UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 10 tháng 01 năm 2012

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNGTÁC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều nỗ lựctrong việc ngăn ngừa bảo vệ nguồn nước và giảm thiểu ô nhiễm chất lượng nguồnnước bằng nhiều giải pháp khác nhau vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâudài. Tuy nhiên, việc xả các chất thải, nước thải chưa qua xử lý, hoặc xử lýchưa đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào nguồn nước còn nhiều; hoạt động,khai thác khoáng sản trái phép diễn ra phổ biến ở nhiều nơi nhất là ở thượngnguồn các lưu vực sông gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước; việc khai thác vàphá rừng bừa bãi làm hạn chế, mất khả năng giữ nước; bên cạnh đó, thời tiếtdiễn biến hết sức bất thường do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, tình hình thiên taidiễn ra với cường độ và tần suất ngày càng cao, bất thường và khó kiểm soát đãvà đang tác động mạnh mẽ đến sự ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân trênlưu vực; nhiều lúc, nhiều nơi không đáp ứng được nhu cầu nước phục vụ đời sống,sản xuất của nhân dân.

Từ những nguyên nhân trên, nhằm cải thiện chất lượngnguồn nước lưu vực các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đảm bảo mục tiêu pháttriển bền vững, đáp ứng nguồn cấp nước sạch cho hoạt động kinh tế - xã hội củatỉnh, UBND tỉnh giao nhiệm vụ:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Xây dựng đề án điều tra cơ bản môi trường, tàinguyên nước lưu vực các sông trên địa bàn tỉnh; xây dựng và duy trì hệ thốnggiám sát tài nguyên nước, giám sát việc khai thác, sử dụng và xả nước thải vàolưu vực sông;

- Điều tra, thống kê và phân loại các nguồn thải, xửlý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sátcác hoạt động bảo vệ môi trường trên lưu vực sông; xử lý nghiêm các tổ chức, cánhân xả chất thải, nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý không đạt quy chuẩn vềmôi trường vào lưu vực sông. Không giải quyết thủ tục cấp giấy phép xả nướcthải đối với các tổ chức, cá nhân chưa có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêuchuẩn, quy chuẩn môi trường;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lýnghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt làcác hoạt động khai thác khoáng sản trái phép ở các lưu vực sông;

- Tập trung thực hiện các chương trình, dự án thu hútđầu tư vào lưu vực sông, chú trọng hợp tác và phát triển, thu hút đầu tư, hỗtrợ từ các tổ chức quốc tế;

- Tuyên truyền phổ biến những quy định của pháp luật vềtài nguyên nước và xả nước thải vào tài nguyên nước lưu vực sông cho các tổ chứckinh tế và cộng đồng dân cư; tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộcấp huyện, xã nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụngbền vững tài nguyên nước lưu vực sông.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan xâydựng và tổ chức thực hiện quy hoạch bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nướcsông cho việc nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, cấp nướcsinh hoạt cho nông thôn;

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác các công trìnhthủy lợi, công trình cấp nước sạch nông thôn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phépkhai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt đúng theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp kết quả tình hình khai thác, sử dụng tàinguyên nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, sinhhoạt nông thôn và nhu cầu sử dụng nước trong kỳ tiếp theo gửi về Sở Tài nguyênvà Môi trường định kỳ vào tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh;

- Đề xuất và thực hiện các biện pháp công trình, phicông trình để giảm thiểu tác hại, khắc phục hậu quả do nước gây ra, bảo vệ cáckhu vực có nguy cơ bị lũ, lụt, hạn hán, bảo đảm các tiêu chuẩn phòng, chống lũ,lụt, hạn hán đối với từng lưu vực sông;

- Kiểm soát chặt chẽ việc khai thác rừng đầu nguồn,phối hợp với các ngành, các địa phương trong việc quản lý, bảo vệ phát triểnrừng; khôi phục rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn đã bị suy thoái.

3. Sở Xây dựng

- Khi lập và thẩm định các quy hoạch ngành phải có quyhoạch vùng đệm bảo hộ các hồ thủy lợi, thủy điện và nguồn nước sinh hoạt, phảituân thủ phân định vùng xả thải vào tài nguyên nước lưu vực sông;

- Khi thẩm định hồ sơ cấp giấy phép xây dựng đối vớicác tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải lưu lượng vượt 10 m3/ngày.đêmvào lưu vực sông thì hồ sơ phải có hạng mục công trình xử lý nước thải;

- Đối với các công trình có sử dụng tài nguyên nướclưu vực sông phải có giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt theo quy định củaLuật Tài nguyên nước mới thẩm định cấp phép.

