ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/ 2015/CT-UBND

Ninh Bình, ngày 22 tháng 5 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN KÊKHAI THUẾ VÀ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012;

Thực hiện Quyết định số 732/QĐ-TTgngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệthống thuế giai đoạn 2011-2020, trong đó đề ra mục tiêu xây dựng ngành thuếViệt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, giảm thiểu thời gian thực hiện các thủtục hành chính thuế thông qua việc thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử;

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CPngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môitrường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/BCSĐngày 21/01/2015 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách thủtục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thu hútđầu tư trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tạo mọi điều kiện thuậnlợi nhất cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính vềthuế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêucầu:

1. Cục Thuếtỉnh

a/ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,vận động và hướng dẫn các tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện khaithuế, nộp thuế, giao dịch với cơ quan thuế qua phương tiện điện tử. Trang bịđầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo thông suốt đường truyền, đảm bảo bí mậtvề số liệu của các tổ chức kinh doanh khi thực hiện khai thuế, nộp thuế, giaodịch với cơ quan thuế.

b/ Phối hợp với Sở Thông tintruyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình, các sở,ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố để tuyên truyền cho các tổ chứckinh doanh thấy được tiện ích, hiệu quả của việc kê khai và nộp thuế điện tử,giúp người nộp thuế giảm thủ tục, thời gian, chi phí khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

c/ Phối hợp với Ngân hàng nhànước tỉnh, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, động viênvà tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đăng ký, sử dụng dịch vụ nộpthuế điện tử.

d/ Phân bổ chỉ tiêu (%) tổ chứckinh doanh trên từng địa bàn, chậm nhất đến ngày 30/9/2015 đạt 100% tổ chứckinh doanh khai thuế qua mạng Internet, trên 90% tổ chức kinh doanh đang hoạtđộng kê khai qua mạng đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử.

2. Sở Thông tin và Truyềnthông

Trong phạm vi quản lý, phối hợpvới Cục Thuế tỉnh triển khai thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet và nộpthuế điện tử trên phạm vi toàn tỉnh. Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí ởđịa phương, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, hệ thống truyền thanh củacác huyện, thành phố tuyên truyền việc thực hiện khai thuế qua mạng Internet,nộp thuế điện tử bằng nhiều hình thức, thường xuyên, đạt hiệu quả.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thông báo cho các tổ chức kinhdoanh mới thành lập doanh nghiệp, các doanh nghiệp có thay đổi nội dung đăng kýkinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, thông báo trên Website của sở để các tổchức, cá nhân, các doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa thực hiện khai thuếqua mạng Internet và nộp thuế điện tử biết và thực hiện việc khai thuế qua mạngInternet và nộp thuế điện tử.

4. Ngân hàng nhà nước tỉnh

Chỉ đạo các tổ chức tín dụngtrên địa bàn tỉnh đủ điều kiện triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử phối hợp vớiCục Thuế tỉnh triển khai các điều kiện để các tổ chức kinh doanh thực hiện nộpthuế điện tử.

5. Ban Thiđua Khen thưởng tỉnh

Bắt đầu từ năm2015, chỉ tham mưu cho UBND tỉnh, các cơ quan cấp trên xét tuyên dương, khenthưởng các tổ chức kinh doanh đã thực hiện khai thuế qua mạng Internet và nộpthuế điện tử.

6. Đài Phátthanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình

Phối hợp với cơquan thuế thực hiện việc tuyên truyền để các tổ chức kinh doanh thấy rõ tiệních của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chính sách, pháp luậtthuế nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo các chuẩn mực quốctế và góp phần đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

7. UBND cáchuyện, thành phố

Chỉ đạo cácngành chức năng triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức kinh doanh trênđịa bàn quản lý thực hiện khai thuế qua mạng Internet và nộp thuế điện tử. Chỉxét tuyên dương, khen thưởng đối với tổ chức kinh doanh đã thực hiện khai thuếqua mạng Internet và nộp thuế điện tử.

8. Các Hiệphội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ

Phối hợp vớiCục Thuế tỉnh tổ chức tuyên truyền, vận động các thành viên trong hiệp hội, cácdoanh nhân thực hiện kê khai thuế qua mạng Internet và nộp thuế điện tử.

9. Đối vớicác tổ chức kinh doanh

Tích cực thựchiện việc kê khai thuế và nộp thuế điện tử theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quanthuế và các cơ quan liên quan. Việc thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử làmột trong các tiêu chí để xét tuyên dương, khen thưởng các doanh nghiệp và cánhân trong doanh nghiệp. Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do cơ quan Thuế vàcác cơ quan chức năng tổ chức hướng dẫn thực hiện khai thuế và nộp thuế điệntử. Liên hệ với đơn vị viễn thông, tổ chức tín dụng để được tư vấn, hướng dẫnvề các thủ tục, điều kiện thực hiện khai thuế qua mạng Internet và nộp thuếđiện tử.

Thủ trưởng cácsở, ngành, đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉthị này. Giao Cục Thuế tỉnh định kỳ hàng tháng tổng tình hình, kết quả thựchiện, những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục, báo cáo UBNDtỉnh kịp thời chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng nhà nước tỉnh;
- Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh;
- Đài Phát thanh và TH Ninh Bình;
- Báo Ninh Bình;
- Ban Thi đua khen thưởng tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh;
- Hội doanh nhân trẻ của tỉnh;
- Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh;
- Công báo tỉnh Ninh Bình;
- VT; VP2, VP5, VP6;
tt/0

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến