ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Gia Lai, ngày 27 tháng 01 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021 CỦA TỈNH

Ngày 14/01/2016, Ủy banThường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 , công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào Chủ nhật, ny 22 tháng 5 năm 2016; ngày 13/01/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TT g; chỉ đạo tổ chức triển khai cuộc bầu cử, đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là sự kiện chính trị lớn có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.

Cuộc bầu cử lần này được Đảng, Quốc hội, Chính phủ xác định là nhiệm vụ công tác trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân năm 2016, là đt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân cả nước và trong tỉnh đlựa chọn bầu ra nhng đại biểu đại diện cho nhân dân tại Quốc hội - quan quyền lực nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm k 2016 - 2021.

Đtriển khai thực hiện Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chỉ thị số 01/CT-TT g của Thủ tướng Chính phủ đạt kết quả tốt, đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thhiện được không khí ngày hội của toàn dân, Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, y ban Mặt trận Tquốc Việt Nam và các Đoàn thcủa tỉnh có kế hoạch triển khai cụ thể và hướng dẫn các cơ quan truyền thông, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyn kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh; quyền ứng cử, quyền bầu cử của công dân theo luật định; nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyn địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân để nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần tự giác của các cơ quan, tổ chức và công dân trong thực hiện công tác bầu cử.

2. Cục Thng kê tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục thống kê các huyện, thị xã, thành phố cung cấp số liệu dân số đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015 tại từng huyện, thị xã, thành phố và từng xã, phường, thị trấn để làm căn cứ phân chia đơn vị bầu cử, tính số lượng bầu cử đại biểu Hội đng nhân dân các cấp của tỉnh trong từng đơn vị hành chính và chuẩn bị cho việc thành lập khu vực bỏ phiếu chính xác, đúng quy định; báo cáo về Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh (Sở Nội vụ), trước ngày 28/01/2016 (theo kế hoạch của UBND tỉnh).

3. Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương, Công ty Điện lực Gia Lai, Công ty TNHH một thành viên cấp nước Gia Lai có kế hoạch chỉ đạo triển khai cụ thể nhằm đảm bảo giao thông, thông tin liên lạc và cung cấp điện nước thông suốt trong quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt trước và trong ngày bầu cử 22 tháng 5 năm 2016.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh có kế hoạch xây dựng phương án triển khai lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng cháy, chữa cháy trong suốt quá trình chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử, đặc biệt chú trọng bảo đảm an ninh trật tự tại nhng địa bàn trọng điểm, khu vực trọng yếu về quốc phòng an ninh; chỉ đạo và hướng dẫn các lực lượng công an, quân đội, biên phòng tham gia phục vụ cuộc bầu cử, không để các đối tượng xấu có cơ hội tuyên truyền, chống phá cuộc bầu cử. Đồng thời, cần quan tâm tổ chức tốt các điểm bầu cử tại cơ quan, đơn vị theo quy định và chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên tham gia bầu cử đầy đủ, nghiêm túc.

5. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ kịp thời kinh phí bầu cử do Hội đng bầu cử Quốc gia phân bổ cho các tỉnh đphục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của tỉnh; hướng dẫn cụ thể việc lập dự toán, quyết toán và kiểm tra việc sử dụng kinh phí bầu cử đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả; đề xuất UBND tỉnh xem xét, thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh cấp bổ sung kinh phí khi cần thiết.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các phương án chủ động đối phó với những tình hung thiên tai, dịch bệnh có thxảy ra trong thời gian chun bị và tổ chức bầu cử, đặc biệt là trong ngày bầu cử.

7. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp y ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc kê khai tài sản đối với người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh; chủ trì, phi hợp, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tcáo của công dân trước, trong và sau thời gian tiến hành bầu cử.

8. Sở Nội vụ là cơ quan Thường trực giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh; kiểm tra, đôn đc y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về thực hiện công tác bầu cử; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi tình hình chuẩn bị, tiến độ thực hiện công tác bầu cử ở các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng bầu cử ở Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ theo tiến độ quy định của pháp luật về bầu cử.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố tiến hành điều tra, cung cấp số liệu dân số của từng huyện, thị xã, thành ph, xã, phường, thị trấn đến hết ngày 31/12/2015 để làm căn cứ xác định số lượng đại biểu HĐND ở mỗi đơn vị hành chính và xác định các khu vực bỏ phiếu. Xây dựng kế hoạch và phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch công tác bầu cử của Ủy ban bầu cử tỉnh, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành. Tổ chức thực hiện bảo đảm trình tự các bước tiến hành công tác bầu cử và công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử theo quy định của pháp luật; chuẩn bị các điều kiện về vật chất và kỹ thuật phục vụ bầu cử; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp hoặc chỉ đạo các cơ quan công an, quân sự, biên phòng đứng chân trên địa bàn có biện pháp, kế hoạch cụ thể nhm tăng cường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử ở tại các địa điểm bỏ phiếu và toàn địa bàn quản lý bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn và tiết kiệm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc bầu cử; đảm bảo mọi công dân cư ngụ trên địa bàn tham gia bầu cử đúng quy định của pháp luật; chủ trì, chỉ đạo xây dựng phương án dự phòng, đối phó với những tình hung thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian chuẩn bị tiến hành bầu cử, đảm bảo cuộc bu cử được tiến hành liên tục, không bị gián đoạn.

10. Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý và vận động gia đình, người thân tham gia cuộc bầu cử đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy định.

11. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể các cấp đy mạnh công tác tuyên truyn, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia bầu cử; đng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyn đhiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đảm bảo tiêu chuẩn, xứng đáng là người đại diện của nhân dân.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan có liên quan và đề nghị Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả công tác chuẩn bị và kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo quy định. Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Trung ương theo tiến độ, nội dung nhiệm vụ quy định, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốtđẹp ./.

Nơi nhận:
- HĐBC Quốc gia, VP Hội đồng BCQG (báo cáo);
- Chính phủ; UBTWMTTQVN (báo cáo);
- Bộ Nội vụ (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Các Ban Đảng tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
UBMTTQ tỉnh, các Đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND, TTHĐND,
UB MTTQ huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, các PCP UBND tỉnh;
- Báo GL, Đài PTTH (phổ biến);
- Website;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Hoàng