ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2006

CHỈ THỊ

Về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010

_____________________

Thực hiện nội dung Công văn số 3389/TCT-PCCS , ngày 03/10/2005 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế Nhà nước về việc triển khai thực hiện chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010,

Để bảo đảm thực hiện thành công Chương trình cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 201/2004/QĐ-TTg , ngày 06/12/2004 và Kế hoạch cải cách, hiện đại hoá hệ thống thuế giai đoạn 2005-2010, trong năm 2005 được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 1629/QĐ-BTC ngày 19/05/2005, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chỉ thị:

1. Cục thuế tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình cải cách hệ thống thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; trong đó chú trọng các yêu cầu sau:

- Kiện toàn bộ máy ngành thuế từ tỉnh đến huyện, thị; tăng cường công tác đào tạo trình độ nghiệp vụ cũng như bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho các cán bộ ngành thuế; áp dụng công nghệ tin học vào công tác quản lý thuế... bảo đảm đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế trong giai đoạn hiện nay;

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế từ tỉnh đến huyện, thị theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

- Giao Ban chỉ đạo chủ động phối hợp cùng các Sở, ngành tỉnh, Mặt trận, các đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng đặc biệt là với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình cải cách hệ thống thuế; xây dựng Quy chế phối hợp với từng ngành để triển khai thực hiện kế hoạch hành động hàng năm theo lộ trình đã đề ra về thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010. Chú ý lộ trình cải cách thuế phải gắn với việc cải cách hành chính theo cơ chế 1 cửa của cơ quan thuế các cấp và cần thực hiện tốt việc hướng dẫn công khai các thủ tục theo đúng quy định;

- Có giải pháp tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật thuế hiện hành, đặc biệt là các loại thuế có liên quan trực tiếp đến nhiều người như thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp... cho các đối tượng nộp thuế hiểu và tự giác chấp hành.

- Kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý các cán bộ ngành thuế lợi dụng quyền hạn được giao để làm trái với quy định của Nhà nước về thuế.

2. Các Sở, ngành tỉnh trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình cần phối hợp tốt với Cục Thuế trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế phối hợp triển khai Chương trình cải cách hệ thống thuế, trong đó cần chú ý một số điểm sau:

a. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thương mại và Du lịch, Sở Văn hoá Thông tin cần cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về đăng ký kinh doanh, về Văn phòng đại diện, Chi nhánh, thương nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh, cung cấp bản sao giấy phép hoạt động, quảng cáo, xúc tiến thương mại, sản xuất băng, đĩa nhạc, băng đĩa hình, sản xuất phim ảnh, hoạt động biểu diễn nghệ thuật cho Cục thuế và các ngành chức năng có liên quan; đồng thời có kế hoạch phối hợp chặt trong công tác kiểm tra việc thành lập Doanh nghiệp, kiểm tra hoạt động của Doanh nghiệp, sau khi được cấp đăng ký kinh doanh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, trốn thuế, lậu thuế nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

b. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc thu hồi các khoản tiền thuế bị thất thoát cho ngân sách nhà nước; đẩy mạnh điều tra các vụ án trốn thuế, gian lận về thuế đã được phát hiện để đưa ra xét xử trước pháp luật nhằm giáo dục, răn đe các trường hợp khác.

c. Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của Nhà nước cho cơ quan thuế khi có yêu cầu; thực hiện việc trích, chuyển tiền từ tài khoản của đối tượng nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và lệnh thu của cơ quan có thẩm quyền.

d. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc tổ chức thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu liên quan đến đất đai vào ngân sách nhà nước.

e. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan thuế thực hiện các tiết học, sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh, sinh viên để giới thiệu các kiến thức chung về thuế, giúp cho thế hệ trẻ hiểu được nghĩa vụ và quyền lợi của công dân trong thực hiện pháp luật về thuế.

f. Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý tổ chức trợ giúp cho người dân, nhất là người nghèo về các quy định của pháp luật thuế khi được yêu cầu.

g. Các Hội đoàn, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội nghề nghiệp phối hợp với cơ quan thuế tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách pháp luật về thuế để các thành viên, hội viên hiểu, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật thuế.

h. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Sóc Trăng phối hợp với cơ quan thuế mở chuyên mục về thuế để tuyên truyền giáo dục về các chính sách thuế làm cho mọi tổ chức, cá nhân hiểu rõ pháp luật thuế và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật thuế; biểu dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, đồng thời phê phán mạnh mẽ các hiện tượng vi phạm pháp luật thuế.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc chỉ đạo tổ chức quản lý thu, chống thất thu thuế, uỷ nhiệm thu thuế.

Giao Cục trưởng Cục thuế tỉnh chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

Chủ tịch

(Đã ký)

Huỳnh Thành Hiệp