UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 02/2004/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên, ngày 12 tháng 01 năm 2004

CHỈ THỊ

Về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới

 giảm dần tai nạn giao thông năm 2004 và dịp tết Nguyên đán Giáp Thân

_________________________

Thực hiện Nghị quyết 13/2003/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần TNGT và ùn tắc giao thông; Trong năm 2003, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp có biện pháp quyết liệt để đảm bảo TTATGT và giảm dần tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh, trong năm 2003 trên địa bàn tỉnh xảy ra 116 vụ TNGT, làm chết 51 người, bị thương 117 người; so với năm 2002: giảm 61vụ (34,4%), giảm 78 người bị thương (40%), số người chết tăng 12 người (30,7%). Những kết quả trên cho thấy, trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sớ hạ tầng giao thông, bằng các biện pháp quyết liệt, sự cố gắng, nỗ lực của các lực lượng đảm bảo TTATGT, chúng ta đã hạn chế được số vụ, giảm được số người bị thương do TNGT. Song, kết quả đạt được chưa vững chắc nhất là số người chết vì TNGT còn tăng so với năm 2002 đòi hỏi các ngành và chính quyền địa phương các cấp phải tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo TTATG liên tục và quyết liệt hơn.

Để kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần TNGT trên địa bàn; UBND tỉnh chỉ thị cho các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, UBND các huyện, thị, thành Phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Công an Tỉnh chỉ đạo lực lượng công an các cấp huy động lực lượng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm của người, phương tiện tham gia giao thông; đặc biệt là những hành vi vi phạm của lái xe chở khách. Tập trung vào các tuyến, các địa bàn thường xảy ra TNGT; các lỗi là nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu dẫn đến TNGT và thời gian có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn.Trước mắt cần tập trung xây dựng phương án đảm bảo TTATGT trong dịp tết Nguyên dán Giáp Thân 2004. Theo dõi, tổng hợp báo cáo nhanh tình hình tai nạn giao thông từ 30 đến mồng 5 Tết âm lịch (Có so sánh với 6 ngày tết Quý Mùi) gửi Ban ATGT tỉnh để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong thời gian tới và tổng hợp báo cáo Uỷ ban ATGT Quốc gia.

2. Sở Giao thông vận tải:

- Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thi công nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, xây dựng các công trình giao thông; điều chỉnh các bổ sung hệ thống cọc tiêu, biển báo, hộ lan; thống kê và xử lý các "điểm đen " trên các tuyến. Đẩy mạnh công tác duy tu, bảo dưỡng đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trên các tuyến và tiếp tục Phối hợp với UBND các huyện thị đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ công trình giao thông.

- Ổn định và quản lý chặt chẽ các luồng tuyến vận tải, đặc biệt là vận tải hành khách. Trước mắt cần tập trung xây dựng và chỉ đạo thực hiện phương án tổ chức vận tải khách phục vụ tết Nguyên đán phục vụ thoả mãn nhu cáu đi lại của nhân dân và đảm bảo an toàn vận tải.

- Tăng cường chất lượng của công tác đăng kiểm phương tiện, thông qua đăng kiểm kỹ thuật phát hiện và thông báo rộng rãi đến các ngành hữu quan và UBND các huyện, thị, thành phố danh sách các phương tiện không đăng ký đăng kiểm ATKT và BVMT, phương tiện hết niên hạn theo Nghị định 92/2001/NĐ- CP để phối hợp kiểm tra, xử lý.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp GPLX; tăng cường tổ chức đào tạo, sát hạch cấp GPLX mô tô cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp tại các huyện vùng cao.

3. SởVăn hoá thông tin, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh truyền hình Tỉnh phối hợp với các ngành, tăng cường các hình thức tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao ý thức chấp hành Luật GTĐB và sự đồng tình ủng hộ các biện pháp đảm bảo TTATGT trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các biện pháp xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong giao thông.

4. Sở Giáo dục đào tạo: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật GTĐB trong các trường học. Triển khai thực hiện chương trình giảng dạy Luật GTĐB theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

5. Các cơ quan thành viên khác của Ban ATGT căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để các lực lượng trực tiếp làm công tác đảm bảo TTATGT và UBND các huyện, thị, thành phố hoàn thành nhiệm vụ.

6. UBND các huyện, thị, thành phố cần đề ra và chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo TTATGT trên địa bàn, phù hợp với thực tế và sự chỉ đạo thực hiện các giải pháp chung của tỉnh tại địa phương ( Nhất là dịp tết Nguyên đán Giáp Thân 2004). Phối hợp với các ngành chức năng trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ chung, đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ công trình giao thông, công tác quản lý phương tiện trên địa bàn.

7. Thường trực Ban ATGT tỉnh: Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương nhất là các địa bàn trọng điểm có tỷ lệ TNGT cao, thường xuyên tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo về UBND Tỉnh.

8. UBND Tỉnh đề nghị Uỷ ban MTTQ Tỉnh, các tổ chức đoàn thể Tỉnh có biện pháp phối hợp đẩy mạnh phong trào " Toàn dân tham gia đảm bảo  TTATGT" nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, góp phần phòng ngừa, kiềm chế, tiến tới giảm thiểu TNGT và thiệt hại do TNGT gây ra trên địa bàn Tỉnh.

Đây là một nhiệm vụ trọng tâm góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các thành viên Ban ATGT Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Viết Bính