ỦY BAN NHÂN DÂNQUẬN BÌNH TÂN-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2014/CT-UBND

Bình Tân, ngày 07 tháng 3 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ TỔCHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

Thực hiện Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND-M ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố HồChí Minh về tổ chức thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiệnnhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2013. Ủy ban nhân dân quận BìnhTân triển khai chỉ thị thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2014, nhưsau:

1. Giao Ban Chỉ huy Quân sự quận:

Tham mưu giúp Quận ủy, Ủy ban nhândân quận lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xãhội thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác quốc phòng địa phươngnăm 2014 và các văn bản của cấp trên chỉ đạo về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, vớicác nội dung cụ thể sau:

a) Công tác sẵn sàng chiến đấu:

- Thường xuyên duy trì công tác sẵn sàngchiến đấu của lực lượng vũ trang; chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Côngan quận, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy quận, tiếp tục thực hiện cóhiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ vềphối hợp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụquốc phòng; Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ và Chỉ thị số 98/2008/CT-UBND-M ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Ủy bannhân dân Thành phố về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới; Nghịđịnh số 32/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiếtmột số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiếtquân luật, giới nghiêm. Triển khai lực lượng bảo vệ an toàn thời gian tổ chứccác sự kiện chính trị quan trọng, các ngày Lễ, Tết trong năm.

- Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ và xâydựng mới Quyết tâm tác chiến phòng thủ và hệ thống văn kiện nhóm “A”; Hướng dẫncác ban, ngành địa phương xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầuchiến tranh và hệ thống văn kiện nhóm “B” theo Chỉ thị số 12/2008/CT-TTg ngày26 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 78/2011/TT-BQP ngày25 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiệnkhảo sát động viên nền kinh tế quốc dân bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầuchiến tranh.

- Thực hiện tốt Nghị quyết số28-NQ/TW ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục xâydựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vữngchắc trong tình hình mới; Luật số 39/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 củaQuốc hội khóa XI về quốc phòng; Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm2004 của Chính phủ về công tác Quốc phòng ở các bộ, các cơ quan ngang bộ, cơquan thuộc Chính phủ và các địa phương; Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Đềxuất Ủy ban nhân dân quận bảo đảm kinhphí phù hợp chohoạt động của lực lượng vũ trang quận. Củng cố các công trình phòng thủ, muasắm bổ sung các loại trang bị, phương tiện kỹ thuật mới, hiện đại đáp ứng yêucầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, nâng cao khả năng sẵn sàng chiếnđấu, tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trong khu vực phòng thủ.

- Chủ trì phối hợp với các ban, ngànhliên quan thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND-M ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Ủyban nhân dân quận Bình Tân về thực hiện quy chế kết hợp kinh tế - xã hội gắnvới quốc phòng trên địa bàn quận Bình Tân.

- Hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết thếtrận quân sự khu vực phòng thủ cấp quận; xây dựng công trình phòng thủ theo quyhoạch được phê duyệt.

- Tham mưu và tổ chức diễn tập chiếnđấu trị an cho 20 - 30% phường, có 01 phường tổ chức diễn tập điểm về chiến đấutrị an ở địa hình đô thị theo sự chỉ đạo của cấp trên; diễn tập phòng, chốngthảm họa thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạntrên địa bàn quận.

- Tổ chức lực lượng dân quân phối hợpcùng Cảnh sát giao thông bảo đảm trật tự, điều tiết giao thông vào giờ cao điểmtại những khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông theo đúng chức năng,nhiệm vụ được quy định trên địa bàn.

b) Công tác tuyển chọn và gọi côngdân nhập ngũ:

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân quận chỉđạo thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành chỉtiêu ở 2 cấp năm 2014, đúng quy định của pháp luật (chú trọng chất lượng chínhtrị và gọi đảng viên trẻ nhập ngũ có thời gian kết nạp trên 6 tháng, đạt 5% trởlên).

c) Công tác huấn luyện, đào tạo:

- Thực hiện tốt chủ trương của Đảng,Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Thành phố về ổn định tổ chứcbiên chế, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Triển khai xây dựngthao trường huấn luyện theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Thành phố.Làm tốt công tácchuẩn bị và thực hành huấn luyện đúng, đủ nội dung chương trình, nâng cao hiệuquả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. Tổ chức tốt hội thi, hội thao năm2014, luyện tập và tham gia hội thao cấp cụm và hội thao do cấp trên tổ chứcđạt thành tích cao.

- Phối hợp với các ban, ngành thựchiện Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dânquận Bình Tân về đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quân sự phường trình độtrung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 vànhững năm tiếp theo.

d) Công tác xây dựng lực lượng:

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số16-CT/TW ngày 05 tháng 10 năm 2002 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 01/HD ngày 03tháng 01 năm 2003 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) vàkết luận số 41-KL/TW ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Ban Bí thư về tăng cường sựlãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viêntrong tình hình mới; Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2006 củaChính phủ về động viên quốc phòng.

- Tiếp tục thực hiện đề án đã đượcphê duyệt về “Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2011 - 2015”,nâng caohiệu quả hoạt động của lực lượng “Quân báo - Trinh sát” trên địa bàn.

đ) Công tác giáo dục quốc phòng anninh:

- Tham mưu tổ chức tuyên truyền LuậtGiáo dục Quốc phòng và an ninh trong năm 2014; phối hợp với các cơ quan chứcnăng tham mưu giúp Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận thực hiện việc cử cán bộ thamgia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh hoàn thành chỉ tiêu trên giao.

e) Công tác chính sách hậu phươngquân đội:

- Thực hiện tốt các chính sách đốivới quân nhân, gia đình quân nhân, các đối tượng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổquốc và làm nghĩa vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 3 năm 1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số532-CT/QUTW ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăngcường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với hậu phương quân đội giaiđoạn 2011 - 2015; Chỉ thị số 01/2012/CT-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Ủyban nhân dân quận về thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng thamgia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở cam-pu-chia, giúp bạnLào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Tham mưugiúp Đảng ủy tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội cấp tá nghỉ hưu, nghỉ công táctrên địa bàn nhân kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngàythành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

g) Công tác hậu cần, kỹ thuật:

- Bảo đảm đầy đủ và kịp thời các chếđộ tiêu chuẩn cho bộ đội; chú trọng củng cố đơn vị chính quy, có cảnh quan môitrường sáng - xanh - sạch - đẹp. Thực hiện dự toán, chấp hành và quyết toánngân sách cho công tác quốc phòng địa phương theo đúng quy định của Luật Ngânsách nhà nước.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiệnNghị quyết số 382/NQ-DUQSTW ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Quân ủy Trung ương vềlãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

h) Công tác xây dựng chính quy, rènluyện kỷ luật:

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 917/1999/CT-BQP ngày 22 tháng 6 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gắn vớithực hiện có hiệu quả Chỉ thị 235-CT/ĐUQK của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xâydựng tổ chức Đảng và đảng viên; Chỉ thị 333/CT-BTL ngày 24 tháng 3 năm 2010 củaTư lệnh Quân khu về tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật và an toàntrong lực lượng vũ trang Quân khu, xây dựng cơ quan quân sự các cấp vững mạnhtoàn diện. Tập trung thực hiện Đề án “Xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường vữngmạnh toàn diện giai đoạn 2011 - 2015”, chú trọng củng cố doanh trại sáng - xanh- sạch - đẹp.

i) Công tác kiểm tra, giám sát:

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liênquan tiến hành kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật về phòng, chốngtham nhũng, lãng phí, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; kiểm tra thựchiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

2. Giao tráchnhiệm cho lãnh đạo các đơn vị Công an quận, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữacháy quận:

a) Công an quận chủ trì, phối hợpchặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự quận và các lực lượng chức năng thực hiện tốtNghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợpgiữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốcgia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữalực lượng dân quân tự vệ với công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâmvà các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toànxã hội, trong công tác bảo vệ rừng. Thường xuyên luyện tập, diễn tập kiểm traphương án sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốcgia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng và trong phòng, chốngkhủng bố, xử trí các tình huống khắc phục hậu quả thiên tai... góp phần bảo vệan ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn quận.

Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quậnvà các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũvà phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân năm 2014.

b) Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữacháy quận: phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận, Công an quận và các lực lượngliên quan thường xuyên luyện tập, diễn tập kiểm tra phương án phòng cháy, chữacháy, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn và các tình huống có liên quan đến quốc phòng -an ninh trong khu vực phòng thủ.

3. Giao thủ trưởng các cơ quan, đơnvị quận: khi xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận phải phối hợp với Ban Chỉ huyQuân sự quận để gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và điều chỉnh kịp thời kếhoạch, bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh (Kế hoạch B) của ngành phùhợp với tình hình thực tế trong năm 2014.

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh vàXã hội: phối hợp với các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp,dạy nghề, Ban Chỉ huy Quân sự quận và các ngành có liên quan tiếp tục triển khaithực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2014. Tập trung kiểm tracông tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại các trường trung học phổ thôngngoài công lập. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với BanChỉ huy Quân sự quận giải quyết tốt các trường hợp tồn đọng chính sách đối vớiquân nhân phục viên, quân nhân xuất ngũ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệtsĩ, cán bộ quân đội nghỉ hưu đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

b) Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp quận: phối hợpchặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự quận thực hiện tốt việc thông tin, tuyêntruyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật có liên quan đếncông tác quốc phòng an ninh, nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên, dân quân tự vệtrong các ban ngành, đoàn thể và nhân dân; đồng thời phản ánh các hoạt độngquốc phòng - quân sự địa phương trên các phương tiện thông tin để tăng cườngcông tác giáo dục ý thức quốc phòng trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục nângcấp hệ thống phương tiện liên lạc phục vụ lãnh đạo, chỉ huy thực hiện nhiệm vụsẵn sàng chiến đấu.

c) Phòng Tài chính - Kế hoạch: phối hợp với Ban Chỉ huy Quânsự quận, trình Ủy ban nhân dân quận bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ quân sự -quốc phòng địa phương, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dựbị động viên trong năm 2014.

d) Phòng Kinh tế phối hợp với các ban ngành liên quan triểnkhai khảo sát xây dựng (Kế hoạch B) theo Chỉ thị số 12/2008/CT-TTg ngày 26tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với Ban Chỉ huy Quân sự quậntiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 116/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm2006 của Chính phủ về động viên quốc phòng; Kế hoạch số 32/KH-UBND-M ngày 09tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về thực hiện quy chế kết hợpkinh tế - xã hội gắn với quốc phòng trên địa bàn quận Bình Tân.

đ) Phòng Y tế, Bệnh viện quận BìnhTân phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận và các ngành liên quan tham mưu giúpỦy ban nhân dân quận và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tổ chức kiểm tra sức khỏe lầnđầu cho thanh niên tuổi 17 và khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự cho thanh niêntuổi 18-25 phục vụ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinhquân sự và tuyển sinh thiếu sinh quân năm 2014 đúng quy định pháp luật.

e) Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường chủtrì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận lập dự án quy hoạch và xây dựng cáccông trình quốc phòng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn vớinhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

g) Phòng Nội vụ:Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận và các ban, ngành cử cán bộ đi đào tạotrung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; tập huấn bồidưỡng cán bộ quân sự phường; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh.

4. Ủy ban nhân dân 10 phường:

a) Căn cứ Chỉ thị này, tổ chức triển khai thực hiện những nộidung theo hướng dẫn của Ban Chỉ huy Quân sự quận về thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng địa phương năm 2014 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận.

b) Chỉ đạo xây dựng huấn luyện, hoạt động của của lực lượngquân sự phường. Tăng cường các hoạt động, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấunhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham giadiễn tập chiến đấu trị an theo ý định diễn tập của Ban Chỉ đạo diễn tập quận.

c) Tổ chức thống kê, nắm chắc số lượng từng đối tượng để điềuđộng tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ ở cơsở (đối tượng 4, 5), đồng thời cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thứcquốc phòng - an ninh đúng, đủ thành phần theo kế hoạch chiêu sinh của Bộ Tưlệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố và đề nghị của Ban Chỉ huy Quân sự quận,hoàn thành 100% theo chỉ tiêu kế hoạch. Làm tốt công tác tuyên truyền thực hiệnluật Giáo dục quốc phòng, an ninh tại địa phương.

d) Chỉ đạo, triển khai thực hiện quy trình tuyển chọn, gọicông dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân quận giao chophường năm 2014 theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu cấp trên giao.

đ) Tiếp tục quantâm, đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc của cơ quan quân sự phường, tập trung chỉđạo xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự phường vững mạnh toàn diện. Phối hợp Ban Chỉhuy Quân sự quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận trong việc chọn nguồn đưa đi đàotạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại họcchuyên ngành quân sự cơ sở

e) Tập trung giải quyết chính sách cho các đối tượng theoQuyết định của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tiến độ, đúng thời gian quy định,chặt chẽ, công bằng, không để sai sót; thực hiện tốt chính sách hậu phương quânđội; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào toàn dân chămsóc các đối tượng chính sách, hậu phương quân đội.

g) Chỉ đạo choBan Chỉ huy Quân sự phường tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống Dânquân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2014); 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dânViệt nam (22/12/1944-22/12/2014) Tăng cường vận động thu và sử dụng quỹ quốcphòng - an ninh, góp phần bảo đảm nhu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - anninh tại địa phương, đặc biệt là bảo đảm cho hoạt động của lực lượng dân quântrinh sát khu phố.

Ban Chỉ huy Quân sự quận theo dõitiến độ thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương của các đơn vị quậnvà 10 phường, thường xuyên báo cáo cho Thường trực Ủy ban nhân dân quận.

Ủy ban nhân dânquận yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10phường tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện theoquy định. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày ký banhành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCHHuỳnh Văn Chính