ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 01 năm 2010

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNGTÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊATRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Trong những năm qua, các cấp, các ngành và đoàn thểđịa phương trên địa bàn thành phố đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằmquản lý, bảo đảm an toàn hoạt động vận tải thủy nội địa như đẩy mạnh công táctuyên truyền pháp luật, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm các chủbến, chủ phương tiện; chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thủynội địa…. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địavẫn diễn biến phức tạp, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa được thườngxuyên, tình trạng phương tiện chở quá trọng tải cho phép, phương tiện chưa đăngký, đăng kiểm, không bằng, chứng chỉ chuyên môn... nhưng vẫn tham gia hoạt độngvận tải thủy nội địa; một số bến thủy nội địa chưa có giấy phép mở bến vẫn hoạtđộng, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế;công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành, nhất là chính quyền địaphương, cơ sở chưa được chú trọng đúng mức.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, nhằm tăngcường công tác quản lý nhà nước, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủynội địa, hạn chế và giảm đến mức thấp nhất vi phạm và tai nạn giao thông đườngthủy, Chủ tịch UBND thành phố chỉ thị:

1. Sở Giao thông vận tải

a) Kiểm tra, rà soát hệ thống biển báo, phao báohiệu ngã ba, luồng lạch, địa hình, địa vật, đá ngầm, bãi bồi, cọc ngầm... lậpkế hoạch lắp đặt đầy đủ báo hiệu trên các tuyến sông theo quy định;

b) Phối hợp với các ngành liên quan và UBND cácquận, huyện tổ chức đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa theo quy địnhphân cấp đăng ký theo từng đối tượng đối với các quận, huyện;

c) Tổ chức triển khai công tác khảo sát, đăng kýquản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố ĐàNẵng;

d) Đẩy mạnh việc tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ,giấy chứng nhận học tập pháp luật về giao thông đường thủy nội địa cho ngườilái phương tiện ở nhiều địa điểm thích hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho cáchọc viên tham gia;

đ) Chỉ đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợpCông an thành phố, chính quyền địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lýtriệt để các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa;

e) Chỉ đạo Công ty Quản lý, sửa chữa công trìnhgiao thông và thoát nước Đà Nẵng thực hiện lưu giữ phương tiện giao thông đườngthủy vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thànhphố do cơ quan chức năng tạm giữ đưa về chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Công an thành phố

a) Lập kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năngliên quan xây dựng và thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giaothông đường thủy nội địa, kịp thời ngăn chặn các trường hợp dễ gây tai nạn giaothông đường thủy;

b) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủytăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông, xử lý nghiêm cáctrường hợp vi phạm. Đặc biệt là phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn,phương tiện chở quá số lượng người, quá tải trọng cho phép, người điều khiểnphương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định (trong đó cần lưuý các phương tiện chuyên chở người từ thuyền đánh cá vào bờ);

c) Tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giaothông thủy nội địa chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàngiao thông đường thủy nội địa.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liênquan và UBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình trạngkhai thác cát, sỏi trên các tuyến sông trên địa bàn thành phố; đánh giá ảnhhưởng của việc khai thác đối với luồng chạy tàu và hiện tượng sạt lở bờ sông;

b) Chủ trì phối hợp các ngành chức năng liên quanđề xuất giải pháp khắc phục hiện tượng sạt lở bờ sông do khai thác cát, sỏisông trên các tuyến sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chủ trì khảo sát, phối hợp với các cơ quan, đơnvị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố cho phép xây dựng kè chắn nhữngđoạn sông bị sạt lở, nhằm đảm bảo an toàn cho các khu dân cư, các công trình cơsở hạ tầng và đất sản xuất hai bên bờ sông;

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan vàUBND các quận, huyện tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và xử lý nghiêmđối với các trường hợp nuôi trồng, khai thác thủy sản trái phép trên kênh,sông, vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy;

c) Tổ chức triển khai lắp đặt và duy trì báo hiệuđường thủy nội địa đối với các công trình thủy lợi và thanh thải kịp thời cáccông trình thủy lợi không còn sử dụng có ảnh hưởng đến luồng và hành lang bảovệ luồng;

d) Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàngiao thông đối với tàu cá hoạt động trên đường thủy nội địa.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quantổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục về Luật Giao thông đường thủy nội địavà các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác đến các nhà trường có họcsinh đi thường xuyên đi học bằng phương tiện đò ngang để tăng cường công tácbảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

6. UBND các quận, huyện

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa trong các tầng lớp nhân dân củađịa phương bằng các hình thức sát thực, phù hợp với từng đối tượng;

b) Thống kê, rà soát và lập nhu cầu về đào tạo bằnglái, chứng chỉ chuyên môn cho thuyền viên, người điều khiển phương tiện trênđịa bàn; gửi nhu cầu về Sở Giao thông vận tải để có kế hoạch đào tạo, cấp cácchứng chỉ, bằng lái theo luật định;

c) Chỉ đạo Ban An toàn giao thông quận, huyện, cácngành chức năng liên quan ở địa phương và UBND phường, xã tăng cường công tácthường xuyên tổ chức kiểm tra các bến đò ngang sông và các phương tiện đòngang; kiên quyết đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm các bến đò không có giấyphép; phương tiện không có đăng kiểm, đăng ký theo quy định, không trang bị đầyđủ phương tiện cứu hộ khi cần thiết; người điều khiển phương tiện không cóbằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; chở quá số lượng người, quá tải trọngcho phép;

d) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trongviệc dỡ bỏ, giải tỏa các công trình đăng đáy, phương tiện nuôi trồng, đánh bắtthủy sản, vị trí khai thác cát, sỏi, sạn hoặc khoáng sản khác trái phép trongphạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng;

đ) Tại các khu vực trọng điểm về an toàn giao thôngđường thủy nội địa, chỉ đạo các lực lượng kiểm tra, xử lý triệt để các trườnghợp phương tiện vận tải, khai thác khoáng sản trên sông không có đăng ký, đăngkiểm, không bảo đảm điều kiện kinh doanh, điều kiện hành nghề theo quy định;

e) Chỉ đạo UBND các phường, xã phối hợp chặt chẽvới đơn vị quản lý công trình giao thông có biện pháp bảo vệ tốt các công trìnhthuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là hệ thống báohiệu đường thủy nội địa;

g) Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 159/2005/QĐ-UBND ngày 03/11/2005 Quy định phân cấp quản lý trong lĩnh vực giaothông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND ngày 17/5/2006 Quy định quản lý hoạt động khảo sát, tham dò,khai thác, chế biến và kinh doanh cát, sỏi sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 29/01/2007 Quy định về quản lý, khai thác,nuôi trồng thủy sản trong khu vực vùng nước đường thủy nội địa trên địa bàn thànhphố Đà Nẵng; Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 quy định về hoạt độngtrong phạm vi hành lang bảo vệ luồng giao thông đường thủy nội địa của UBNDthành phố Đà Nẵng và các văn bản khác có liên quan.

7. Ban An toàn giao thông thành phố phối hợp vớiVăn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đôn đốc, kiểm tra các địa phương, sở, ban,ngành liên quan thực hiện Chỉ thị này.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liênquan, Chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thịnày, đình kỳ 06 tháng báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông vận tải tổnghợp để báo cáo UBND thành phố./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh