ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/CT-UBND

Sóc Trăng, ngày 06 tháng 6 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục phápluật đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, từng bước đi vàonề nếp và hoạt động tương đối có hiệu quả, tạo được sự chuyển biến tích cựctrong nhận thức và hành động chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Tuy nhiên,chất lượng và hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vẫn chưa đápứng yêu cầu trong tình hình hiện nay. Nguyên nhân chủ yếu là do một số sở ngànhvà địa phương chưa xem tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là công tácthường xuyên; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế,chưa đi vào chiều sâu; trình độ hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của mộtbộ phận nhân dân còn hạn chế, nhất là ở những vùng sâu, vùng có đông đồng bào dântộc,…

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và triểnkhai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các chủ trươngcủa Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trongthời gian tới, đặc biệt là Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thưTrung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến,giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân,Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) thực hiệnmột số công tác trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết địnhsố 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trìnhhành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trungương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trongcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành phápluật của cán bộ, nhân dân; các Chương trình, Đề án về công tác tuyên truyền,phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm và giai đoạn trên địa bàn tỉnh.

2. Quan tâm củng cố, bồi dưỡng kỹ năng, kiếnthức pháp luật cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật như: Báocáo viên cấp tỉnh, huyện; đội ngũ cán bộ pháp chế các Sở ngành, Doanh nghiệpNhà nước và lực lượng tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên dạy môn giáo dụccông dân, pháp luật trong các trường học; các phóng viên, biên tập viên chuyênđề pháp luật; hòa giải viên… để nâng cao hơn nữa vai trò nòng cốt của lực lượngnày trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục phápluật đảm bảo hiệu quả và thiết thực cho cán bộ và nhân dân; tổ chức tập huấn, bồidưỡng về công tác phổ biến pháp luật theo chuyên đề và phù hợp với nhu cầu củatừng đối tượng. Đặc biệt quan tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậtliên quan đến hoạt động sản xuất cho người lao động và người sử dụng lao độngtrong các loại hình doanh nghiệp.

4. Phổ biến thường xuyên, kịp thời các văn bảnpháp luật mới ban hành, các nội dung pháp luật liên quan đến đời sống hàng ngàycho các đối tượng, phù hợp với từng địa bàn; gắn phổ biến, giáo dục pháp luậtvới tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng; kết hợp chặt chẽ công tácphổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tácgiải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác hòa giải ở cơ sở với các cuộc vận động,phong trào quần chúng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phátđộng.

5. Nâng cao chất lượng quản lý và khai thác tủsách pháp luật ở cơ quan, đơn vị và xã, phường, thị trấn; biên soạn và pháthành các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật như sách tìm hiểu pháp luật, cẩmnang pháp luật, giải đáp pháp luật, sổ tay pháp luật... Đẩy mạnh lồng ghéptuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động như: tư vấnpháp luật, trợ giúp pháp lý, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hoạt động vănhóa, văn nghệ,…

6. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả môhình sinh hoạt “Ngày pháp luật” đảm bảo chất lượng, hiệu quả với nội dung, hìnhthức phù hợp theo Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND tỉnh SócTrăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn tỉnhSóc Trăng. Từ tháng 7/2013, lấy ngày 09 hàng tháng để sinh hoạt “Ngày phápluật”; nếu trùng vào ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết thì đượcchuyển sang ngày làm việc hôm sau.

7. Đối với Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh:

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hiệu quảcông tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục do cơ quan, đơn vị quản lý. Đối vớicác Sở, ngành đã thành lập Phòng Pháp chế, Thủ trưởng các Sở, ngành quan tâmchỉ đạo và tạo điều kiện cho cán bộ pháp chế thực hiện công tác phổ biến, giáodục pháp luật.

Các cơ quan được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủtrì thực hiện các Chương trình, Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật chủ độngphối hợp, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp tục triển khai thực hiện cóhiệu quả, đúng tiến độ và thời gian theo quy định.

a) Đối với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Vănhóa - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình và các cơ quan thôngtin đại chúng:

Tăng cường thực hiện có hiệu quả việc phổ biến,giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng cácchuyên trang, chuyên mục về pháp luật với hình thức sinh động, phong phú; lồngghép nội dung tuyên truyền pháp luật vào hoạt động của các Đội văn hóa thôngtin cơ sở, Trung tâm văn hóa thông tin, Nhà văn hóa…

Khi thực hiện giao ban báo chí, Sở Thông tin vàTruyền thông phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, Văn phòngUBND tỉnh để thông báo các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh đượcban hành, trong đó nêu rõ sự cần thiết, mục đích ban hành và nội dung chủ yếucủa văn bản quy phạm pháp luật để nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu và chấp hànhtốt. Thực hiện việc kiểm tra các Cổng thông tin điện tử của các ngành, các cấp,đảm bảo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các Cổng thông tinđiện tử.

b) Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trongtrường học; định kỳ tổ chức bồi dưỡng pháp luật và phương pháp giảng dạy môngiáo dục công dân, pháp luật cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục côngdân, pháp luật trong các trường học. Nghiên cứu, đưa công tác phổ biến, giáodục pháp luật vào Quy chế thi đua, khen thưởng ở các trường; hạn chế tình trạnghọc sinh, sinh viên, giáo viên vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm pháp luậtgiao thông.

c) Đối với Sở Tư pháp:

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hiệu quảcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu kiện toàn đội ngũ pháp chế theo Quyếtđịnh số 152/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổchức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnhgiai đoạn 2011-2015”. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của báocáo viên pháp luật; từ nay đến năm 2014, phấn đấu đạt chỉ tiêu có ít nhất 70%đội ngũ cán bộ pháp chế đồng thời là báo cáo viên pháp luật.

Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội đồng phốihợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; vận động các tổ chức đoàn thể,tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện.

Củng cố, kiện toàn lực lượng báo cáo viên phápluật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở. Trong đó chú trọngphát triển lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là người dân tộcKhmer, nhằm tạo nguồn cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùngđồng bào dân tộc Khmer. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiếnthức pháp luật cho lực lượng này; biên soạn các loại tài liệu pháp luật để cấpphát miễn phí cho các đối tượng.

d) Đối với Sở Tài chính:

Có trách nhiệm hướng dẫn quản lý, sử dụng vàquyết toán kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định. Đồng thời hướngdẫn cơ quan tài chính các địa phương bố trí ngân sách đảm bảo phục vụ công tácphổ biến, giáo dục pháp luật.

đ) Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chứcthành viên, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh và các tổ chức hành nghề pháp luậtthực hiện Điều 29, 30 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm góp phần nâng caoý thức thực hiện pháp luật của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàntỉnh.

8. Đối với UBND cấp huyện, cấp xã:

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp trênvề kết quả thực hiện phổ biến giáo dục tại địa phương. Trong giai đoạn 05 năm(từ 2013 - 2017), phấn đấu tỷ lệ về tiêu chí về phổ biến, giáo dục pháp luậttheo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 04/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ banhành Quy định về tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở đạt đượcnhư sau:

- Đến năm 2015: Có 50% đơn vị cấp xã đạt chuẩntiếp cận pháp luật, 40% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đến năm 2017: Có 70% đơn vị cấp xã đạt chuẩntiếp cận pháp luật, 70% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

b) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạtđộng của Hội đồng phối hợp, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùngtham gia thực hiện; phát huy vai trò trách nhiệm của các cơ quan thành viên Hộiđồng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo lĩnh vực; quan tâm nhữngđịa bàn còn nhiều khó khăn; tăng cường vai trò thường trực Hội đồng của cơ quanTư pháp.

c) Chỉ đạo và tạo điều kiện cho đội ngũ báo cáoviên, tuyên truyền viên tại địa phương hoạt động có hiệu quả. Đảm bảo các điềukiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả tại địa phương.

d) Quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt hoạt động củatổ hòa giải cơ sở, giải quyết kịp thời các vi phạm, tranh chấp ngay từ cơ sởqua đó duy trì sự đoàn kết trong nhân dân, hạn chế tranh chấp, khiếu nại vượtcấp, kéo dài.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày ký. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cáccơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để được hướngdẫn hoặc báo cáo UBND tỉnh.

Giao Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh hướng dẫn, kiểmtra, đôn đốc việc thi hành Chỉ thị này.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Sở ngành tỉnh;
- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- UBND cấp xã;
- Lưu: NC, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu