UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/1998/CT-UB

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 1 năm 1998

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGQUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, DỊCH VỤ VĂN HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Nghị định 87/CP của Chính phủ, Chỉ thị814-TTg của Thủ tướng Chính phủ, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngànhtừ tỉnh đến cơ sở. Năm 1997 vừa qua, tình hình hoạt động văn hoá, dịch vụ vănhoá ở tỉnh ta đã ngăn chặn, hạn chế được những mặt tiêu cực trong lĩnh vực hoạtđộng dịch vụ văn hoá, bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng, có sự tiến bộđáng kể.

Song, hoạt động Karaoke vẫn còn nổi lên những vấnđề phức tạp, sinh hoạt không lành mạnh ở các phòng hát. Về hoạt động băng hình,thông tin quảng cáo... cũng còn những trường hợp vi phạm các quy định của Nghịđịnh 87/CP , 88/CP của Chính phủ, chưa được giải quyết, xử lý, ngăn chặn kịpthời.

Để lập lại trật tự các hoạt động trên, phục vụ sinhhoạt văn hoá, tinh thần cho nhân dân vui tươi, lành mạnh, UBND tỉnh yêu cầu cácngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt những việc sau:

1/ Sở Văn hoá thông tin chủ trì phối hợp cùng cácngành Công an, Chi cục Quản lý thị trường, Cục thuế tỉnh thường xuyên kiểm tracác hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, đặc biệt là dịch vụ Karaoke để thực hiệnnghiêm Nghị định 87/CP của Chính phủ và quy chế quản lý của UBND tỉnh. Trướcmắt thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Văn hoá thông tin làm Trưởng đoàn,tổ chức kiểm tra trong phạm vi toàn tỉnh, tập trung các nơi trọng điểm (thànhphố Hạ Long, thị xã Cẩm Phả, thị xã Uông Bí, huyện Hải Ninh).

2/ Uỷ ban Nhân dân tỉnh giao cho các ngành chức năng,UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả việc quản lý các hoạtđộng văn hoá, dịch vụ văn hoá, bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng. Kịpthời lập lại trật tự hoạt động dịch vụ Karaoke, các nhà hàng nếu chưa đủ tiêuchuẩn quy định, tạm đình chỉ hoạt động và cho thu hồi giấy phép, chỉ cấp trởlại khi kiểm tra đã đủ điều kiện quy định. Xử lý kiên quyết, kịp thời có thôngbáo cho các ngành chức năng, các địa phương biết những trường hợp vi phạm bị xửlý. Nếu để xẩy ra tiêu cực hoạt động trên, người phụ trách của đơn vị, địaphương phải chịu trách nhiệm trước cấp trên. Trong dịp tết không để xảy ra nhữngvụ việc nghiêm trọng về lĩnh vực hoạt động văn hoá, tệ nạn xã hội, thực sự gópphần vào việc giữ vững an ninh, trật tự trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng, đểnhân dân được đón xuân Mậu Dần trong không khí vui tươi lành mạnh.

3/ Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh cùngvới Sở Văn hoá thông tin làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để nhândân các dân tộc trong tỉnh hiểu các Nghị định của Chính phủ, quy chế quản lýhoạt động Karaoke của UBND tỉnh để nghiêm túc thực hiện.

4/ Kiện toàn bộ máy làm công tác kiểm tra các hoạtđộng trên từ các ngành chức năng ở tỉnh tới các địa phương trong tỉnh để có đủnăng lực và phẩm chất thực hiện nhiệm vụ được giao. UBND tỉnh uỷ quyền cho Chủtịch UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn và cấp thẻ kiểm tra các hoạtđộng trên cho cán bộ các ngành chức năng thuộc địa phương quản lý, cán bộ kiểmtra ở địa phương nào chỉ được phép kiểm tra các hoạt động trên ngay ở địa phươngmình (trừ các ngành chức năng ở tỉnh) và phải thực hiện đúng chức năng, quyềnhạn và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các ngành chức năng,UBND các địa phương trong tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệuquả để góp phần ổn định và lành mạnh đời sống tinh thần cho nhân dân./.

Nơi nhận:
- Th trực TU, HĐND tỉnh.
- Các đ/c Chủ tịch, PCT UBND tỉnh.
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- V0, V1, VX, TH, NC, VP/UB.
- Lưu: VX1, VP/UB

N-CT8 T/M UBND TỈNH QUẢNG NINH
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng Cường