ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 24 tháng 06 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNHCÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2013/NĐ-CP NGÀY 28/3/2013 CỦA CHÍNH PHỦ

Để triển khai thực hiện chức năngquản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trênđịa bàn tỉnh Lâm Đồng theo đúng quy định của Luật hôn nhân và gia đình và Nghịđịnh số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ, bảo đảm thực hiện nguyêntắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững,tôn trọng, giữ gìn những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, gópphần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ hôn nhân và giađình có yếu tố nước ngoài được tôn trọng, phù hợp với pháp luật Việt Nam vàđiều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Ủyban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với Hội đồngphối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tuyên truyền, phổ biến sâurộng nội dung của pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo Luậthôn nhân và gia đình, Nghị định số 24/2013/NĐ-CP của Chính phủ để nhân dân vàcác tổ chức cá nhân có liên quan hiểu biết, nhận thức đúng đắn về nguyên tắc hônnhân tự nguyện, tiến bộ, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; tôntrọng, giữ gìn những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam;

b) Tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu,thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, phải thực hiện phỏng vấntrực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp đối với hai bên nam, nữ để kiểm tra làm rõ vềnhân thân, sự tự nguyện kết hôn và mức độ hiểu biết nhau của hai bên nam, nữ,báo cáo kết quả thẩm tra, đề xuất ý kiến trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;thực hiện tiếp nhận, nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con cóyếu tố nước ngoài; ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con đã đượcgiải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và giải quyết theo quyđịnh;

c) Thực hiện việc thống kê số liệu,báo cáo Bộ Tư pháp theo định kỳ 06 tháng và hằng năm về tình hình đăng ký kếthôn, nhận cha, mẹ, con; ghi vào sổ việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con theo quyđịnh của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kêcủa Ngành Tư pháp; tình hình thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếutố nước ngoài ở địa phương;

d) Thanh tra, kiểm tra việc thựchiện pháp luật về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn; giảiquyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính về hôn nhân và gia đình cóyếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật;

e) Phối hợp Hội liên hiệp phụ nữtỉnh chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợhôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thuộc Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh theođúng quy định của cấp có thẩm quyền;

g) Thực hiện rà soát các thủ tụchành chính liên quan đến thủ tục đăng ký kết hôn; nhận cha, mẹ, con có yếu tốnước ngoài; ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn, nhận cha, mẹ, con đã được giảiquyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; cấp Giấy xác nhận tình trạnghôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để làm thủ tục đăng ký kết hônvới người nước ngoài ở nước ngoài phù hợp với trình tự thủ tục quy định tạiNghị định số 24/2013/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn trình UBNDtỉnh sửa đổi, bổ sung vào bộ thủ tục hành chính.

2. Công an tỉnh chỉ đạo các phòngnghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố xác minh các vấn đề được yêu cầu của SởTư pháp trong hồ sơ đăng ký kết hôn; nhận cha, mẹ, con thuộc chức năng của cơquan công an và có văn bản trả lời cho Sở Tư pháp trong thời hạn quy định.

3. Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh phốihợp với Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm tưvấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thuộc Hội liên hiệp phụnữ tỉnh theo quy định tại Chương 5 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP góp phần làmlành mạnh hóa quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, phù hợp vớinguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam, với thuần phong mỹtục của dân tộc.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchphối hợp tuyên truyền về truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Namtrong hôn nhân và gia đình gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa ở khu dân cư", xây dựng gia đình văn hóa trong xây dựngnông thôn mới.

5. UBND các huyện, thành phố ĐàLạt, Bảo Lộc chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND các xã, phường, thị trấn:

a) Tăng cường công tác tuyên truyềnphổ biến, giáo dục việc thi hành Nghị định số 24/2013/NĐ-CP của Chính phủ vànhững quy định của pháp luật có liên quan đến từng địa bàn dân cư;

b) Cấp Giấy xác nhận tình trạng hônnhân, niêm yết việc nhận cha, mẹ, con theo quy định; phát hiện và kịp thời phảnánh bằng văn bản các trường hợp khiếu nại, tố cáo, các trường hợp vi phạm Luậthôn nhân và gia đình;

c) Cấp Giấy xác nhận tình trạng hônnhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để làm thủ tục đăng ký kết hôn vớingười nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài theo quyđịnh tại Điều 14, Điều 15 Mục 2 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ;

d) Ghi chú vào sổ hộ tịch việc đăngký kết hôn, nhận cha, mẹ, con, công nhận việc kết hôn, ghi vào sổ hộ tịch việcnhận cha, mẹ, con khi nhận được thông báo bằng văn bản của Sở Tư pháp theo quyđịnh tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP .

Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc,theo dõi quá trình thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh vàBộ Tư pháp./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh:
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc;
- Lưu VT, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến