ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/CT-UBND

Kon Tum, ngày 23 tháng 07 năm 2013

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁCTHÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

Trong thời gian qua, các sở, ban, ngành, đoàn thểvà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnhđã quan tâm và triển khai công tác thông tin đối ngoại, góp phần quan trọngquảng bá hình ảnh tỉnh Kon Tum đến với bạn bè trong nước và quốc tế, phục vụđắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninhtrên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, một số sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phươngchưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của hoạt động thông tin đối ngoại, hằngnăm chưa kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoạitại đơn vị, địa phương, hạn chế đến hiệu quả đưa thông tin chính xác, kịp thờicủa tỉnh ra thế giới và đưa thông tin thế giới đến với nhân dân trong tỉnh.Nhằm thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướngChính phủ về việc thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn2011-2020; Kết luận số 16-KT/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) vềChiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; góp phần nângcao vị thế của đất nước, của tỉnh trên trường quốc tế, giữ vững ổn định chínhtrị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; củng cố và mở rộng mối quan hệ hợptác với các nước, tổ chức quốc tế, đẩy mạnh hợp tác kinh tế với các tỉnh, cácnước trong khu vực; thu hút đầu tư, khách du lịch; đồng thời khuyến khích, độngviên người Việt Nam định cư ở nước ngoài gắn bó với quê hương, đóng góp vào sựnghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, hướng tới mục tiêu lớn là đưa Việt Nam cơbản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Ủy ban nhândân các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí-truyền thông trong tỉnh thực hiệntốt các nhiệm vụ sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

- Tổ chức nghiên cứu học tập, quán triệt Kết luậnsố 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị 21/CT-TTg ngày06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chiến lược phát triển thông tinđối ngoại giai đoạn 2011 - 2020 cho cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể.

- Bổ sung, kiện toàn tổ chức, bộ máy chuyên tráchthông tin đối ngoại của tỉnh.

- Thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiệnChiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2012 - 2020 của tỉnh (Chươngtrình số 1553/CTr-UBND ngày 29/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động thông tinđối ngoại hàng năm của các cấp, các ngành liên quan và tổ chức thực hiện saukhi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 34/2011/TTLT-BTTTT-BNG của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Ngoại giao ngày24/11/2011.

- Bố trí đủ ngân sách hàng năm cho các hoạt độngthông tin đối ngoại.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với BanTuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền Kết luận số 16-KL/TW ngày14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủtướng Chính phủ về thực hiện chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn2011 - 2020; Quy chế Quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theoQuyết định số 79/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số24-KH/TU ngày 09/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc thực hiện Kếtluận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược pháttriển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình 1553/CTr-UBNDngày 29/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hành động thực hiện Chiến lược pháttriển thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020 và các văn bảnliên quan về chỉ đạo hoạt động thông tin đối ngoại trên các phương tiện thôngtin đại chúng của tỉnh.

- Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựngvà ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; đồngthời chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý nội dung thông tin đối với các cơ quan báochí, truyền thông tuyên truyền về đường lối thông tin đối ngoại của Đảng theoKết luận 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, Ủy bannhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động số1553/CTr-UBND ngày 29/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chiến lược pháttriển thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 - 2020; tham mưu công tácsơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dântỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đốingoại hàng năm của tỉnh trên cơ sở Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại củacác sở, ngành, địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, báo cáo BộThông tin và Truyền thông trước ngày 01/7 hàng năm theo quy định.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dântỉnh về kiện toàn bộ máy tổ chức, bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác thôngtin đối ngoại.

- Chỉ đạo bộ phận Cổng Thông tin điện tử thườngxuyên cập nhật thông tin, hình ảnh về tỉnh Kon Tum trên Cổng Thông tin điện tửtỉnh, phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại.

- Sơ kết, tổng kết các hoạt động thông tin đốingoại của tỉnh. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thôngtin và Truyền thông theo quy định.

2. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền thường xuyên trên các phươngtiện thông tin đại chúng về Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chínhtrị (khóa XI), Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thựchiện chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Quy chếQuản lý nhà nước về thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số79/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 24-KH/TU ngày09/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc thực hiện Kết luận số 16-KL/TWngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tinđối ngoại giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình số 1553/CTr-UBND ngày 29/8/2012của Ủy ban nhân dân tỉnh về hành động thực hiện Chiến lược phát triển thông tinđối ngoại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020; kết quả thực hiện Chỉ thị21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh và các chương trình, kếhoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củngcố vững chắc quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

- Báo Kon Tum xây dựng Đề án xuất bản Báo Kon Tumđiện tử theo lộ trình Đề án quy hoạch, phát triển Báo Kon Tum giai đoạn 2011 -2015 đã được Tỉnh ủy phê duyệt.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng kếhoạch triển khai thực hiện theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hìnhmặt đất đến năm 2020 của Trung ương trên địa bàn tỉnh để mở rộng phạm vi phủsóng, đưa thông tin, hình ảnh về Kon Tum ra thế giới, đáp ứng yêu cầu thông tinđối ngoại của địa phương.

3. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng củaBộ Ngoại giao, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thường xuyêncung cấp thông tin cho báo chí phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại và quản lýtốt phóng viên báo chí nước ngoài đến hoạt động báo chí tại địa phương.

- Thông tin cho báo chí về hoạt động của lãnh đạotỉnh, các cơ quan của tỉnh trong giao lưu, hợp tác, thăm và làm việc với cácnước, đặc biệt trong các dịp Lễ, kỷ niệm… thực hiện công tác thông tin đốingoại thông qua hoạt động đoàn ra, đoàn vào tỉnh trong quan hệ ngoại giao vớicác nước.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, địnhhướng và cung cấp thông tin, sản phẩm thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩuvà trong các hoạt động giao lưu quốc tế.

4. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thôngvà các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí cán bộ, kiện toànbộ máy chuyên trách quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trình Ủy ban nhân dântỉnh quyết định.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thôngtin đối ngoại thông qua các hoạt động thi đấu thể thao, xúc tiến du lịch, giaolưu văn hóa - nghệ thuật với các nước láng giềng, nhân dân các địa phương cóchung biên giới quốc gia.

6. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thôngtham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí, đảm bảo ngân sách cho hoạt động thông tinđối ngoại hàng năm trên cơ sở Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của cácsở, ngành, địa phương được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

7. Sở Công thương

- Giới thiệu các thành tựu, tiềm năng, thế mạnh,các thương hiệu hàng hóa của địa phương.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quantriển khai các hoạt động thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động hội chợ,triển lãm, xúc tiến thương mại để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, tiềm năng,thế mạnh, thương hiệu các doanh nghiệp của tỉnh rộng khắp trong nước và đến vớicác nước trong khu vực.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì tham mưu UBND tỉnh tiến hành quảng bá cáchoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh tỉnh Kon Tum ra bên ngoài thôngqua các diễn đàn kinh tế khu vực, việc tham gia các Hội chợ quốc tế, Hội nghịtham vấn v.v…

9. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyềnthông hướng dẫn, theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin trong hoạtđộng thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoạiđể đề xuất chủ trương, biện pháp phản bác các thông tin sai, xuyên tạc, chốngphá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Hàng năm (tháng 5) xây dựng và tổ chức thực hiện kếhoạch hoạt động thông tin đối ngoại của địa phương, gửi kế hoạch về Sở Thôngtin và Truyền thông để tổng hợp xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoạichung của tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và chỉ đạo thực hiện; bốtrí hợp lý kinh phí ngân sách địa phương hàng năm để triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Chỉ thị này, hàng năm các sở, ngành liênquan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chứcthực hiện tốt Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chiếnlược phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 - 2020 (Chươngtrình số 1553/CTr-UBND ban hành ngày 29/8/2012). Thực hiện công tác thông tinđối ngoại, bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú hấp dẫn; làm tốt nhiệm vụquảng bá, thông tin trung thực hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chungvà tỉnh Kon Tum nói riêng luôn yêu chuộng hòa bình, năng động, ổn định, dânchủ, thân thiện, sẵn sàng hợp tác toàn diện với các nước vì mục tiêu phát triểnvà hòa bình hữu nghị; kịp thời phản bác những thông tin lệch lạc, sai trái vềtình hình đất nước, đồng thời đưa thông tin, hình ảnh thế giới, sự hiểu biếtsâu rộng về thế giới và các nước trong khu vực đến với nhân dân trong nước,trong tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành liênquan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan báo chí,truyền thông của tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thườngtrực tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này;hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉđạo./.

Nơi nhận:
- Chính phủ (B/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (B/c);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Nội vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Công báo tỉnh, Báo Kon Tum
- Lưu: VT, VX4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải