ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/CT-UBND

Kon Tum, ngày 16 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LUẬT GIA CÁC CẤP TRÊN ĐỊABÀN TỈNH KON TUM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Sau hơn 12 năm triển khai thực hiệnChthị số 06/2001/CT-TTg ngày 09/4/2001 của Thủ tướngChính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, Hội Luật gia tỉnh đã được thành lập và không ngừng kiện toàn tổ chức bộmáy, vận động và phát triển hội viên; Hội Luật gia tỉnh đã tham gia tích cực đối với công tác xây dựng pháp luật, phbiến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đến mọi tầng lp nhân dân, tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ chức danh tư pháp... gópphần thiết thực vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, quyền tự do dân chủcủa công dân, đồng thời tham gia giải quyết có hiệu quảmột số vấn đề xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đãđạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 06/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phtrên địa bàn vẫn còn những hạn chế. Hiện nay, việc htrợ, tạo điều kiện để thành lập và kiện toàn, pháttrin tchức hội và hội viên luậtgia ở một số cơ quan, ban, ngành và địa phương còn hạn chế, chưa phù hp với tính chất của hội là tổ chức chính trị - xãhội - nghề nghiệp đặc thù, ở cấp huyện và cơ sở chưa thành lập được tổ chức HộiLuật gia; hoạt động của Hội Luật gia tỉnh trong một số lĩnh vực còn hạn chế; việcphối hợp quản lý hoạt động của các cấp Hội Luật gia còn thiếu chặt chẽ... Nguyênnhân của những hạn chế nói trên là do một sngành và địaphương chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vị trí, vai trò của Hội luật gia;điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính htrợ cho hoạt động của Hội Luậtgia còn hạn hẹp.

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng caochất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới;để tiếp tục phát huy vai trò và khả năng của giới luật gia tỉnh nhà trong sựnghiệp đi mới, đy mạnh công nghiệphóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,văn minh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thtrưởng cácsở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố có trách nhiệm:

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt nộidung Chỉ thị số 08/CT-TT g ngày 24/5/2013 của Thủ tướngChính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quảhoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới vàcác văn bản có liên quan tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình bằng các hìnhthức phù hợp nhm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ,công chức và các tng lớp nhân dân về vị trí, vai trò củaHội Luật gia trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyềnXHCN;

b) Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợiđcủng cố, kiện toàn và phát triển về tổ chức ca Hội Luật gia tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, cụ th:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các cấpHội Luật gia đã được thành lập, kiện toàn tổ chức, pháttriển hội viên; hỗ trợ việc thành lập tổ chức Hội Luật gia ở địa phương, cơquan, đơn vị những nơi có đủ điều kiện thành lập tổ chức Hội mà chưa thành lập Hộitheo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội;

- Xây dựng và phát triển đội ngũ hộiviên đa dạng về ngành nghề pháp lý, có trình độ và kỹ năngnghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động và tích cực tham giacông tác Hội;

- Đảm bảo kinh phí để thực hiện nhiệmvụ của Nhà nước giao và hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiệnhoạt động đHội Luật gia ở địa phương, cơ quan, đơn vịphát huy hơn nữa vai trò, vị trí của tchức chính trị -xã hội - nghề nghiệp đặc thù.

c) Tạo điều kiện để Hội Luật gia pháthuy tốt vai trò và khả năng của Hội trong các hoạt động sau:

- Tham gia tích cực vào việc xây dựngchính sách, pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; tham gia cáchoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tội phạm;

- Tham gia các hoạt động giám sát,phản biện xã hội, giám sát việc thi hành pháp luật, hòa giải cơ sở, tư vấn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết tranh chấp pháplý ngoài cơ chế nhà nước;

- Nâng cao chất lượng hoạt động tưvấn pháp luật, trợ giúp pháp lý phù hp với tính chất,nhiệm vụ của Hội; xây dựng và thực hiện các chương trình, đán phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với chủ trươngxã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Đảng và Nhà nước ta;

- Tham gia côngtác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn một số chức danh tư pháp, hội thẩm nhân dânvà các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm đxuất và thực hiện các biện pháp để phát huy vai trò của Hội Luậtgia trong các hoạt động xây dựng pháp luật; phbiến, giáodục pháp luật; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở; giám sátviệc thi hành pháp luật; tạo điều kiện để Hội Luật gia tham gia tích cực trongviệc xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án xã hội hóacông tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý vàcác hoạt động khác được giao.

5. SNội vụ chủtrì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, hướng dẫn việcthành lập, kiện toàn tổ chức và thống nhất thực hiện Điều lchung của Hội Luật gia đphù hợp với tính chất làtổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp đặc thù theo quyđịnh của pháp luật.

6. Sở Tài chính chủ trì, phi hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và cácđơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh btrí kinh phí hoạt động cho các cấp Hội Luật gia theo quy định của LuậtNgân sách nhà nước, phân cấp ngân sách và các chế độ hiện hành của Nhà nước;phù hợp với điều kiện ngân sách của địa phương hàng năm.

7. Sở Khoa học và Công nghệ có tráchnhiệm hướng dẫn, tạo điều kiện để Hội Luật gia tham gianghiên cứu khoa học pháp lý, thực hiện các đề tài, nhiệmvụ khoa học công nghệ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hội Luật gia.

8. Thanh tra tỉnh đề xuất và thựchiện các biện pháp để phát huy năng lực của Hội Luật gia trong việc tham gia cáchoạt động tư vấn, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủtrưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố phối hợp với Hội Luật gia tỉnh tổ chứctriển khai, thực hiện tt Chỉ thị này. Hội Luật gia tỉnhchủ động thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của phápluật và Điều lệ Hội Luật gia Việt Nam; có kế hoạch, chươngtrình cụ thể để phối hợp với các sở, ban, ngành, UBNDcác huyện, thành phố trin khai thực hiệntốt nội dung Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có
khó khăn, vướng mắc đề nghị các đ
ơn vị, địa phương báo cáovề Ủy ban nhân dântỉnh (qua Sở Tưpháp) đxem xét, chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:- Hội Luật gia Việt Nam (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Thường trực Tnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tnh (b/c);
- Ch tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Dân vận, Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tnh (t/h);
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố (t/h);
- Báo Kon Tum, Đài PTTH Kon Tum, Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin);
- Công báo tỉnh (đăng công báo);
- Lưu VT, NC4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hải