BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-BTC

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRONG DỊPTẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ NĂM 2014

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày5/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ v/v tăng cường công tác quản lý điều hànhnhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xãhội dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014; Công điện số 2245/CĐ-TTg ngày 19/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ v/vtăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Chỉ đạo củaPhó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp ngày28/12/2013; Công văn số 49/BCĐ-QLTT ngày 8/12/2013, Công văn 59/BCĐ-QLTT ngày23/12/2013 của Ban chỉ đạo 127TW v/v tăng cường công tác chống buôn lậu, hànggiả, gian lận thương mại cuối năm 2013 và Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổngcục Hải quan, Tổng cục Thuế thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Quán triệt triển khai tới tất cảcác đơn vị hải quan, thuế các cấp, các địa phương chỉ đạo của Thtướng, Phó Thủtướng Chính phủ và Ban chỉ đạo 127TW tại các văn bản nêu trên và chỉ đạo của Bộtrưởng Bộ Tài chính tại Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 24/12/2013 v/v tăng cườngcông tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọnăm 2014.

2. Tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện chức trách nhiệm vụcủa các cán bộ, công chức trong các đơn vị Hải quan, Thuế (nhất là các đơn vịcơ sở).

3. Triển khai nghiêm túc, có hiệu quảchỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo 127 tỉnh, thành phố. Chủ động phối hợpvới các sở, ban, ngành chức năng đtham mưu cho chínhquyền địa phương trong công tác chống buôn lậu vi phạm về thuế trên địa bàn.

4. Tổng cục Hải quan

4.1. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cácCục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lậnthương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Trong đó chú ý:

- Xác định tuyến,địa bàn, mặt hàng, đối tượng trọng điểm, dự kiến những hiện tượng, tình huốngvi phạm có thể phát sinh để có phương án đấu tranh phù hợp, đảm bảo chủ độngtrong bố trí lực lượng, áp dụng các biện pháp kiểm tragiám sát, phát hiện, bắt giữ, xử lý.

- Tăng cường các biện pháp đấu tranhvới thủ đoạn buôn lậu gian ln thương mại lợi dụng thủ tụchải quan điện tử, lợi dụng kinh doanh tạm nhp – tái xut, lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT, ưu đãi đối với xe ôtô Việt Kiu hồi hương, ưu đãi đối với khu kinh tế cửa khẩu, cư dân biên giới, chếđộ hóa đơn chứng từ, buôn bán hàng giả,...

- Tăng cường các biện pháp tuần tra,kiểm soát ở các khu vực cánh gà hai bên cửa khu, các lốimở, lối mòn, các tuyến sông trong khu vực kiểm soát hảiquan.

- Xác lập chuyên án đu tranh trọng điểm vào các hiện tượng ni cm đối tượng có du hiệu vi phạm nghiêm trọng. Xửlý nghiêm theo qui định của pháp lập, nâng cao tính rănđe, phòng ngừa, đối với:

+ Các mặt hàng phục vụ nhu cầu Tết như: pháo, thuốc lá, rượu ngoàinước giải khát, bánh kẹo, hàng tạp hóa tiêu dùng, mỹ phẩm, qun áo, điện thoi di động, máyảnh, camera, đtrang sức, kim loại quý, ngoại tệ, tân dược, gia súc gia cm, sản phẩm gia súc gia cầm.

+ Các mặt hàng ảnhhưởng đến an ninh quốc gia, an toàn cộng đồng như vũ khí, cht n, ma túy, tài liệu có nộidung xấu.

4.2. Phối hợp với cơ quan Thuế trongviệc tăng cường các biện pháp chống tht thu thuế, phòng ngừa, ngăn chặn hiện tượng lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) để chiếm đoạt tiềnthuế.

5. Tổng cục thuế

5.1. Chỉ đạo tăng cường công tác điều hành thu,công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, giảm nợ đọng thuế. Thực hiện Côngvăn số 12485/BTC-TCT ngày18/9/2013 của Bộ Tài chính về tăngcường công tác quản lý thuế, hải quanliên quan đến hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu.

5.2. Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc kê khai thuế,quyết toán thuế, hoàn thuế nhằm chống các hành vi gian lận thuế, chiếm đoạttiền hoàn thuế từ ngân sách nhà nước. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phápluật về thuế.

5.3. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm trathực hiện pháp luật về giá, phòng chống buôn lậu.

5.4. Có văn bản chỉ đạo các Cục thuế tỉnh, thànhphố xây dựng kế hoạch tăng cường trong dịp Tết, báo cáo Tổng cục Thuế, Bộ Tàichính xây dựng, triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch.

6. Về thực hiện chế độ báo cáo

- Tổng cục Hải quan: Thực hiện chế độ báo cáo theochỉ đạo của Ban 127/TW và Công văn 1439/ĐTCBL-P1 ngày 03/12/2013 của Tổng cụcHải quan.

- Tổng cục Thuế: Chỉ đạo các Cục thuế tỉnh, thànhphố báo cáo và tổng hợp báo cáo Bộ. Đồng thời gửi Tổng cục Hải quan tổng hợpchung. Thời hạn báo cáo trước thời hạn theo chỉ đạo của Ban 127TW.

Yêu cầu Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế nghiêm túctriển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Phó TTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban ch đạo 127TW(để b/c)
-
Tổng cục Hải quan; Tổng cục Thuế (để t/h);
-
Cục Thuế Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thuộc TW (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ
(110)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn