ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/CT-UBND

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 09 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆCTỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHSÓC TRĂNG

Thời gian qua, công tác xử lý vi phạmhành chính nhìn chung được các cơ quan, đơn vị quan tâm tích cực thực hiện, gópphần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, bảo vệ quyềnvà lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, vẫn còn một sốđịa phương, cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền chưa quan tâm giải quyết, xửlý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử lý, thậm chí khiphát hiện hành vi vi phạm đủ điều kiện áp dụng chế tài xử phạt vi phạm hànhchính nhưng không xử phạt mà áp dụng các biện pháp khác như tuyên truyền, giáodục hay gia hạn, cho phép khắc phục hậu quả... Bên cạnh đó, việc xử lý vi phạmhành chính của người có thẩm quyền thời gian qua còn nhiều hạn chế, sai sót vềquy trình, thủ tục, các quyết định xử lý chưa đảm bảo tính hợp pháp như: áp dụnghình thức xử phạt không đúng, xử phạt không đúng đối tượng, vi phạm về thờigian ban hành và trao quyết định. Nguyên nhân chủ yếu là do người có thẩm quyềnxử lý vi phạm hành chính còn chủ quan, nhận thức chưa đầy đủ, chưa nghiên cứusâu quy định pháp luật; thiếu kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực hiện theo quy địnhpháp luật; chưa tuân thủ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 995/CTUBND-HC ngày 27/7/2012 về việc chấn chỉnh công tác xử phạt vi phạm hànhchính đối với UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời triểnkhai thực hiện có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được Quốc hội thôngqua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013 (trừ các quy địnhvề việc áp dụng các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục,đưa vào cơ sở chữa bệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2014), Ủy ban nhân dân tỉnhSóc Trăng yêu cầu Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địabàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thịtrấn trên địa bàn tỉnh thực hiện một số công tác trọng tâm sau đây:

1. Đối với người có thẩm quyền xử lý vi phạmhành chính:

a) Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thi hànhpháp luật thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý, khi phát hiện hành vi có dấu hiệu viphạm hành chính phải kịp thời xử lý đúng quy định pháp luật.

b) Nghiêm cấm việc áp dụng các biện pháp khác thaythế chế tài xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp đủ các yếu tố để xử lý viphạm hành chính trái quy định.

c) Khi xử lý vi phạm hành chính phải lập hồ sơ theođúng quy định, đảm bảo quy trình, thủ tục, tính hợp hiến, hợp pháp và phải chịutrách nhiệm về hồ sơ đó.

d) Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan, đơn vịmình hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp trên nếu để tình hình vi phạm pháp luậthành chính diễn ra phức tạp trên địa bàn hoặc lĩnh vực mình phụ trách.

đ) Xem xét, giải quyết và trả lời yêu cầu, kiến nghịcủa Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dâncác cấp, đại biểu Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chứcthành viên của Mặt trận và mọi công dân về xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩmquyền theo quy định tại Điều 19 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của ngườicó thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có tráchnhiệm:

a) Thực hiện nghiêm quy định tại Điều 18 Luật Xử lývi phạm hành chính và Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều và biện pháp thi hành Luật Xửlý vi phạm hành chính; chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan cấp trên nếucó hành vi vi phạm trong việc xử lý vi phạm hành chính tại cơ quan, đơn vị, địaphương.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp hướng dẫn nghiệpvụ xử lý vi phạm hành chính thuộc ngành, lĩnh vực mình quản lý cho người có thẩmquyền xử lý thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình và cấp dưới.

c) Khẩn trương giải quyết dứt điểm hoặc chỉ đạo chongười có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc mình quản lý giải quyết dứtđiểm các vụ việc vi phạm hành chính còn tồn đọng, tạo điều kiện thuận lợi choviệc tổ chức thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính.

d) Sắp xếp, củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức cóthẩm quyền xử lý vi phạm hành chính hoặc đội ngũ công chức tham mưu người có thẩmquyền xử lý vi phạm hành chính đảm bảo năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụvà đạo đức công vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của Luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phátthanh - Truyền hình, Báo Sóc Trăng, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật các cấp có trách nhiệm phối hợp các ngành liên quan xây dựng kế hoạchtuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính, gópphần đưa các quy định của Luật đi vào cuộc sống.

4. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý công tác thihành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương theo Khoản 5, Điều 17Luật Xử lý vi phạm hành chính.

b) Phối hợp với các Sở, Ban ngành, các địa phươnghướng dẫn việc xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

c) Thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luậtvề xử lý vi phạm hành chính, qua đó phát hiện kịp thời các quy định liên quan đếnxử lý vi phạm hành chính chưa phù hợp, còn vướng mắc, chồng chéo hoặc chưa cóvăn bản hướng dẫn báo cáo UBND tỉnh để kịp thời kiến nghị đến cơ quan có thẩmquyền nghiên cứu, xem xét.

d) Làm đầu mối tiếp nhận các kiến nghị của cơ quan,người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính tại địa phương về các vấn đề liênquan đến xử lý vi phạm hành chính và báo cáo UBND tỉnh để hướng dẫn, chỉ đạo kịpthời.

đ) Căn cứ vào các văn bản pháp luật và chỉ đạo nghiệpvụ của Bộ Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hànhchính trong việc áp dụng các văn bản quy định về xử lý vi phạm hành chính.

5. Đối với Thanh tra tỉnh:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp vớicác cơ quan có liên quan thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độchuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ Chánh Thanh tra, Thanh tra viên đảm bảo đáp ứngyêu cầu nhiệm vụ được giao.

6. Đề nghị đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhândân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cáctổ chức thành viên của Mặt trận tham gia giám sát hoạt động của cơ quan, ngườicó thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính; có quyền yêu cầu, kiến nghị với cơquan, người có thẩm quyền xem xét, giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luậtkhi phát hiện hành vi trái pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền xử lý viphạm hành chính theo Điều 19 Luật Xử lý vi phạm hành chính, góp phần nâng caohiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

7. Việc áp dụng các văn bản hướng dẫn Pháp lệnhXử lý vi phạm hành chính được tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản sửa đổi,bổ sung hoặc thay thế nếu văn bản đó không trái với quy định của Luật Xử lý viphạm hành chính.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từngày ký.

Giao Sở Tư pháp kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thựchiện Chỉ thị này. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghịcác cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở ngành tỉnh;
- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh;
- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- UBND cấp xã;
- Lưu: NC, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


Nguyễn Trung Hiếu