4. Các Sở, ban, ngành liên quan:

- Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầutư, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí cho công tácđiều tra, công tác quy hoạch, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trênlưu vực sông từ nguồn ngân sách và các nguồn vốn pháp khác; tham mưu UBND tỉnhbố trí nguồn kinh phí theo đề xuất của các huyện, thành phố để thực hiện các dựán xử lý cải tạo những đoạn sông bị ô nhiễm nặng, nạo vét, khơi dòng những đoạnsông bị bồi lấp;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: trong quá trình thẩm định cácdự án, đề án cần chú ý đến nội dung về khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xảnước thải vào lưu vực sông;

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cácSở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệtrình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện chuyển giao ứng dụngcác kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án liên quan đến lưu vực sông vào sảnxuất và đời sống;

- Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở,ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, quyhoạch mạng lưới giao thông đường thủy nội địa và xây dựng các công trình giaothông đường thủy nội địa theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải; tăng cườngcông tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giaothông đường thủy nội địa; việc neo đậu buôn bán trái phép của các phương tiệnvận tải trên sông;

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị cóliên quan xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch khai thác, sử dụngtài nguyên nước phục vụ thủy điện, sản xuất công nghiệp; tổng hợp kết quả tìnhhình khai thác, sử dụng tài nguyên nước nêu trên gửi về Sở Tài nguyên và Môitrường định kỳ vào tháng 12 hằng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh;

- Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý cácKhu công nghiệp Quảng Nam phối hợp với các Sở, ban, ngành chức năng tăng cườngcông tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đốivới các cơ sở hoạt động trong khu công nghiệp do mình quản lý có hoạt động sửdụng tài nguyên nước và xả nước thải vào các lưu vực sông, thường xuyên kiểmtra việc vận hành và chất lượng nước thải đầu ra của nhà máy xử lý nước thảitập trung của khu công nghiệp.

5. Công an tỉnh: Chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng chốngtội phạm về môi trường tăng cường phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môitrường, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý các Khu công nghiệpQuảng Nam và UBND các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát, tình hình chấp hànhLuật Tài nguyên nước của các tổ chức, cá nhân; kiên quyết xử lý các tổ chức, cánhân có hoạt động khai thác, sử dụng và xả nước thải gây ảnh hưởng xấu đến tàinguyên nước lưu vực sông.

6. UBND huyện, thành phố

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về tàinguyên nước của tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch điều tra, đánhgiá, khai thác, sử dụng tài nguyên nước lưu vực sông do địa phương quản lý;

- Xử lý cải tạo những đoạn sông bị ô nhiễm nặng, nạovét, khơi dòng những đoạn sông quan trọng, kè bờ những đoạn sông xung yếu cầnthiết; xây dựng các công trình, trạm xử lý nước thải tập trung tại các đô thị,khu dân cư trên địa bàn quản lý;

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến những quy định củapháp luật về bảo vệ, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước lưu vực sôngcho cán bộ và cộng đồng.;

- Tổ chức kiểm tra, rà soát các tổ chức cá nhân cóhoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào lưu vực sông,đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cụm côngnghiệp. Phân loại các đơn vị hoạt động có giấy phép, không giấy phép, sai giấyphép và xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp báo cáo, đề xuất biện pháp quản lýhiệu quả lưu vực sông gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường vào tháng 12 hàng nămđể tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

7. Các tổ chức và cá nhân tham gia khai thác, sử dụngtài nguyên nước lưu vực sông

- Khai thác, sử dụng tài nguyên nước lưu vực sông thuộctrường hợp phải có giấy phép thì phải lập hồ sơ để được thẩm định cấp giấy phéptrước khi khai thác, sử dụng; đồng thời phải chấp hành đầy đủ các quy định củapháp luật về tài nguyên nước, sử dụng nước đúng mục đích, tiết kiệm, an toàn vàcó hiệu quả;

- Đối với hoạt động xả nước thải vào lưu vực sông thìphải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nghiêm cấm xả thải vào lưuvực sông các chất thải độc hại, nước thải chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêuchuẩn cho phép theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND cáchuyện, thành phố; các tổ chức và cá nhân tham gia khai thác, sử dụng tài nguyênnước lưu vực sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thực hiện nghiêm túc chỉ thịnày./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Ngọc Quang