ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 01 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, TẬP TRUNG KHẮC PHỤC YẾU KÉM, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Trong những năm vừa qua, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đã có bước phát triển khá, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường và bảo tồn, phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa của địa phương. Tuy nhiên trong quá trình phát triển, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng còn bộc lộ một số hạn chế, chất lượng dịch vụ chậm được cải thiện, sức cạnh tranh chưa cao, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có; công tác phối kết hợp giữa các Sở, Ban, ngành và các địa phương trong quản lý, hỗ trợ phát triển du lịch còn thiếu chặt chẽ và đồng bộ.

Để khắc phục tình trạng trên, tạo bước chuyển biến mới trong việc nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm phát triển du lịch chất lượng cao và bền vững, xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và thân thiện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1.Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch và các văn bản có liên quan; tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng và UBND các cấp trong việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a. Tăng cường trách nhiệm tham mưu quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch; chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh:

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

- Tập trung đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ; thực hiện niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết; bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, không để bội tín trong hoạt động kinh doanh du lịch.

- Đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch: đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất, bổ sung dịch vụ; nâng cao chất lượng, trình độ đội ngũ quản lý, lao động. Đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, không đxảy ra tệ nạn xã hội trong cơ sở lưu trú.

- Đối với các doanh nghiệp lữ hành: thực hiện đúng theo phương án kinh doanh, chương trình du lịch theo hợp đồng đã ký kết, bảo đảm chất lượng dịch vụ.

- Đối với các khu, điểm du lịch: đầu tư sản phẩm dịch vụ du lịch mới lạ, hấp dẫn, tránh trùng lắp, đơn điệu; thực hiện các biện pháp để bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan; bố trí thuyết minh viên, hỗ trợ du khách đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật.

b. Tăng cường quản lý di tích, gắn việc bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch; đề xuất các giải pháp đẩy mạnh thu hút khách du lịch quốc tế đến Lâm Đồng.

c. Chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp, UBND các địa phương tăng cường:

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư về vị trí, vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Huy động sự tham gia của nhân dân trong việc đấu tranh và phòng ngừa các hành vi tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường du lịch.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, áp dụng các biện pháp cụ thể, đồng bộ và hiệu quả trong công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch.

- Công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực thi các quy định của pháp luật về môi trường du lịch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

d. Tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm xây dựng môi trường du lịch an toàn và thân thiện.

e. Tạo điều kiện để phát huy vai trò và trách nhiệm của Hiệp hội Du lịch trong việc bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp; hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, liên kết cùng phát triển; phối hp tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch và đề xuất cơ chế, chính sách phát triển du lịch.

3. Công an tỉnh

a. Chỉ đạo công an các huyện, thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ tại các đơn vị kinh doanh du lịch; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các đi tượng có hành vi xâm hại đến tính mạng, tài sản của khách du lịch; tăng cường công tác đấu tranh phòng chng tệ nạn xã hội.

b. Tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức giao tiếp, ứng xử với khách du lịch cho cảnh sát giao thông và công an xã, phường, thị trấn.

4. Sở Giao thông Vận tải

a. Tổ chức rà soát, lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn giao thông rõ ràng, phù hợp, bảo đảm an toàn, phòng ngừa ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tiếp cận đến các điểm du lịch.

b. Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Thông tư liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/5/2015 của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải hành khách du lịch.

c. Tăng cường kiểm tra và xử lý triệt để tình trạng xe taxi và các phương tiện vận tải khách du lịch kinh doanh không phép hoặc không đúng giấy phép, không niêm yết giá và thu cước theo giá đã niêm yết.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổ chức kiểm tra thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, rác thải, chất thải tại các cơ sở kinh doanh du lịch. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu điểm du lịch không thực hiện đúng các quy định về môi trường và các tổ chức, cá nhân có hành vi làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.

6. SY tế

a. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn tỉnh.

b. Tuyên truyền, vận động và chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và du khách.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a. Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch tại địa phương, nhất là vào thời điểm lễ hội, ngày lễ tết, tháng cao điểm.

b. Kiểm tra, xử lý không để người ăn xin ở các khu, điểm du lịch, khu đô thị tập trung đông du khách. Đối với người có hoàn cảnh khó khăn, tập trung bố trí về nơi quy định và có biện pháp hỗ trợ phù hợp; xử lý triệt để tình trạng giả danh người ăn xin, gây phiền hà cho khách du lịch.

c. Tuyên truyền vận động nhân dân ứng xử văn minh, tận tình hỗ trợ khách du lịch; phát động phong trào “Mỗi người dân là một hướng dẫn viên, nim nở với khách du lịch”.

d. Tăng cường quản lý trật tự đô thị; không để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, bảo đảm thông thoáng, vệ sinh; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào chung tay cải thiện môi trường tại nơi công cộng; giữ gìn vệ sinh chung; đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm quy định về vệ sinh, môi trường.

e. Tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với việc tăng cường hướng dẫn người dân và du khách, phát huy phong cách hiền hòa, thanh lịch, mến khách.

8. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

a. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ du khách; công khai số điện thoại của bộ phận chức năng có trách nhiệm trực 24/24 giờ để tiếp nhận và giải quyết kịp thời những phản ánh, yêu cầu, kiến nghị của du khách và các vấn đề phát sinh.

b. Đổi mới công tác quảng bá xúc tiến du lịch, huy động mạnh mẽ sự tham gia của Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch; tăng cường phối hp với các Sở, ngành liên quan trong hoạt động xúc tiến du lịch gắn với việc quảng bá văn hóa và hình ảnh du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng.

9. Hiệp hội Du lịch

a. Phát huy vai trò của Hiệp hội Du lịch trong việc bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, là cầu nối để các doanh nghiệp du lịch liên kết phát triển.

b. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của nhà nước về kinh doanh du lịch đến các doanh nghiệp.

c. Vận động các doanh nghiệp du lịch tích cực tham gia các sự kiện, chương trình du lịch do địa phương tổ chức.

10. Các Sở, ngành liên quan khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch.

11. Tổ chức th c hin

- Các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện và thành phố, Hiệp hội Du lịch, các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ảnh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hp báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh phân công thành viên định kỳ kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị tại các huyện và thành phố.

- Đề nghị các tổ chức đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tấn báo chí của địa phương giám sát công tác triển khai thực hiện Chỉ thị, kịp thời biểu dương các tchức, cá nhân có những việc làm tốt; phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm.

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm theo dõi tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị; định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch;
- Bộ VHTT
DL;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Tổng cục Du lịch;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Hiệp hội du lịch tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX2, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt