ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/2006/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 24 tháng 02 năm 2006

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG TRỰC TIẾPTHAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC NHƯNG CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH CỦAĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

Thực hiện kết luận của Bộ Chínhtrị tại Thông báo số 186-TB/TW ngày 01/6/2005 và Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một sốđối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa đượchưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

Để triển khai thực hiện tốt chủtrương của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướngdẫn của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1- Thủ trưởng của các cơ quan,ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,tổ chức quán triệt Thông báo của Bộ Chính trị, Quyết định của Thủ tướng Chínhphủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xác định rõ phạm vi đảm nhiệm và tráchnhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các chế độ, chính sách.

2- Thành lập Ban Chỉ đạo ở 2 cấp:tỉnh, huyện và thành lập Hội đồng chính sách ở xã, phường, thị trấn theo quyđịnh tại Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC Đồng thời thànhlập Bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh và Tổ tư vấn của cấp huyện, để đảmbảo sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt chính sách đối với các đốitượng.

3- Các cơ quan chức năng cầntăng cường mối quan hệ phối hợp, phát huy tốt vai trò làm tham mưu trong lãnhđạo, chỉ đạo và đề cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

4- Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnhtổ chức tốt công tác tập huấn, triển khai cho đội ngũ cán bộ các cấp có liênquan, chú trọng cán bộ chuyên trách ở các cơ quan: Quân sự, Công an, Lao động -Thương binh và Xã hội nắm vững quan điểm, đối tượng, cách tính hưởng chế độ, hồsơ, thủ tục, quy trình thực hiện; xây dựng thái độ và trách nhiệm làm việc tậntình, chu đáo.

5- Các phương tiện thông tin đạichúng (Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang) và hệ thống chínhtrị nhất là ở cơ sở phải tổ chức tuyên truyền sâu rộng, làm cho nhân dân và đốitượng được hưởng chế độ chính sách hiểu đúng, nắm chắc ý nghĩa, nội dung chính sách,thủ tục hồ sơ cần làm đảm bảo cho việc thực hiện chính sách kịp thời, chặt chẽ,chính xác.

6- Từng cấp phải xây dựng kếhoạch triển khai, tổ chức thực hiện; bảo đảm chặt chẽ, công khai, công bằng;đối tượng đủ hồ sơ xét duyệt trước, đối tượng chưa đủ hồ sơ xét duyệt sau; chỉđạo tổ chức làm điểm rút kinh nghiệm. Tỉnh chọn huyện Tịnh Biên làm điểm. Mỗihuyện, thị xã, thành chọn 01 xã (phường, thị trấn) làm điểm chỉ đạo để triểnkhai thực hiện.

7- Thực hiện chi trả các chế độcông khai, nhanh gọn, chu đáo, chính xác, thanh quyết toán kịp thời theo quyđịnh.

8- Thường xuyên nắm chắc tìnhhình triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện, xử lý và đề đạt giải quyết nhữngvấn đề vướng mắc; tổ chức tốt việc sơ, tổng kết, quản lý, lưu trữ hồ sơ. Biểudương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xử lýnghiêm những vi phạm trong quá trình thực hiện.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầuthủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ tình hình thựctế tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc. Văn phòng UBND tỉnh, Bộ Chỉ huyQuân sự tỉnh, Công an và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chỉ đạo,hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốtChỉ thị này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

Nơi nhận:- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- P.VHXH, NC;
- Lưu.
(đính kèm QĐ số 290/2005/QĐ-TTg và TT số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng