ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Bình Định, ngày 08 tháng 01 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT ĐỘNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2016 VÀ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 22/6/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến và đạt nhiều kết quả tích cực; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố; công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Những kết quả nêu trên là tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IXđể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX, Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần thứ 12 (Khóa XI); Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và yêu cầu các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các cấp, Mặt trận, các hội,đoàn thể trong tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt những nội dung sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI), Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp phối hợp với Mặt trận và các đoàn thểđẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; làm cho phong trào thi đua yêu nước thu hút mọi người tự giác, tích cực tham gia, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.

2. Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợtnội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, biện pháp tổ chức phải cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình, kế hoạch công tác của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn. Trong đó:

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường và động lực phát triển. Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa… nhằm mang lại lợi ích thiết thực và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đảm bảo thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

- Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội và môi trường hòa bình để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp. Hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả. Mặt trận và các đoàn thể phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

3. Kịp thờisơ tổng kết phong trào thi đua, đúc rút kinh nghiệm, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho xã hội. Công tác khen thưởng phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, đúng thành tích, dân chủ, công khai, được dư luận đồng tình; chú trọng khen thưởng nhân tố mới, người tốt việc tốt; quan tâm khen thưởng tập thể, cá nhân là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước,các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua; kịp thời nêu gương “người tốt, việc tốt”, những lá cờ đầu, những điển hình tiên tiến... nhằm động viên, cổ vũ phong trào thi đua, tạo dư luận tốt và sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

4. Các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Chủ tịch UBND các cấp, Mặt trận, các hội,đoàn thể trong tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh vận động các thành viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giao Sở Nội vụ (Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị này./.

CHỦ TỊCH


Hồ Quốc Dũng