ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2012/CT-UBND

Vị Thanh, ngày 03 tháng 02 năm 2012

CHỈ THỊ

VỀCÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

Năm 2011, cùng với sự phát kinh tế - xã hội, công tácquốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã đạt được những kết quảquan trọng. Các Sở, Ban, ngành tỉnh và các địa phương tích cực, chủ động quántriệt, chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, Chính phủ và Bộ Quốc phòng vềcông tác quốc phòng địa phương; kịp thời chỉ đạo, thực hiện tốt công tác giáodục quốc phòng - an ninh, nhất là việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninhcho các đối tượng đúng kế hoạch và đạt chất lượng; chú trọng kết hợp chặt chẽviệc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng, thực hiện các chương trình, dự ánphát triển kinh tế - xã hội năm 2011 gắn với bảo đảm tăng cường quốc phòng - anninh; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về công tác quốc phòng và cácchế độ, chính sách đối với các hoạt động quốc phòng, quân sự, chính sách xã hộicó liên quan đến quốc phòng - an ninh.

Năm 2012, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục cónhững diễn biến phức tạp khó lường, do tác động của khủng bố, tình hình chínhtrị ở Trung Đông, Bắc Phi và khủng hoảng kinh tế; trong nước, các thế lực thùđịch đẩy mạnh các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực ngày càng đi vàochiều sâu; tình hình khiếu kiện sẽ còn diễn biến phức tạp, thiên tai dịch bệnhngày càng nhiều; tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, giá cả thị trường biếnđộng, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và lực lượng vũ trang, trực tiếp tácđộng đến công tác quốc phòng địa phương.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm2012, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 189/TT-BQP ngày 07tháng 11 năm 2011 của Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng ởcác bộ, ngành và các địa phương năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở,Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thựchiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Quán triệt thực hiện các chủ trương, chỉ đạo vềcông tác quốc phòng:

a) Các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân các huyện, thịxã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục quán triệt quanđiểm, chủ trương về quốc phòng và tăng cường quốc phòng - an ninh bảo vệ tổquốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội

Đảng toàn quốc lần thứ XI; quán triệt Nghị quyết số28-NQ/TW ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xâydựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vữngchắc trong tình hình mới; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007của Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòngthủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới; củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo xâydựng KVPT cấp tỉnh, cấp huyện, thực hiện tốt các biện pháp chỉ đạo xây dựng,tạo bước chuyển biến mới trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốcphòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh.

b) Tiếp tục thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày11 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựngcơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trongtình hình mới, tập chung tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm củacác cơ quan, ban, ngành địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốcphòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

c) Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TW ngày03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vớicông tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng -an ninh.

d) Chỉ đạo thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009, cácvăn bản hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ và các văn bản chỉ đạo về công tácquốc phòng địa phương, trên cơ sở đó các địa phương cụ thể hóa để triển khai tổchức thực hiện.

2. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáodục quốc phòng - an ninh:

a) Thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dụcquốc phòng - an ninh đủ số lượng, đúng thành phần, nâng cao vai trò trách nhiệmcủa các thành viên trong Hội đồng các cấp; kịp thời bổ sung quy chế hoạt độngvà có kế hoạch, biện pháp sát thực tế để chỉ đạo tổ chức thực hiện, đưa côngtác giáo dục quốc phòng - an ninh ngày càng đi vào nề nếp.

b) Triển khai thực hiện Thông tư số 176/2011/TT-BQP ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Bộ Quốc phòng về ban hành Chương trình bồi dưỡngkiến thức quốc phòng - an ninh, rà soát các đối tượng cán bộ, phân cấp, đăngký, quản lý chặt chẽ; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh ở cáccấp. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu chiêu sinh bồi dưỡng kiến thứcquốc phòng - an ninh cho đối tượng 1, đối tượng 2; các địa phương bồi dưỡngkiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ cơ sở đúng quy định. Chú trọng mởrộng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho công nhân viên chức cơ quanban, ngành tỉnh, các đoàn thể, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốnđầu tư nước ngoài; tiếp tục thực hiện Quyết định số 817/QĐ-BQP ngày 08 tháng 4năm 2008 và Quyết định số 818/QĐ-BQP ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Bộ Quốc phòngvề việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chứcsắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo.

c) Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh (Thành viên Hộiđồng GDQP-AN) tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh thựchiện Quyết định số 1104/QĐ- HVCT-HCQG ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Học việnChính trị - Hành chánh Quốc gia Hồ chí Minh về việc ban hành Chương trình giáodục quốc phòng - an ninh dùng trong hệ thống Học viện Chính trị - Hành chínhQuốc gia Hồ Chí Minh, thực hiện môn học giáo dục quốc phòng - an ninh cho họcviên đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng theo qui định, tổ chức các lớp tập huấn, bồidưỡng giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh ở các huyện, thị xã,thành phố.

Chấp hành nghiêm thông báo chiêu sinh tập huấn giáo viêngiáo dục quốc phòng - an ninh ở các Trường trung học phổ thông, trung cấp nghề,cao đẳng để nâng cao trình độ cho đội ngủ giáo viên, đồng thời chuẩn bị nguồnđể đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng theo Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “đào tạo giáo viêngiáo dục quốc phòng - an ninh cho các Trường trung học phổ thông, trung cấpchuyên nghiệp và trung cấp nghề giai đoạn 2010 – 2016”; các cơ sở giáo dục quántriệt, thực hiện Quyết định số 27/2007/QĐ-BLĐTB &XH ngày 24 tháng 12 năm2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về ban hành Chương trình môn họcgiáo dục quốc phòng - an ninh dùng trong các Trường trung cấp nghề, cao đẳngnghề, Quyết định số 79/2007/QĐ-BGD &ĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáodục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh cấp trunghọc phổ thông, Quyết định số 80/2007/QĐ-BGD &ĐT và Quyết định số 81/2007/QĐ-BGD &ĐTngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Chương trìnhgiáo dục quốc phòng - an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp và trình độ caođẳng, đại học.

Các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo Hội đồng giáo dục quốcphòng - an ninh cùng cấp tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân bằngnhiều hình thức đa dạng phong phú, thông qua các phương tiện thông tin đạichúng, kết hợp với lễ hội truyền thống và các phong trào hành động cách mạng,phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở.

3. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, nâng caochất lượng tổng hợp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy,chính quyền về quân sự, quốc phòng địa phương:

a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cáchuyện, thị xã, thành phố quán triệt thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, quyết định,chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu về biên chế, tổ chức đơn vị bộ độiđịa phương và dự bị động viên, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàngchiến đấu, làm tốt chức năng là lực lượng nòng cốt thực hiện quyết tâm tácchiến KVPT; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng hợp lý, biên chế, tổchức phù hợp với tính chất, đặc điểm địa bàn và đáp ứng yêu cầu là lực lượngchính trị chủ yếu bảo vệ Đảng, chính quyền tại cơ sở là lực lượng nòng cốt chophong trào toàn dân đánh giặc; đăng ký, quản lý nắm chắc nguồn dân quân rộngrãi, sẳn sàng mở rộng lực lượng theo các trạng thái và tình huống quốc phòng.Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh quân sự.

b) Thực hiện tốt sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng tổ chứcsơ kết rút kinh nghiệm mô hình đơn vị làm điểm về tuyên truyền phổ biến LuậtDân quân tự vệ. Trên cơ sở sơ kết rút kinh nghiệm chỉ đạo nhân rộng mô hình chocác địa phương khác tiếp tục thực hiện.

c) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các Sở, Banngành có liên quan mở lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sởtheo Quyết định số 73/2008/QĐ-BGD &ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giáodục và Đào tạo ban hành Chương trình về đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngànhquân sự cơ sở và thực hiện Quyết định 799/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2011 củaThủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quânsự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm2020 và những năm tiếp theo đạt chỉ tiêu theo quy định;

d) Thực hiện các biện pháp rà soát củng cố, kiện toànBan Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cơ sở đủ số lượng, đúng thành phần, nângcao chất lượng đội ngũ cán bộ trong quản lý, chỉ huy lực lượng tự vệ và côngtác tham mưu lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện công tác quốcphòng theo qui định của pháp luật.

4. Kết hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựngphát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh và xây dựng KVPTvững chắc:

a) Các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân các huyện, thịxã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình quy hoạch,phát triển kinh tế, văn hóa xã hội phải kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốcphòng, củng cố quốc phòng với an ninh; triển khai thực hiện Đề án, quy hoạchxây dựng KVPT, thực hiện Nghị định số 117/2008/NĐ-NĐ ngày 14 tháng 11 năm 2008của Chính phủ và Thông tư số 21/2010 ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Quốc phònghướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2008/NĐ-NĐ ngày 14 tháng11 năm 2008 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự, kết hợp thực hiện nhiệm vụ KVPTvà phòng thủ dân sự.

b) Ban Chỉ đạo xây dựng KVPT tỉnh tham mưu, chỉ đạođiều chỉnh, bổ sung Quyết tâm và kế hoạch sát với yêu cầu, nhiệm vụ của địaphương; tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch xây dựng lực lượng, huy động nguồn lực vàdự trữ vật chất, phương tiện, xây dựng căn cứ hậu phương theo nhiệm vụ tácchiến KVPT.

c) Tổ chức luyện tập, diễn tập các hình thức về KVPTtheo Chỉ lệnh huấn luyện chiến dịch của Quân khu 9.

5. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về quốcphòng địa phương:

a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ngành có liên quancăn cứ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốcphòng, các Luật, Nghị định, Thông tư về công tác quân sự, quốc phòng địa phươngvà sự chỉ đạo của Quân khu 9, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh banhành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Sở, Ban, ngành có liênquan và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiệncó hiệu quả Đề án số 04/ĐA-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Ủy nhân dân tỉnhHậu Giang về tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tựvệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2011 - 2015; quy định của tỉnh phâncấp nhiệm vụ chi ngân sách thực hiện Luật Dân quân tự vệ và một số chế độ chínhsách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết địnhsố 35/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giangban hành Quy chế vận động thu, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh trênđịa bàn tỉnh Hậu Giang.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tácquốc phòng địa phương. Năm 2012 kiểm tra công tác quốc phòng địa phương đối vớicác huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo kiểm tra 65 - 70% các xã, phường, thịtrấn trên địa bàn tỉnh.

d) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các huyện, thị xã, thànhphố quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 38/2005/QĐ-BQP ngày 06tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Quy chế giao ban, báo cáo,kiểm tra sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốcphòng - an ninh”.

6. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10(mười) ngày kể từ ngày ký.

Nhận được Chỉ thị này, các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủynhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời xác định kế hoạch, biện pháp cụthể để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dântỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện, tổnghợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHTrần Công Chánh