UBND TỈNH ĐẮK LẮK
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 1 năm 2015

CHỈ THỊ

Về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

------------------------------

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012, trong thời gian qua các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai thi hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đã góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật hành chính; nhận thức của các tổ chức, cá nhân về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính được nâng lên; bảo đảm trật tự, kỷ cương trong quản lý xã hội; bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính còn bộc lộ một số hạn chế, cơ chế phối hợp của các ngành, các cấp trong công tác này chưa thường xuyên, liên tục, toàn diện, chưa có sự thống nhất chung, nên hiệu quả của công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh thời gian qua chưa cao.

Để tiếp tục triển khai thi hành nghiêm túc Luật Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan. Đồng thời, nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong việc triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, cũng như tăng cường công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành ở tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) chịu trách nhiệm

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính bằng các hình thức, nội dung phù hợp ở cơ quan, đơn vị, địa phương;

b) Quán triệt, chỉ đạo việc áp dụng quy định về xử lý vi phạm hành chính bảo đảm kịp thời, khách quan, công bằng và đúng pháp luật;

c) Tổ chức tập huấn chuyên sâu các nội dung liên quan đến xử lý vi phạm hành chính cho người tham gia trực tiếp vào công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương;

d) Phối hợp trong công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực địa phương quản lý; tổ chức thanh tra khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn;

đ) Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương;

e) Thực hiện lưu trữ và thống kê về xử lý vi phạm hành chính theo quy định; cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính gửi Sở Tư pháp để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính;

g) Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ 06 tháng và hàng năm thuộc thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Điều 25, Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP , gửi Sở Tư pháp trước ngày 10/4 đối với báo cáo 06 tháng; trước ngày 10/10 đối với báo cáo hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;

h) Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND để kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung đối với các quy định không phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

i) Kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, những quy định về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn gửi Sở Tư pháp để rà soát, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý theo thẩm quyền.

2. Sở Tư pháp

a) Chủ trì tham mưu tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đến các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính;

b) Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, để trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành ở tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương;

c) Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành ở tỉnh và UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

d) Tham mưu UBND tỉnh việc thanh tra khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn được quy định tại Điều 22 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ;

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh bố trí biên chế cần thiết thực hiện quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp cán bộ, bổ sung biên chế để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính tại Phòng Tư pháp và bố trí đúng, đủ công chức Tư pháp - Hộ tịch tại UBND cấp xã theo quy định;

e) Chủ trì xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp;

g) Tiếp nhận, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh các biện pháp giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền đối với những khó khăn, vướng mắc hoặc những quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn, chồng chéo, mâu thuẫn;

h) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành ở tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của tỉnh để UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

3. Sở Tài chính

a) Phối hợp, hướng dẫn Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán ngân sách để đảm bảo kinh phí phục vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hàng năm để đầu tư, mua sắm trang thiết bị, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính;

c) Hướng dẫn nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc thu nộp, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thu được từ xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

4. Sở Nội vụ

Tham mưu UBND tỉnh bổ sung biên chế cho Sở Tư pháp, UBND cấp huyện để tuyển dụng và bố trí cán bộ, công chức đảm bảo nguồn lực đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

5. Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan trong việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tổ chức rà soát, đánh giá và kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ định tổ chức xã hội cụ thể trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện, năng lực theo quy định để thực hiện việc quản lý trực tiếp các đối tượng đang trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

7. Sở Y tế

Hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ về điều trị cắt cơn nghiện ma túy theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho người có thẩm quyền là bác sĩ, y sĩ thuộc trạm Y tế cấp xã, bệnh xá Quân y, phòng khám khu vực, bệnh viện cấp huyện trở lên, phòng y tế của cơ sở cai nghiện bắt buộc có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong việc xác định người nghiện ma túy theo quy định.

8. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk

a) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc đưa tin, tuyên truyền, phổ biến về Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh;

b) Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk dành thời lượng thích hợp, kịp thời đưa tin, bài, tổ chức các chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền các văn bản về quản lý xử lý vi phạm hành chính nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, ý thức trong việc thực thi pháp luật và chấp hành pháp luật.

9. UBND cấp huyện

a) Tiếp tục triển khai thực hiện việc bổ sung cán bộ chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 1093/QĐ-UBND ngày 23/5/2014 của UBND tỉnh.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

c) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện, nhà trường nơi người bị đề nghị là người chưa thành niên học tập, UBND cấp xã nơi người bị đề nghị cư trú tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính khi Tòa án yêu cầu.

Tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm tổ chức, thực thi các quy định pháp luật về biện pháp xử lý hành chính trong việc lập hồ sơ đề nghị, chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính sang Tòa án nhân dân cấp huyện và tổ chức thi hành các quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính sau khi quyết định của Tòa án có hiệu lực.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện triển khai việc áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng cùng cấp trong việc ban hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện hướng dẫn, chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của mình phối hợp với UBND cấp xã trong công tác tư vấn quyết định áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan bằng các hình thức và biện pháp thích hợp.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành ở tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện triển khai thực hiện các nội dung trên đây. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp đảm bảo thi hành nghiêm túc Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Y Dhăm Ênuôl