NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
****
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*******
Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2003

CHỈ THỊ
VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG ĐỢT VẬN ĐỘNG MUA CÔNG TRÁI GIÁO DỤC TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG
Để góp phần thực hiện thắng lợi đợt phát hành công trái xây dựng Tổ quốc mang tên công trái giáo dục năm 2003 theo Nghị quyết số 09/2002/QH11 ngày 28/11/2002 của Quốc hội, Nghị định số 28/2003/NĐ-CP ngày 31/3/2003 của Chính phủ và Chỉ thị số 07/2003/CT-TTg ngày 03/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị trong ngành Ngân hàng thực hiện tốt một số điểm sau:
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà Nước, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng có trách nhiệm quán triệt chủ trương phát hành công trái giáo dục tới từng cán bộ, công nhân viên, người lao động ở đơn vị mình và động viên cán bộ, công nhân viên tham gia tích cực mua công trái năm 2003 nhằm hỗ trợ các tỉnh miền núi, Tây Nguyên và các tỉnh có nhiều khó khăn để thực hiện mục tiêu không còn phòng học 3 ca, xóa bỏ phòng học tranh tre nứa lá, kiên cố hóa trường học.
2. Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng bố trí nguồn vốn và sử dụng vốn hợp lý để tham gia mua công trái giáo dục đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu vận động được Chính phủ giao cho ngành ngân hàng.
3. Công đoàn ngành ngân hàng phát động phong trào thi đua và có những hình thức thi đua thích hợp để động viên, khuyến khích đoàn viên công đoàn và người lao động trong toàn ngành hưởng ứng tích cực đợt vận động mua công trái giáo dục năm 2003.
4. Hội đồng thi đua ngành cần nghiên cứu để có hình thức khen thưởng kịp thời đối với những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia mua công trái giáo dục; đồng thời coi đây là một trong những nội dung để kết hợp với việc bình chọn, xét duyệt các danh hiệu thi đua trong dịp cuối năm.
5. Thời báo Ngân hàng, Trung tâm tuyên truyền báo chí có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của đợt phát hành công trái này; thường xuyên có tin, bài để phản ánh tình hình, kết quả tham gia mua công trái của các đơn vị trong ngành và kịp thời biểu dương, cổ vũ đối với các cá nhân, đơn vị điển hình của ngành trong việc tham gia mua công trái giáo dục năm 2003.
6. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng gửi báo cáo nhanh kết quả mua công trái giáo dục ngay trong ngày đơn vị hoàn thành việc mua công trái về Ngân hàng Nhà Nước Trung ương (Trung tâm Tuyên truyền báo chí). Trung tâm tuyên truyền báo chí tổng hợp và đưa tin kịp thời về tình hình mua công trái của toàn ngành, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (đồng thời gửi Vụ Chính sách tiền tệ). Sau khi các đơn vị trong ngành Ngân hàng hoàn thành việc mua công trái, Vụ Chính sách tiền tệ tổng hợp kết quả mua công trái toàn ngành để gửi Bộ Tài chính và báo cáo Thủ tướng chính phủ.

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

Mua công trái giáo dục là hành động thiết thực góp phần quan trọng vào việc thực hiện chủ trương phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục, đào tạo để tạo đà phát triển nền kinh tế trí thức của Việt Nam trong tương lai. Các cấp, các đơn vị trong toàn ngành phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất trong năm 2003 và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, định hướng của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2003 và những năm tiếp theo./.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Lê Đức Thúy

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?