ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2007/CT-UBND

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁCQUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Những năm qua hoạt động viễn thông trên địa bàn tỉnhđã có bước phát triển đáng kể, các doanh nghiệp viễn thông đã tích cực đầu tưchiều sâu, triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng viễn thông, góp phần phục vụphát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, việc quy hoạch, quản lý và bảo vệ hạ tầngviễn thông trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn nhiều bất cập. Việc xây dựng mạng cápthông tin, trạm thu phát sóng thông tin di động và các công trình viễn thôngkhác tại một số địa bàn còn mang tính tự phát, nhiều công trình và hạng mụccông trình thuộc hạ tầng viễn thông chưa được cấp phép xây dựng nhưng vẫn thicông, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý, xây dựng phát triển và mỹ quan đôthị. Sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền, phổbiến, hướng dẫn pháp luật và bảo vệ, quản lý hạ tầng viễn thông thiếu đồng bộ.Tình trạng xâm hại, phá hoại các công trình viễn thông, lấy cắp cáp, dây điệnthoại vẫn còn xảy ra phổ biến ở một số nơi.

Để khắc phục tình trạng nêu trên và không ngừng tăngcường quản lý, bảo vệ hệ thống mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảman toàn, an ninh thông tin, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liênquan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dungcụ thể như sau:

1. Sở Bưu chính - Viễn thông chủ trì, phối hợpvới các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thường xuyên tăngcường công tác quản lý nhà nước về viễn thông trên địa bàn theo phạm vi, chứcnăng nhiệm vụ được giao và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phápluật viễn thông để không ngừng nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dântrong việc chấp hành pháp luật và bảo vệ an toàn hệ thống hạ tầng viễn thôngtheo quy định. Vận động các doanh nghiệp dùng chung cơ sở hạ tầng viễn thông;hạn chế tối đa việc cấp phép xây dựng các trạm thu phát sóng có địa điểm gầnnhau.

2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở Bưuchính - Viễn thông, Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố hướng dẫncụ thể việc cấp phép xây dựng các công trình viễn thông; thẩm định thiết kế cơsở và thanh, kiểm tra các công trình viễn thông theo phạm vi, chức năng quản lýtrên địa bàn tỉnh, kịp thời đình chỉ xây dựng đối với các công trình thực hiệnkhông đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Sở Bưu chính - Viễn thông chủ trì, phối hợpvới các cơ quan chức năng liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ thủ tụcxây dựng, kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông, tuân thủ cácquy định và Quy hoạch bưu chính, viễn thông đã phê duyệt; hướng dẫn dùng chungcơ sở hạ tầng viễn thông và chịu trách nhiệm kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịpthời các trường hợp vi phạm các quy định nêu trên theo đúng quy định hiện hànhcủa Nhà nước.

4. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở,ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức điều tra, xác minh các dấuhiệu vi phạm và xử lý các hành vi xâm hại, phá hoại các công trình hạ tầng viễnthông theo quy định hiện hành của pháp luật.

5. Đối với các doanh nghiệp viễn thông:

a. Khi xây dựng các trụ ăng ten phải làm thủtục thỏa thuận về độ cao, khoảng cách với các cơ quan chức năng và phải thựchiện đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng. Tại các khuvực dự kiến xây dựng trạm thu phát sóng đã có trụ ăng ten của các doanh nghiệpkhác thì phải thỏa thuận với doanh nghiệp đang quản lý để tận dụng dùng chung.Hạn chế tối đa việc xây dựng các trụ ăng ten tại các địa điểm gần nhau. Giao SởBưu chính - Viễn thông hướng dẫn chi tiết và Bưu điện tỉnh thực hiện điểm việccông bố cơ chế chia sẻ dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp viễnthông.

b. Khi xây dựng và phát triển mạng cáp thôngtin tại các tuyến đường nội thị thuộc thành phố Quy Nhơn; các khu, cụm côngnghiệp; Khu Kinh tế Nhơn Hội; khu đô thị (kể cả thị trấn, thị tứ) và các khuquy hoạch, khu di tích phải thực hiện việc ngầm hóa các tuyến cáp treo theo quyđịnh. Đối với các công trình cần thiết phải triển khai ở các khu vực trong đôthị nhưng chưa ngầm hóa được vì lý do khách quan, khi triển khai xây dựng phảiđược sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Doanh nghiệp phải chủ động xây dựngkế hoạch cải tạo các tuyến cáp hiện có để đến tháng 01/2009 thực hiện ngầm hóatheo quy định.

c. Khi thi công xây dựng hoặc cải tạo các côngtrình viễn thông phải bảo đảm các điều kiện đúng tiến độ, an toàn trong quátrình thi công và không làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

d. Khi xây dựng mới các công trình viễn thông,doanh nghiệp cần phải có hợp đồng thuê đất, thuê nhà của tổ chức, cá nhân cóliên quan và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Khi xâydựng các công trình viễn thông liên quan đến cơ sở hạ tầng khác thì phải có sựchấp thuận của cơ quan quản lý cơ sở hạ tầng liên quan. Các công trình, hạngmục công trình bắt buộc phải kiểm định kỹ thuật chuyên ngành viễn thông đưa vàohoạt động sau ngày 01/8/2007 phải có Giấy chứng nhận kiểm định công trình viễnthông của Cục quản lý chất lượng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tincấp trước khi hoạt động. Riêng đối với các công trình viễn thông đã đưa vào sửdụng trước ngày 01/8/2007 nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm định theoquy định nêu trên thì phải tiến hành bổ sung, hoàn tất hồ sơ trước ngày31/12/2007.

6. Giao Sở Bưu chính - Viễn thông làm đầu mốitheo dõi hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo tình hình thực hiệncho UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo.

Yêu cầu các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố và các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàntỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Thiện