UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2007/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 13 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, THANH TRA CÔNG TÁC QUẢNLÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thời gian qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của BộTài nguyên và Môi trường, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, địaphương công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnhđã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn địnhtình hình chính trị trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về tàinguyên và môi trường vẫn còn một số tồn tại: tình trạng vi phạm pháp luật đấtđai như giao đất, cho thuê đất không đúng thẩm quyền, thu tiền sử dụng đất tráiquy định của Nhà nước, lấn chiếm đất đai, chậm sử dụng đất hoặc sử dụng đấtkhông đúng mục đích vẫn xẩy ra một số nơi; công tác thu hồi đất GPMB thực hiệncác dự án đầu tư chậm trễ, gặp nhiều vướng mắc, trở ngại; giải quyết khiếu kiệnvề đất đai còn để kéo dài; tình trạng gây ô nhiễm môi trường, không thực hiệnđầy đủ các cam kết bảo vệ môi trường ở một số cơ sở sản xuất chưa được xử lýtriệt để; nạn khai thác trái phép khoáng sản, cát sạn lòng sông, chặt phá rừngbừa bãi, săn bắt động vật quý hiếm, sử dụng chất nổ để đánh bắt hải sản... chưađược ngăn chặn, đẩy lùi.

Đểkhắc phục những tồn tại trên, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, thanh tratrong lĩnh vực tài nguyên và môitrường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quảnlý nhà nước về tài nguyên và môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đạihoá, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành cấp tỉnhcó liên quan, UBND các huyện, thành phố phải thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến giáo dục phápluật về đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước và các văn bản hướngdẫn thi hành nhằm không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật vềtài nguyên và môi trường trong cán bộ, nhân dân; từng bước thực hiện xã hội hoávề công tác bảo vệ môi trường.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giámsát việc thi hành pháp luật tài nguyên và môi trường để chủ động ngăn ngừanhững sai phạm; coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nướcvề tài nguyên và môi trường. Duy trì thường xuyên các hoạt động thanh tra, kiểmtra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi viphạm.

3. Hàng năm, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lựclượng thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành phải chủ động xây dựng kếhoạch thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; giải quyếtdứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xâydựng kế hoạch định kỳ tự kiểm tra, thanh tra cấp dưới trong việc chấp hành phápluật trên lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước; xử lýdứt điểm các vụ việc khiếu kiện, tranh chấp đất đai.

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, đồngthời qua thanh tra, kiểm tra kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm,nhất là đối với những cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm tráiquy định, tham nhũng về đất đai, gây thiệt hại về tài nguyên khoáng sản, tài nguyênnước, ô nhiễm môi trường.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh,Thanh tra các huyện, thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thànhphố tập trung củng cố, tăng cường lực lượng thanh tra; chủ động tham mưu giúpUỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện giải quyết kịp thời các tranh chấp,khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo thẩm quyền; khắcphục tình trạng né tránh, đùn đẩy; hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng,kéo dài, làm phát sinh các điểm nóng về tranh chấp đất đai, khiếu kiện tập thể,phức tạp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại của côngdân, hạn chế tối đa đơn khiếu nại vượt cấp lên Trung ương, gây mất lòng tin củanhân dân.

Thường xuyên chú trọng và quan tâm thực hiệncông tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về tài nguyên vàmôi trường của nhân dân theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường hàng nămchủtrì tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề về các vấn đề trọngđiểm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đi vào nề nếpvà ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về tài nguyên và môitrường trong thời kỳ mới. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn cán bộ địa chính cấphuyện, xã để nâng cao trình độ quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường,nghiệp vụ đo đạc, thẩm định giá đất, bảo vệ môi trường...

6. Thanh tra tỉnh tăng cường thanh, kiểm tratrách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong việc thựchiện công tác tự thanh kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo về lĩnhvực tài nguyên và môi trường theo thẩm quyền.

7. Đề nghị Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnhvà các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận độngnhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về tài nguyên và môitrường.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng cácSở, ban, ngành cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Uỷ ban nhân dâncác xã, phường, thị trấn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Sở Tàinguyên và môi trường tổng hợp tình hình, định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáokết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh uỷ:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban KT-NS Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Uỷ ban Mặt trận TQVN tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo QB; Đài PT- TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
- Lưu:VT, CVTNMT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài