UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 01 CT/TCTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 1993

CHỈ THỊ

Về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí

__________________

Các loại phí và lệ phí do các cấp, các ngành (goi chung là đơn vị) ban hành thuộc thẩm quyền Nhà nước quy định là một khoản thu ngân sách để bù đắp một phần kinh phí đối với các tổ chức kinh tế - xã hội. Thời gian qua, một số đơn vị đã thu tốt các loại phí và lệ phí để đáp ứng các khoản chi theo chế độ hiện hành.

Tuy vậy, việc quản lý các loại phí và lệ phí nhìn chung chưa thống nhất chưa thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước có đơn vị đặt ra loại phí, lệ phí không hợp lý hoặc vượt quá thẩm quyền. Việc quản lý thu, chi các loại phí, lệ phí thiếu chặt chẽ; không được hạch toán, quyết toán chính xác và kịp thời. Nhiều nghiệp vụ thu, chi tài chính không dung chứng từ do cơ quan tài chính phát hành. Những khuyết điểm nói trên không những vi phạm kỷ luật tài chính Nhà nước mà còn phát sinh tiêu cực trong một số đơn vị và cá nhân.

Để thực hiện nghiêm túc Quyết định số 276/CT ngày 28/7/92 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí; Thông tư số 48 TC/TCT ngày 28/9/92 cùng các văn bản hướng dẫn khác của Bộ tài chính, nhằm khắc phục những tồn tại trên đây, UBND thành phố yêu cầu các ngành, các cấp, các doanh nghiệp quốc doanh (gọi chung là đơn vị) trên địa bàn thành phố thực hiện các quy định sau đây:

1- Chậm nhất là ngày 31/1/1993, các đơn vị có thu phí, lệ phí phải hoàn tất việc đăng ký với cơ quan thuế:

- Các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước trung ương và thành phố trực thuộc trung ương đăng ký với cục thuế thành phố nơi đơn vị thu phí và lệ phí đúng trụ sở,

- Các cơ quan, doanh nghiệp quốc doanh ở phường, xã, quận, huyện, thị xã đăng ký với chi cục thuế nơi đơn vị trụ sở.

Nội dung đăng ký với cơ quan thuế do cục thuế hướng dẫn theo các văn bản Nhà nước đã quy định.

2- Trong lúc chờ Nhà nước xem xét ban hành chính thức các loai phí và lệ phí, các đơn vị đang thu phí và lệ phí phải thực hiện đúng, các chế độ nhà nước đã quy định. phải hạch toán, quyết toán kịp thời theo chế độ tài chính nhà nước. Phải sử dụng chứng từ thu do cục thuế thành phố phát hành...

Khách hàng có quyền từ chối không nộp các khoản thu trên và tố giác với cơ quan nhà nước trong trường hợp đơn vị thu phí và lệ phí không dung chứng từ thu phí do cục thuế thành phố phát hành.

3- Sở Tài chính phối hợp với Cục thuế và Sở Tư pháp để rà soát lại các loại phí và lệ phí đang thi hành tại các đơn vị; phân loại các loại phí và lệ phí hiện hành để kiến nghị UBND thành phố, Bộ Tài chính và Chính phủ xem xét quyết định chính thức; hướng dẫn các đơn vị có thu phí và lệ phí thực hiện đúng chế độ tài chính nhà nước.

4- Mọi trường hợp không thực hiện đúng Quyết định số 276 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; các văn bản của Bộ Tài chính hướng dẫn và chỉ thị của UBND thành phố sẽ bị xử phạt theo luật pháp hiện hành.

5- Thủ tướng các ngành (Sở) và UBND quận, huyện, thị xã theo chức năng của ngành và địa phương để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện chỉ thị này.

6- Cục thuế thành phố có kế hoạch triển khai cụ thể để hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện tốt các văn bản Nhà nước và chỉ thị của UBND thành phố./.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đỗ Gia Phách