ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 05 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG BIỆN PHÁP BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP TRÊN ĐỊABÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Quốc hội, Chính phủ đã ban hành, sửa đổi bổ sungcác văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động điện lực và sử dụngđiện liên quan về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp: Luật Điện lực số 28/2004/QH11 , Luật số 24/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điệnlực; Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn côngtrình lưới điện cao áp, Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chínhphủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP Nghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm pháp luậttrong lĩnh vực Điện lực. Tuy nhiên, trong thời gian qua việc phối hợp và tổchức triển khai thực hiện các văn bản này còn chậm, thiếu đồng bộ; tình hình viphạm hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA) gây sự cố, tai nạn điện vẫnthường xuyên xảy ra, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh và đời sốngsinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệan toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hạn chế đến mứcthấp nhất các sự cố lưới điện, ngăn ngừa tai nạn điện xảy ra do vi phạm hànhlang, đảm bảo an toàn tính mạng cho người, tài sản của Nhà nước và nhân dân;UBND tỉnh Đồng Nai chỉ thị cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã LongKhánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị quản lý, vận hành lưới điện cao áp trênđịa bàn tỉnh như sau:

1. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phốBiên Hòa

a) Quản lý, kiểm tra, giám sát trật tự xây dựngtrên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xây dựng trái phép viphạm HLATLĐCA. Trước khi cấp phép xây dựng cho công trình, nhà ở trong phạm vihành lang an toàn lưới điện phải yêu cầu chủ côngtrình thỏa thuận với ngành điện.

b) Phối hợp với ngànhđiện và các đơn vị liên quan xác nhận diện tích, nguồn gốc phần đất vi phạm đểcó hướng giải quyết thỏa đáng đối với các trường hợp công trình, nhà ở vi phạmHLATLĐCA, kiểm tra, lập biên bản, xử lý các hành vi vi phạm HLATLĐCAtrên địa bàn. Xử phạt vi phạm pháp luật các trường hợp vi phạm bảo vệ an toàncông trình điện và HLATLĐCA theo thẩm quyền quy định tại Khoản 2, Điều 18 củaNghị định số 68/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ quy định xử phạt viphạm pháp luật trong lĩnh vực Điện lực.

c) Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường côngtác tuyên truyền các văn bản quy định của Nhà nước về bảo vệ HLATLĐCA đến mọitầng lớp nhân dân trên địa bàn.

d) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thịtrấn:

- Quản lý trật tự xây dựng trên địabàn, phối hợp với ngành điện kiểm tra, vận động nhân dân tháo gỡ biển báo, hộpđèn, bảng hiệu, di dời ăngten ti vi gần đường dây điện,... có nguy cơ gây sựcố; lập biên bản, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm HLATLĐCA. Xử phạt viphạm pháp luật các trường hợp vi phạm bảo vệ an toàn công trình điện vàHLATLĐCA theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 18 của Nghị định số68/2010/NĐ-CP .

- Chỉ đạo từng khu phố, ấp, thôn xómtổ chức tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp thông qua cuộchọp tổ dân phố, họp xóm,...nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật củangười dân.

2. Sở Công Thương Đồng Nai

a) Tổng hợp tình hình sự cố, tai nạnđiện do vi phạm HLATLĐCA, kịp thời đề xuất các biện pháp khắc phục, tham mưucho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về bảo vệ HLATLĐCA.

b) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kiểmtra, xử lý các trường hợp vi phạm HLATLĐCA cho các đơn vị chức năng liên quantheo quy định pháp luật.

c) Phân công công chức chuyên tráchtheo dõi việc thực hiện công tác bảo vệ HLATLĐCA; đôn đốc, kiểm tra việc lậpbiên bản, xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

d) Tăng cường phối hợp với ngành điệnvà các ban ngành liên quan thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến các văn bảnpháp luật về bảo vệ HLATLĐCA.

đ) Chỉ đạo Thanh tra Sở Công Thươngphối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra, lập biên bản xử lý dứt điểm cáchành vi vi phạm HLATLĐCA còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Xử phạt viphạm pháp luật các trường hợp vi phạm bảo vệ an toàn công trình điện vàHLATLĐCA theo thẩm quyền quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 19 của Nghị định số68/2010/NĐ-CP .

e) Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyếtđịnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ HLATLĐCA trên địa bàn tỉnhĐồng Nai, quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phù hợp với tình hìnhthực tế hiện nay. Lập dự toán kinh phí hoạt động và có trách nhiệm quản lý kinhphí của Ban Chỉ đạo được cấp theo quy định của pháp luật.

3. Công an tỉnh Đồng Nai

a) Phối hợp với các ngành, các cấpkiểm tra, lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm HLATLĐCA trên địa bàn tỉnhĐồng Nai. Xử lý vi phạm pháp luật các trường hợp vi phạm bảo vệ an toàn côngtrình điện và HLATLĐCA theo thẩm quyền quy định tại Khoản 1, Điều 22 của Nghịđịnh số 68/2010/NĐ-CP .

b) Chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụchức năng tham gia, phối hợp cùng với địa phương và ngành điện, xử lý cáctrường hợp vi phạm khi có yêu cầu. Đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho việcthực hiện công tác kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm HLATLĐCA của cácngành chức năng.

4. Sở Xây dựng Đồng Nai

a) Phối hợp với các cơ quan ban ngànhcó liên quan kiểm tra, lập biên bản xử lý các trường hợp xây dựng vi phạmHLATLĐCA.

b) Chỉ đạo Thanh tra xây dựng kiểmtra, lập biên bản và xử phạt vi phạm pháp luật các trường hợp vi phạm bảo vệ antoàn công trình điện và HLATLĐCA theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 22của Nghị định số 68/2010/NĐ-CP

c) Tăng cường công tác quản lý câyxanh đô thị trên địa bàn, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân quảnlý trực tiếp cây xanh có biện pháp chặt tỉa cây cối gần hành lang lưới điện, đềphòng sự cố xảy ra do cây ngã đổ, va quệt vào đường dây điện.

d) Trướckhi cấp phép xây dựng cho các công trình trong phạm vi hành lang lưới điện phảiyêu cầu chủ sở hữu công trình đó thực hiện thỏa thuận bằng văn bản với ngànhđiện để được hướng dẫn các biện pháp an toàn trong quá trình làm việc. Đồngthời, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựngthực hiện đúng các thủ tục, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp.

5. Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai

a) Tăng cường quản lý, kiểm tra, giámsát các công trình xây dựng giao thông trên địa bàn, đặc biệt là các công trìnhtrong phạm vi HLATLĐCA, phối hợp với ngành điện kịp thời lập biên bản xử lý cáctrường hợp vi phạm gây mất an toàn cho công trình lưới điện cao áp.

b) Chỉ đạo các nhà đầu tư, nhà thầuthi công công trình giao thông trong phạm vi HLATLĐCA phải có văn bản thỏathuận với ngành điện để được phối hợp cắt điện, đồng thời thực hiện các biệnpháp an toàn trong quá trình thi công, đề phòng vi phạm khoảng cách an toànphóng điện gây ra sự cố khi vận hành các thiết bị, phương tiện cơ giới trongphạm vi HLATLĐCA.

c) Chỉ đạo các doanh nghiệp, công tyvận tải, chủ công trình xây dựng thực hiện các biện pháp tuyên truyền, hướngdẫn các lái xe, công nhân vận hành máy móc tại công trường tuân thủ thực hiệnđúng quy định của pháp luật, đảm bảo các khoảng cách an toàn phóng điện theotừng cấp điện áp khi làm việc gần đường dây lưới điện cao áp.

d) Phối hợp với Sở Công Thương tổchức tập huấn cho các đối tượng lái xe cẩu, xe ben, xe nâng,…các kiến thức vềan toàn điện khi điều khiển phương tiện trong phạm vi bảo vệ HLATLĐCA.

6. Sở Tài chính Đồng Nai

a) Trên cơ sở dự toán của Ban Chỉ đạoHLATLĐCA được cấp thẩm quyền phê duyệt, Sở Tài chính bố trí ngân sách đảm bảohoạt động của Ban Chỉ đạo (về công tác kiểm tra, xử lý, tập huấn, tuyên truyềnphổ biến của Ban Chỉ đạo).

b) Chủ trì phối hợp với các Sở, ban,ngành có liên quan hướng dẫn việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ trong công tácđảm bảo HLATLĐCA theo quy định của pháp luật.

c) Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiềnthu được từ việc xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ an toàn công trình điệnvà HLTLĐCA.

7. Sở Tư pháp Đồng Nai

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành vàUBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức kiểm tra, rà soátđể có kiến nghị sửa đổi, bổ sung hay ban hành mới văn bản liên quan về bảo vệHLATLĐCA.

b) Phối hợp vớiSở Công Thương rà soát các văn bản pháp luật hiện hành, tham mưu, đề xuất UBNDtỉnh ban hành quy định xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm HLATLĐCA gây sựcố, tai nạn điện làm thiệt hại về tài sản của ngành điện trên địa bàn tỉnh ĐồngNai.

8. Sở Tài nguyên và Môi trườngĐồng Nai

a) Phối hợpvới UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, các đơn vịquản lý vận hành lưới điện cao áp hoàn tất thủ tục xác định hiện trạng vịtrí trụ, hướng tuyến đường dây điện đi qua các xã, phường, thị trấn trên địabàn tỉnh Đồng Nai.

b) Chỉ đạo Thanh tra môi trường kiểmtra, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm bảo vệan toàn công trình điện và HLATLĐCA theo thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều22 của Nghị định số 68/2010/NĐ-CP .

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchĐồng Nai

Chủ trì hoặc phối hợp với các Sở,ban, ngành tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về bảo vệHLATLĐCA và sử dụng điện an toàn bằng nhiều hình thức như: phát trên đài phátthanh các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn; tuyên truyền lưuđộng; treo băng rôn, pano, khẩu hiệu,…

10. Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đàotạo, các trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tăng cường phối hợp, hỗ trợngành điện thực hiện việc tuyên truyền, bảo vệ HLATLĐCA, sử dụng điện an toànđến các em học sinh, như: không đá bóng, thả diều gần đường dây điện, không leotrèo gỡ tổ chim, bắn chim trên đường dây điện và tháo gỡ các thiết bị của ngànhđiện…

11. Ban Quản lý các Khu Côngnghiệp Đồng Nai

a) Tăng cường công tác quản lý Nhànước về cây xanh trong Khu Công nghiệp, kiểm tra, theo dõi và đôn đốc ngànhđiện, công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, doanh nghiệp trong KCN chặt tỉacây cối vi phạm hành lang, cây cao ngoài hành lang có khả năng ngã đổ vào đườngdây. Hướng dẫn chủ các doanh nghiệp và công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCNkhông trồng các loại cây có khả năng phát triển nhanh trong HLATLĐCA.

b) Tổ chức tuyên truyền đến các doanhnghiệp có sử dụng các thiết bị, phương tiện vận tải lưu ý đến các khoảng cáchan toàn phóng điện theo từng cấp điện áp như quy định tại Điều 3 Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chínhphủ khi lưu thông, làm việc ở khu vực có đường dây lưới điện cao áp ởphía trên.

12. Đài PT - TH Đồng Nai, Báo Đồng Nai

a) Tổ chức đưa tin, thực hiện các phóng sự, đoạnphim về bảo vệ HLATLĐCA và sử dụng điện an toàn trong nhân dân.

b) Phối hợp, hỗ trợ Công ty TNHH MTV Điện lực ĐồngNai trong việc thực hiện các biện pháp tuyên truyền về bảo vệ HLATLĐCA và sửdụng điện an toàn trong nhân dân, trong đó hỗ trợ chi phí theo phương thức cổđộng, không tính theo chi phí quảng cáo.

13. Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty TNHHMTV Điện lực Đồng Nai, Công ty Truyền tải điện 4

a) Thường xuyên kiểm tra lưới điện, kịp thời pháthiện các trường hợp vi phạm HLATLĐCA và phối hợp với các sở, ban, ngành, chínhquyền địa phương xử lý theo quy định.

b) Tăng cường công tác phát quang hành lang lướiđiện, chủ trì, phối hợp với địa phương và các ban ngành liên quan tổ chức vậnđộng nhân dân tháo gỡ biển báo, biển quảng cáo, di dời ăngten ti vi gần lướiđiện cao áp,… có nguy cơ gây mất an toàn lưới điện.

c) Phối hợp với địa phương cùng các ban ngành liênquan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật của Nhà nước về bảovệ HLATLĐCA và sử dụng điện an toàn (bằng nguồn kinh phí của ngành điện) nhằmnâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

d) Bố trí phương tiện đi lại cho các ban ngành liênquan tham gia kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm bảo vệ HLATLĐCA.

đ) Rà soát lại lưới điện, trạm điện để có kế hoạchnâng cấp, cải tạo các đường dây dẫn điện, các trạm điện đã xuống cấp có nguy cơgây sự cố cao; treo biển báo hoặc xử lý kỹ thuật các vị trí đường dây băngngang đường có nguy cơ xảy ra sự cố khi phương tiện, xe cộ lưu thông qua lại.

e) Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận được vănbản đề nghị và hồ sơ liên quan của chủ các công trình xây dựng (hoặc cơ quancấp phép xây dựng) phải có văn bản thỏa thuận về các điều kiện an toàn đối vớinhà ở, công trình xây dựng đó. Trường hợp không thỏa thuận được phải trả lờibằng văn bản và nêu rõ lý do.

g) Hướng dẫn trình tự, thủ tục, giải pháp kỹ thuậtđảm bảo an toàn điện cho chủ nhà ở và công trình đủ điều kiện tồn tại (hoặckhông đủ điều kiện tồn tại) khi cơi nới, xây dựng mới trong HLATLĐCA.

h) Tiến hành ngừng cung cấp điện khi có yêu cầu củacơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân vi phạm HLATLĐCA theoquy định về điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện theoquy định của pháp luật hiện hành để đề phòng xảy rasự cố, tai nạn điện.

i) Kịp thời tổng hợp, báo cáo Sở Công Thương tìnhhình vi phạm HLATLĐCA để tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giảipháp ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố, tai nạn điện.

14. Tổ chức thực hiện

a) Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủtịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơnvị quản lý vận hành lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các cơ quan,đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm Chỉthị này.

b) Giao Ban Chỉ đạo bảo vệ HLATLĐCA tỉnh Đồng Naithường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không chấp hànhChỉ thị này và các văn bản pháp luật về bảo vệ HLATLĐCA.

c) Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyký và thay thế Chỉ thị số 23/2006/CT-UBND ngày 20/6/2006 của UBND tỉnh Đồng Naivề việc thực hiện tăng cường các biện pháp xử lý công trình xây dựng vi phạmhành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp./.

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/cáo);
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo bảo vệ HLATLĐCA;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh;
- Đài PT - TH Đồng Nai;
- Báo Đồng Nai;
- Ban Quản lý các KCN;
- Tổng công ty Điện lực miền Nam;
- Công ty Truyền tải điện 4;
- Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai;
- Chánh, Phó Văn Phòng CN;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, TH, KT, ĐT, CNN (Sơn).
10-11 thay the CT23

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh