ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 1 năm 1981

CHỈ THỊ

VỀVIỆC CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ VÀ TẬP THỂ MỞ TÀI KHOẢN TIỀN GỞI TẠI NGÂNHÀNG

Thi hành quyết định của Hội đồngChính phủ (số 316/CP ngày 1-10-1980) và theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nướcthành phố, Sở Tài chánh thành phố, Uỷ ban Nhân dân thành phố qui định diện cáchộ tư nhân và các tổ chức tập thể sản xuất kinh doanh được cấp giấy phép kinhdoanh theo nghị định 119/CP ngày 9-4-1980 của Hội đồng Chính phủ phải mở tàikhoản tiền gởi tại Ngân hàng Nhà nước như sau :

1. Các tổ chức sản xuất kinhdoanh tập thể (hợp tác xã, tổ hợp, tập đoàn…),

2. Các hộ tư nhân kinh doanhngành thương nghiệp, ăn uống có doanh thu bình quân một tháng từ 10.000 đồng(mười ngàn) trở lên, các hộ tư nhân kinh doanh các ngành nghề khác (như tiểuthủ công nghiệp, dịch vụ…) có doanh thu bình quân một tháng từ 6.000 đồng (sáungàn) trở lên.

3. Ngoài ra, các hộ tư nhânkhông thuộc diện nói ở điểm 2, nhưng nếu hoạt động sản xuất kinh doanh có quanhệ giao dịch hợp đồng có giá trị từ 20.000 đồng (hai mươi ngàn) trở lên (tổngcộng giá trị các hợp đồng trong một năm) với các đơn vị kinh tế quốc doanh, hợptác xã thì phải mở tài khoản tiền gởi ở Ngân hàng Nhà nước.

Cơ quan thường trực của Hội đồngxét duyệt đang ký kinh doanh quận, huyện có nhiệm vụ thông báo cho các cơ sởkinh doanh thuộc diện phải mở tài khoản nói ở điểm 1, 2 và 3 trên đây, đến cơquan Ngân hàng ở địa phương mình để mở tài khoản, đồng thời lập và gởi cho Ngânhàng đồng cấp bản kê các cơ sở kinh doanh thuộc diện nói trên đã được cấp giấyphép kinh doanh để theo dõi đôn đốc các cơ sở thực hiện việc mở tài khoản tiềngởi ở ngân hàng.

Trong thời gian 2 tháng kể từngày cấp giấy phép kinh doanh, các cơ sở kinh doanh nói trên không mở tàikhoản, hoặc đã mở tài khoản mà tài khoản không hoạt động, Ngân hàng quận, huyệncó trách nhiệm thông báo cho cơ quan thường trực của Hội đồng xét duyệt đăng kýkinh doanh đồng cấp để giải quyết theo điều lệ đăng ký kinh doanh quy định.

Trong quá trình thực hiện nghiệpvụ thanh toán, Ngân hàng quận, huyện có trách nhiệm phát hiện các cơ sở kinhdoanh nói ở điểm 3 để buộc họ phải mở tài khoản ở Ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước thành phố cónhiệm vụ soát xét lại các thủ tục, thể lệ hiện hành về việc mở tài khoản tiềngởi tại Ngân hàng, kịp thời bổ sung, sửa đổ (hoặc kiến nghị lên cấp trên) nhưngquy định xét không phù hợp, không tạo thuận lợi, không khuyến khích người cótiền mở tài khoản gởi Ngân hàng. Mặt khác, cần xác định và công bố ngay chế độtrách nhiệm vật chất( khen thưởng, kỷ luật,…) đối với cơ quan Nhân hàng cũngnhư cá nhân cán bộ làm công tác tín dụng, thanh toán, để bảo đảm thực hiệnnghiêm chỉnh quy định của Nhà nước.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn