hàng Nhà nước (Vụ Chiến lược phát triển Ngân hàng) trong quý I/2006.

1.4. Các ngân hàng thương mại nhà nước xây dựng Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại theo các nội dung nêu tại Điểm 1.2 trên đây, trình Ngân hàng Nhà nước trước ngày 15/02/2006 (Vụ Chiến lược phát triển Ngân hàng) để phê duyệt. Nội dung của Kế hoạch phải bao gồm các công việc cụ thể, giải pháp và thời gian thực hiện đối với từng nội dung cơ cấu lại của ngân hàng.

Định kỳ 6 tháng một lần, các ngân hàng thương mại nhà nước báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này cho Ngân hàng Nhà nước (Vụ Chiến lược phát triển Ngân hàng).

2. Đối với các đơn vị liên quan thuộc ngân hàng nhà nước việt nam

Để định hướng, hỗ trợ và thúc đẩy các ngân hàng thương mại nhà nước thực hiện Đề án cơ cấu lại theo chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

2.1. Các vụ, cục thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương.

a. Vụ Chiến lược phát triển Ngân hàng.

- Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc và phối hợp các đơn vị liên quan của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại nhà nước trong việc tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án cơ cấu lại và Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thực hiện cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước;

- Chủ trì xây dựng, trình Thống đốc báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án bổ sung vốn điều lệ và bảo đảm nguồn để thực hiện giải pháp cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước; Phương án xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại;

- Chủ trì, trình Thống đốc về chủ trương, định hướng cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước; làm đầu mối tham mưu cho Thống đốc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước sau khi được phê duyệt;

- Chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các ngân hàng thương mại nhà nước triển khai áp dụng sổ tay tín dụng, chiến lược kinh doanh.

b. Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

- Hoàn thiện, trình Thống đốc ban hành quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn; về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng.

- Khẩn trương xây dựng, trình Thống đốc ban hành quy định về kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng; quy định về quản trị ngân hàng.

- Chủ trì phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Cục Công nghệ tin học Ngân hàng và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống thông tin quản lý (MIS) của các tổ chức tín dụng để xây dựng, trình Thống đốc ban hành quy định tối thiểu về hệ thống thông tin quản lý nội bộ của các tổ chức tín dụng.

c. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước.

Căn cứ nhiệm vụ được giao (nêu tại Điểm 2d, Mục II Chỉ thị số 02/2005/CT-NHNN ngày 20/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc nâng cao chất lượng tín dụng, tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng huy động vốn và kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống), chủ trì phối hợp với Vụ Các Ngân hàng và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng, trình Thống đốc ban hành quy định về yêu cầu tối thiểu đối với hệ thống quản trị rủi ro nội bộ của các ngân hàng thương mại.

d. Vụ Kế toán tài chính

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành và các chuẩn mực kế toán quốc tế, trình Thống đốc ban hành các chế độ và hướng dẫn kế toán hoạt động đặc thù áp dụng đối với các tổ chức tín dụng.

e. Vụ Hợp tác quốc tế

- Vụ Hợp tác quốc tế làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan của Ngân hàng Nhà nước huy động các nguồn hỗ trợ kỹ thuật từ các nhà tài trợ quốc tế nhằm giúp đỡ các ngân hàng thương mại nhà nước trong quá trình cơ cấu lại.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng thương mại nhà nước triển khai các dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm thúc đẩy việc triển khai Đề án cơ cấu lại từng ngân hàng thương mại nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

g. Vụ Chính sách tiền tệ, Cục Công nghệ tin học Ngân hàng

Phối hợp với Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống thông tin quản lý (MIS) của các tổ chức tín dụng dể xây dựng, trình Thống đốc ban hành quy định tối thiểu về hệ thống thông tin quản lý nội bộ của các tổ chức tín dụng.

2.2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các đơn vị trực thuộc của ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn để theo dõi, giám sát và đề xuất giải pháp đẩy mạnh thực hiện các nội dung cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước.

b. Theo dõi, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này của các đơn vị trực thuộc ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn; trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp và báo cáo Thống đốc quyết định.

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

3.2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Chiến lược phát triển Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

Thống đốc

(Đã ký)

Lê Đức Thuý