ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2008/CT-UBND

Huế, ngày 04 tháng 01 năm 2008

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNHCHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thời gian qua, Ủy banNhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cươngtrong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương; tuy nhiên, donhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hànhchính trong các cơ quan, đơn vị thời gian qua trên nhiều mặt vẫn còn tồn tạinhiều yếu kém. Việc thực hiện các quyết định hành chính của cấp trên trongnhiều trường hợp không nghiêm; tình trạng văn bản nhiều nhưng hiệu quả tổ chứcthực hiện không cao; công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương còn yếu; chếđộ thông tin, báo cáo chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành; chế độ tráchnhiệm, kỷ luật, phục vụ nhân dân trong một bộ phận cán bộ, công chức ở một sốcơ quan, đơn vị còn vi phạm... Đặc biệt, một số Sở, Ban, ngành còn buông lỏngcông tác quản lý nhà nước của Sở, ngành mình; không bám sát nhiệm vụ được giao,chưa chủ động và chậm tham mưu triển khai thực hiện các văn bản do cấp trên banhành; cá biệt có một số đơn vị có tư tưởng cho rằng đó là việc của Ủy ban Nhândân tỉnh và chờ Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn giao việc, đôn đốc mới triểnkhai thực hiện.

Nguyên nhân của tìnhtrạng nêu trên là do nhận thức về trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành của mộtbộ phận cán bộ, công chức chưa cao; kiến thức quản lý Nhà nước, năng lực chuyênmôn, năng lực điều hành của đội ngũ cán bộ, kể cả cán bộ lãnh đạo các ngành,địa phương còn hạn chế; công tác kiểm tra, quản lý cán bộ nhiều nơi còn buônglỏng; đặc biệt, việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện các chủ trương, quyết định đãban hành còn chậm và kém hiệu quả, việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạmkhông được tiến hành thường xuyên và không nghiêm đã làm phát sinh những hiệntượng tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, công chức, làm giảm lòng tin của nhândân vào bộ máy chính quyền.

Để chấn chỉnh tìnhtrạng trên, nhằm thiết lập trật tự, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh đivào nề nếp, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền, cácngành, các đơn vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cáchuyện, thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan hành chính sự nghiệp (sau đây gọitắt là Thủ trưởng các ngành, địa phương, đơn vị) phải tập trung quán triệt cácvăn bản pháp luật có liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ,công chức gắn với cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Việc triển khai học tập phải nghiêm túc, thiết thực. Sau học tập, tất cả cánbộ, công chức phải làm bản cam kết trước Thủ trưởng ngành, địa phương, đơn vịvề việc thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính.

2.Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hànhkèm theo Quyết định số 1858/2006/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2006 của Ủy banNhân dân tỉnh và các văn bản có liên quan, Thủ trưởng các ngành, địa phương,đơn vị rà soát, chỉ đạo việc xây dựng và ban hành ngay Quy chế làm việc, nộiquy cơ quan của ngành, địa phương và các đơn vị thuộc ngành, địa phương, đồngthời triển khai ngay việc công khai các thủ tục hành chính trong việc giảiquyết các yêu cầu của công dân, tổ chức. Các việc trên đây phải hoàn thànhtrong tháng 01 năm 2008. Quy chế làm việc, nội quy cơ quan của ngành, địa phương,đơn vị phải gửi cho Ủy ban Nhân dân tỉnh sau khi ban hành.

3. Phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của Sở, Ban, ngành mìnhđể vừa tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, vừa tăng cường hơn nữacông tác quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công; đồng thời chủ độngthực hiện hoặc tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kịp thời,có chất lượng các văn bản của Trung ương không chờ văn bản giao việc của Ủy banNhân dân tỉnh mới triển khai thực hiện.

4.Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 99/2006/NĐ-CPngày 15 tháng 9 năm 2006 về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiếnlược, quy hoạch, kế hoạch; thực hiện chủ trương mẫu hóa các báo cáo kiểm tra vàtăng cường cử cán bộ xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ nhữngvướng mắc, khó khăn và xử lý những sai phạm, yếu kém trong quá trình tổ chứcthực hiện.

5.Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính: Thủ trưởng cácngành, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnhvề cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tổ chức thực hiệnnghiêm túc và có hiệu quả Quyết định 1930/2007/QĐ-UBND về cơ chế “một cửa” “mộtcửa liên thông”: Tiến hành rà soát để đề xuất thay thế, điều chỉnh và hủy bỏcác thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị khôngphù hợp, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện chức năng quảnlý Nhà nước trên địa bàn. Ban hành danh mục các loại công việc buộc phải thựchiện cơ chế “một cửa” tại các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thànhphố, xã, phường, thị trấn.

Văn phòng Ủy ban Nhândân tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và đề xuất xử lýnhững vướng mắc, kiến nghị về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xem xét, giảiquyết của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đó chú trọngthực hiện việc theo dõi và đôn đốc các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân cáchuyện, thành phố Huế xử lý kịp thời, dứt điểm những kiến nghị, vướng mắc của cánhân, tổ chức và doanh nghiệp về quy trình, thủ tục hành chính; thực hiện côngkhai hóa kết quả xử lý các trường hợp vi phạm.

6. Chấn chỉnh, đổi mới việc xây dựng, theo dõi và thực hiệnchương trình công tác, công tác thông tin, báo cáo trong phạm vi quản lý củaSở, ngành, địa phương, đơn vị; tăng cường công tác phối hợp, cung cấp, trao đổithông tin với các Sở, ngành và địa phương khác; đảm bảo thông tin thông suốt,kịp thời, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của Chủtịch, của Ủy ban Nhân dân tỉnh từ Tỉnh đến địa phương.

Chấp hành nghiêm túcchế độ thông tin, báo cáo theo qui định của Ủy ban Nhân dân tỉnh; coi kết quảchấp hành chế độ thông tin, báo cáo là một tiêu chí đánh giá chất lượng côngtác của cá nhân, tổ chức; kiểm điểm xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không chấphành hoặc thực hiện không nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo qui định.

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động củacác cơ quan hành chính Nhà nước. Sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin,trang thông tin điện tử trong chỉ đạo, điều hành trao đổi thông tin ở các cơquan quản lý hành chính Nhà nước và phục vụ trao đổi, cung cấp, chia sẽ thôngtin giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thực hiện áp dụng tiêu chuẩn ISO9001-2000 trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc của cơ quantheo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

8. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ Chỉ thị này vàcác văn bản có liên quan của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hànhchính, Thủ trưởng ngành, địa phương, đơn vị chấn chỉnh ngay và có biện phápkiên quyết trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ luật hành chính trong ngành, địaphương mình, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theothẩm quyền.

Thực hiện nghiêm túcviệc quy trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị hành chínhNhà nước, tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công để xảy ra việc cán bộ, công chức,viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu,phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanhnghiệp, nhất là trong việc thực hiện các thủ tục cấp các loại giấy phép, đăngký tài sản, đăng ký kinh doanh, xuất nhập cảnh, thuế, hải quan, cấp giấy chứngnhận quyền sử dụng đất, đăng ký hộ khẩu, công chứng, chứng thực...

Giao Văn phòng Ủy banNhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên kiểmtra, đôn đốc các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện Chỉ thị này, báo cáo vớiỦy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện của ngành, địa phương, đơn vị.

Nhận được Chỉ thị này,yêu cầu Thủ trưởng ngành, địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khaingay và phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện củamình. Báo cáo nghiêm túc kết quả thực hiện về Ủy ban Nhân dân tỉnh theo định kỳhàng quí./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện