BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/CT-TCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGKỶ CƯƠNG KỶ LUẬT, CHẤN CHỈNH LỀ LỐI LÀM VIỆC, THÁI ĐỘ, TÁC PHONG ỨNG XỬ CỦACÔNG CHỨC THUẾ VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ VÀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẢMCHI PHÍ TUÂN THỦ CHO NGƯỜI NỘP THUẾ

Thực hiện cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế, thời gian qua, theo chỉ đạocủa Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp đã triển khaithành công nhiều chương trình cải cách như sửa đổi, bổ sung chính sách thuế;cải cách các biện pháp quản lý thuế, cải cách các thủ tục hành chính thuế, đẩymạnh ứng dụng công nghệ thông tin trongquản lý, triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhưđẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với học tập làm theo tấm gương đạođức Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho công chức, viênchức thuế; đẩy mạnh và mở rộng các loại hình đào tạo nhằm nâng cao trình độchuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hội nhập kinh tế quốctế và yêu cầu cải cách, hiện đại hóa; banhành nhiều quy chuẩn mới như quy trình nghiệp vụ, Quy định về “10 điều kỷ luậtcủa ngành”, “Những tiêu chuẩn cần xây, những điều cần chống”, “Tiêu chuẩn văn hóa công sở và đạo đức công chức thuế”,...,tăng cường kỷ luật, kỷ cương của công chức thuế khi thực thi công vụ, góp phầnthực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chínhgiao, vừa tạo thuận lợi cho người nộp thuế, cải thiện môi trường kinh doanh,nâng cao hình ảnh cơ quan thuế và công chức thuế.

Tuy đã đạt được những kết quả hết sức quan trọngnhưng so với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, kếtquả đạt được thời gian qua vẫn còn khiêmtốn; chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế còn phức tạp; thời gian và chi phí của người nộp thuế bỏ rađể thực hiện nghĩa vụ nộp thuế còn cao so với các nước trong khu vực và trên thếgiới; trong quá trình thực thi công vụ, ở một số nơi hoặc tại một số thời điểmvẫn còn một bộ phận công chức chưa đáp ứng được yêu cầu về năng lực chuyên môn;chấp hành kỷ luật, kỷ cương có nơi, có lúc còn chưa nghiêm, vi phạm quy định,quy trình quản lý hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm, gây khó khăn, phiền hà chongười nộp thuế, thậm chí tiêu cực, tham nhũng,... làm ảnh hưởng đến thành tíchchung, đến uy tín và hình ảnh của ngành.

Nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tăngtrưởng kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranhquốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 về nhữngnhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lựccạnh tranh quốc gia; Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày5/8/2014 về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vựcthuế, hải quan; Thủ tướng Chính phủ cũng đã thăm và làm việc với Tổng cục Thuế,sau làm việc, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 25/7/2014thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hànhchính thuế; Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 vềtăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộpthuế. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vàcủa Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 1201/QĐ-TCT ngày 06/8/2014 ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế nhằmtăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hànhchính thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Quán triệt Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị củaThủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành hành động thiếtthực và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của Đảng, Nhà nước,của nhân dân, cùng với việc nghiên cứu, sửa đổi chính sách thuế, đẩy mạnh cảicách thủ tục hành chính, đòi hỏi mỗi công chức, viên chức, người lao động ngànhthuế cần nâng cao nhận thức chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấphành tốt kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứngxử, phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính,giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Để đạt được mục tiêu trên, Tổng cụctrưởng Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cụcThuế triển khai ngay một số công việc sau:

1. Tổ chức ngay một đợt sinh hoạt chính trị trongtoàn cơ quan, đơn vị nhằm phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung Nghị quyếtcủa Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường kỷ cương kỷ luật trongquản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế,Kếhoạchhành động của Tổng cục Thuế ban hành kèm theo Quyết định số1201/QĐ-TCT ngày 06/8/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và các văn bảnliên quan khác đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơquan, đơn vị để mỗi công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơnvị nắm chắc được mục đích, yêu cầu và những nội dung cụ thể của các Nghị quyết,Chỉ thị vàKế hoạch hành động nêu trên,qua đó nâng cao nhận thức chính trị, chuyển biến về tư tưởng, đổi mới phươngpháp và thái độ làm việc, phục vụ tốt hơn cho người nộp thuế.

2. Tổ chức tập huấn các nội dung mới về sửa đổi, bổ sung về chính sách thuế, về thủ tục hành chínhthuế, về quy trình, thủ tục quản lý thuế cho công chức để mỗi công chức đều nắmvững được mục đích, yêu cầu và những nội dung mới được sửa đổi và thực hiệnnghiêm túc các quy định về chính sách thuế, quản lý thuế. Đồng thời, công khaicác quy định mới về chính sách, các quytrình, thủ tục mới về quản lý thuế để người nộp thuế thuận tiện trong việc nghiêncứu, triển khai thực hiện và giám sát công chức thuế thực hiện.

3. Với mục tiêu tạo thuận lợi cho người nộp thuế,tiết kiệm thời gian và chi phí của người nộp thuế, căn cứ quy định về hồ sơ, thủ tục, thời hạn giải quyết của từngloại thủ tục hành chính thuế và kết quả giảiquyết thủ tục hành chính thuế thực tế ở địa phương thời gian qua, thực hiện ràsoát lại về trình tự giải quyết thời gian phối hợp giữa các bộ phận trong cùng đơn vị; đối với những thủ tục hành chính có thểrút ngắn thời gian hơn thời gian quy định của Thông tư, của quy trình do Tổngcục Thuế ban hành thì cụ thể hóa thànhquy định của đơn vị để thực hiện. Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc yêucầu công chức được giao nhiệm vụ giải quyết các thủ tục hành chính thuế phải tổchức tiếp nhận và giải quyết đúng quy định, đúng thời gian cho người nộp thuế;không được yêu cầu người nộp thuế cung cấp bất kỳ loại giấy tờ gì không cótrong quy định. Trường hợp người nộp thuếnộp hồ sơ thiếu thủ tục, hoặc nội dung kê khai trong hồ sơ chưa đúng quy định,chưa đầy đủ phải hướng dẫn cụ thể để người nộp thuế hoàn thiện. Công chức hướngdẫn hoàn thiện hồ sơ phải chịu trách nhiệm về nội dung hướng dẫn, không đểngười nộp thuế sau khi đã hoàn thiện hồ sơ theo đúng hướng dẫn nhưng lần sauđến nộp vẫn chưa đáp ứng được, phải tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung thêm.

4. Công bố công khai thời gian tiếp nhận và giảiquyết các thủ tục hành chính về thuế trong các ngày làm việc để người nộp thuếbiết. Đồng thời, lựa chọn công chức, lập lịch làm việc, phân công cụ thể cho các công chức đang công tác tại từngbộ phận có liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính thuế cho người nộpthuế có trách nhiệm trực để giải quyết hoặc giải đáp kịp thời các yêu cầu củangười nộp thuế về các thủ tục hành chínhthuế theo đúng thời gian tiếp và giải quyếtđã thông báo. Công chức thuế trong thời gian phải trực nếu bỏ vị trí công việc,hoặc làm các công việc riêng, không tiếp và giải quyết thủ tục hành chính chongười nộp thuế phải xử lý nghiêm.

5. Phát động phong trào thi đua trong cơ quan, đơnvị nhằm động viên, khích lệ công chức, viên chức, người lao động khắc phục khókhăn, nêu cao trách nhiệm, phát huy sáng kiến cải tiến, tạo bước chuyển biếncăn bản trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, trong thái độ, tácphong, ứng xử với người nộp thuế, phát hiện và nhân rộng kịp thời các nhân tố tíchcực để các công chức khác học tập. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sátviệc thực thi công vụ của công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị; lắpđặt hòm thư góp ý, tổ chức các đường dây nóng tại cơ quan, đơn vị để tiếp thuvà lắng nghe ý kiến phản ảnh của người nộp thuế; kết hợp với thường xuyên tổchức các Tổ công tác kiểm tra đột xuất để phát hiện và xử lý nghiêm công chứcvi phạm kỷ luật lao động, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người nộp thuế.

6. Tổng cục Thuế kêu gọi công chức, viên chức vàngười lao động trong ngành thuế, trước hết là người đứng đầu trong cơ quan thuếcác cấp (Vụ trưởng các Vụ, đơn vị và tương đương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh,thành phố; Trưởng các Phòng thuộc Cục Thuế; Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Độitrưởng Đội Thuế) phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành thuế qua 69 năm xâydựng và trưởng thành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoànthành tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành và những yêu cầu mới theo Nghị quyếtcủa Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Tài chính, lậpthành tích xuất sắc hơn nữa, chào mừng kỷ niệm “70 năm cách mạng tháng 8 vàquốc khánh 2/9”, “70 năm ngày thành lập ngành Tài chính”, “70 năm ngày truyềnthống ngành Thuế”.

7. Tổ chức thực hiện:

- Giao Vụ Kiểm tra nội bộ chủ trì phối hợp với cácVụ, đơn vị tham mưu Tổng cục Thuế tổ chức các Tổ công tác để kiểm tra việc thựchiện các nội dung chỉ đạo nêu trên ở một số Cục Thuế từ Quý IV/2014 và trong cảnăm 2015; tham mưu Tổng cục Thuế có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các Cục Thuế đưanội dung này vào kế hoạch tự kiểm tra định kỳ hàng năm và kiểm tra đột xuấtviệc thực hiện của các đơn vị thuộc và trực thuộc.

- Các Vụ, đơn vị tương đương thuộc và trực thuộcTổng cục Thuế; Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chỉ đạo,phân công tại Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế và các chỉ đạo khác có liênquan nghiêm túc tổ chức triển khai tại đơn vị theo đúng kế hoạch, nội dung đềra.

- Định kỳ ngày 30 hàng tháng (Từ tháng 9/2014 đếntháng 12/2014), Cục Thuế báo cáo tình hình triển khai việc tăng cường kỷ luật,kỷ cương tại đơn vị về Tổng cục Thuế (Qua Vụ TCCB) để nắm tình hình chung./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Thuế (để chỉ đạo);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Các Vụ, đơn vị tương đương thuộc và trực thuộc CQ Tổng cục Thuế (để thực hiện);
- Đại diện VP TCT tại TP HCM (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCCB (3b).100

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Năm