UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2005/CT-UB

Đà Lạt, ngày 17 tháng 01 năm 2005

CHỈ THỊ

”V/V TRIỂN KHAITHỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG"

Thực hiện Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH ngày30/9/2004 của uỷ ban Thường vụ Quốc hội, v/v phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảnglương phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyênmôn nghiệp vụ ngành Toà án, Kiểm sát; các Nghị định số 203,204, 205, 206, 207, 208/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độtiền lương mới, phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, chế độ BHXH, trợ cấp ưu đãi ngườicó công và các Thông tư hướng dẫn thực hiện các Nghị định nói trên.

Để triển khai đúng các văn bản về chế độ tiềnlương mới của Đảng, Chính phủ, đảm bảo mọi đối tượng chính sách được hưởng đúngchính sách, kịp thời. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1- Cải cách tiền lương và trợ cấp xã hội là chủtrương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm từng bước chăm lo, nâng caođời sống của các đối tượng chính sách. Để thực hiện tốt mục tiêu này, UBND tỉnhyêu cầu các Sở - Ban - Ngành, UBND các huyện, TX Bảo Lộc, TP.Đà Lạt các đơn vịthuộc tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi chung là đơn vị) tổ chức quán triệt tới tất cảCB-CC-VC, người lao động và các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội để có nhận thứcđúng mức về chủ trương cải cách chính sách tiền lương và trợ cấp xã hội củaĐảng, Nhà nước.

2- Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm lãnhđạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về thực hiện công tác triểnkhai, chuyển xếp lương và tính toán trợ cấp xã hội cho các đối tượng hưởng trợcấp xã hội ở đơn vị mình, ngành mình theo đúng các văn bản hướng dẫn của Trungương và tình hình thực tế của địa phương. Trong quá trình chuyển xếp lương phảichú, ý sắp xếp bố trí CB,CC,VC cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, phùhợp với trình độ chuyên môn được đào tạo gắn với yêu cầu của từng vị trí côngtác và phải bảo đảm dân chủ, công khai, có sự tham gia của tổ chức đoàn thểngay từ cơ sở. Công tác chuyển xếp lương mới và chuyển đổi trợ cấp xã hội phảihoàn thành trong tháng 02/2005, riêng trợ cấp ưu đãi người có công, chế độ hưutrí phải được giải quyết ngay trong tháng 01/2005.

3- Ban chỉ đạo triển khaithực hiện chế độ lương mới của Tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các Sở-Ngành liênquan triển khai tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn việc chuyển xếp lương mới và cácchế độ, chế độ trợ cấp xã hội, BHXH cho các đơn vị trong tỉnh; chỉ đạo, tổnghợp, thẩm định kết quả chuyển xếp lương mới của các đơn vịtrình Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quyết định; thường xuyên tổng hợptình hình báo cáo UBND tỉnh.

4- Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc,triển khai, tổng hợp và chịu trách nhiệm thẩm định kết quả chuyển xếp lương mớicủa các đơn vị hành chính sự nghiệp của khối chính quyền (cả cấp xã) và CB quảnlý Doanh nghiệp trình UBND tỉnh quyết định.

5- Sở Lao Động-Thương binh & Xã hội có tráchnhiệm hướng dẫn, đôn đốc triển khai, tổng hợp và chịu trách nhiệm thẩm định kếtquả chuyển xếp lương mới của khối doanh nghiệp và các đối tượng hưởng chế độtrợ cấp xã hội trình UBND tỉnh quyết định.

6- Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn cácđơn vị thực hiện các thủ tục về tài chính và căn cứ vào kết quả chuyển xếplương mới để tính toán quy tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tăng thêm, xây dựng kếhoạch chi cụ thể để báo cáo UBND tỉnh quyết định.

7- Bảo hiểm Xã hội tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt những chế độ có liênquan đến chức năng của BHXH đảm bảo các đối tượng hưởng chế độ BHXH được hưởngchế độ mới kịp thời.

8- Trong quá trình triển khai thực hiện Thủtrưởng các đơn vị phải thường xuyên phản ánh tình hình về Ban chỉ đạo, nếu cóvấn đề nảy sinh vướng mắc không giải quyết được, phải tổng hợp báo cáo về Banchỉ đạo để xử lý giải quyết cụ thể.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở,Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã, TP Đà Lạt và toàn thể CB-CC-VC vàcác đối tượng hưởng chế độ chính sách trong tỉnh nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thịnày./ -

CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
Huỳnh Đức Hoà