ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2015/CT-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 20 tháng 07 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤCTĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊABÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉđạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh vàsự giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sự phối hợp cóhiệu quả của các cấp, các ngành, đoàn thể, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tíchcực. Nhiều vụ việc thi hành án phức tạp đã được giải quyết dứt điểm; tổ chức bộmáy cơ quan thi hành án từng bước được kiện toàn, trình độ chuyên môn của chấphành viên, cán bộ thi hành án được nâng lên; cải cách hành chính trong thi hành án được đẩy mạnh với những quyđịnh về thủ tục thi hành án chặt chẽ; cơ sở vật chất của cơ quan thi hành ánđược tăng cường; Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, các huyện, thị xã vàthành phố được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả chỉ đạo giải quyết dứt điểmnhiều vụ việc thi hành án lớn, phức tạp trên địa bàn tỉnh, Những kết quả trên đã góp phần không nhỏ vào việc giữ vữngtrật tự an toàn xã hội, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo củng cố niềm tin của nhândân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền. Tuy nhiên, so với yêu cầu thựctiễn và nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế, tồn tại như:Số lượng việc thi hành án dân sự chuyển sang năm sau còn nhiều.

Để thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự,tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp,xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vìnhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầucác sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vịcó liên quan tổ chức triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

a) Chủ động tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi hành án dânsự theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

b) Thực hiện các biện pháp kiện toàn tổ chức, bộmáy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan thi hành án dânsự trong tỉnh đáp ứng vai trò, nhiệm vụ của cơ quan thi hành án trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Thựchiện theo phân cấp quản lý công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển,bố trí, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiệnchính sách đối với cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn theo quyđịnh của pháp luật.

c) Tham mưu giúp Ủyban nhân dân tỉnh thường xuyên kiện toàn và duy trì họp Ban Chỉ đạo Thihành án dân sự tỉnh theo quy chế đã ban hành.

d) Phối hợp với các cấp ủy địa phương chủ động củngcố, kiện toàn các tổ chức đảng, đoàn thể của các Chi cục trực thuộc.

đ) Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, tíchcực xác minh, phân loại và tổ chức thi hành có hiệu quả các bản án, quyết địnhđã có hiệu lực pháp luật; đề ra các biện pháp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết,khắc phục tình trạng việc thi hành án chuyển kỳ sau nhiều, hoàn thành các chỉ tiêu về thi hành án theo quy địnhcủa Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự. Đồng thời chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các vụ án lớn, phức tạp cóảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh để có hướng giải quyết kịp thời.

e) Triển khai và tổ chức thực hiện tốt Quy chế phốihợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự số 14/2013/QCLN /BTP-BCA-TANDTC-VSNDTCngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và ViệnKiểm sát nhân dân tối cao và Quy chế phối hợp liên ngành số 01/2014/QCLN /CTHA-VKSND-TAND-CAngày 17/6/2014 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, Viện kiểm sát nhândân tỉnh Bình Dương, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương và Công an tỉnh Bình Dương.

g) Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết kịpthời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án; không để đơn thư khiếu nạitồn đọng, kéo dài, gây bức xúc hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến anninh, trật tự xã hội tại địa phương.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, tham mưu giúp Hội đồng phối hợp phổ biến,giáo dục pháp luật tỉnh tiếp tục triển khai, tuyên truyền, phổ biến các quyđịnh pháp luật về thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành bằngnhiều hình thức, biện pháp khác nhau, trongđó tập trung tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúngnhằm nâng cao nhận thức của tổ chức và công dân trong việc chấp hành các bảnán, quyết định của tòa án đã có hiệu lựcpháp luật, quyền và nghĩa vụ của các bên trong thi hành án dân sự.

3. Các sở, ban,ngành có liên quan.

a) Công an tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác bảovệ cưỡng chế thi hành án, nhất là đối với những vụ việc phức tạp theo quy địnhtại Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BTP-BCA ngày 30/3/2012 của Bộ Tư pháp vàBộ Công an;hỗ trợ việc bảo đảm an toàntrụ sở, kho vật chứng của cơ quan thi hành án dân sự trong trường hợp cần thiếthoặc khi có yêu cầu của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự.

- Chỉ đạo trại tạm giam, nhà tạm giữ có trách nhiệmphối hợp, thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự nơi tòa án đã xét xử sơ thẩmbiết nơi phạm nhân chấp hành án, thực hiện tốt việc thu, nộp, quản lý tiền,giấy tờ của người phải thi hành án và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hànhán dân sự là phạm nhân theo quy địnhtạiThông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp,Bộ Công an, Bộ Tài chính.

- Chỉ đạo cơ quan điều tra trong quá trình điều tra án áp dụng các biện pháp kê biêntài sản theo quy định của pháp luật để hạn chế việc tẩu tán tài sản, đảm bảohiệu quả việc thi hành án; thực hiện việc chuyển giao vật chứng và các tài liệuliên quan đầy đủ, kịp thời cho cơ quan thi hành án theo quy định của pháp luật.

b) Bảo hiểm xã hội tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh,Ngân hàng Nhà nước tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình,chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các Ngân hàng thương mại, Tổ chức tín dụng tăngcường công tác phối hợp thi hành án; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin sốliệu và các tài liệu có liên quan về tài khoản, tài sản của người phải thi hànhán theo yêu cầu của chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự và các Văn phòngThừa phát lại. Thực hiện quyết định củacơ quan thi hành án và các Văn phòng Thừaphát lại về cưỡng chế trừ vào thu nhập, khấu trừ tài khoản, trừ vào tiền củangười phải thi hành án và phong tỏa tiền, tài sản theo quy định của pháp luậthiện hành.

c) Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam -Singapore có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiệnviệc cung cấp thông tin, tài liệu về tình trạng pháp lý, tình hình hoạt độngcủa doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, xác nhận tài sản và nguồn thu nhậpcủa người phải thi hành án cho các cơ quan thi hành án khi có yêu cầu; tạo điềukiện thuận lợi cho người được thi hành án có được thông tin về tài sản, nguồnthu nhập của người phải thi hành án để cơ quan thi hành án tổ chức thi hành; thựchiện kịp thời việc tạm dừng chuyển dịch, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sảnthi hành án theo quy định của pháp luật.

d) Cục thuế tỉnh Bình Dương trong phạm vi chức năngnhiệm vụ của mình chỉ đạo các phòng chuyên môn và Chi cục thuế các huyện, thịxã, thành phố kịp thời cung cấp thông tin về doanh nghiệp tính các loại thuếkhi có yêu cầu của Chấp hành viên, Cơ quan Thi hành án dân sự và Văn phòng Thừa phát lại.

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường: chỉ đạo các cơ quanchuyên môn trực thuộc Sở phối hợp với cơ quan thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại trong việc cung cấp thông tin,sao lục hồ sơ về tình hình sử dụng đất; thực hiện việc đo vẽ, trích lập bản đồđịa chính của tổ chức, cá nhân phải thi hành án; thực hiện việc chuyển dịch,đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và Cục Thi hànhán dân sự tỉnh xây dựng quy chế phối hợp trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liềnvới đất cho người mua trúng đấu giá tài sản trong thi hành án dân sự.

f) Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban đền bù giảiphóng mặt bằng và các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực bồi thường, giảiphóng mặt bằng có trách nhiệm cung cấpthông tin, sao lục hồ sơ và thực hiện quyết định khấu trừ tiền của người phảithi hành án đang do Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban đền bù giải phóng mặtbằng và các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnhvực bồi thường, giải phóng mặt bằng đang thực hiện thanh toán tiền đền bù.

4.Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã và thành phố.

a) Chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể ở địa phương tiếptục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự chocác cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao ý thức trong việcchấp hành pháp luật về thi hành án dân sự.

b) Phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh trongviệc kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự cáchuyện, thị xã và thành phố, góp phần xâydựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan thi hành án đáp ứng yêu cầu nhiệm vụđược giao.

c) Chỉ đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể phối hợp tốt trong công tác thi hành án dân sựvà các vụ, việc cưỡng chế thi hành án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh,chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

d) Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành ándân sự huyện, thị xã và thành phố do Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thịxã, thành phố tham mưu, đề xuất.

đ) Quan tâm hỗ trợ kinh phí cho cơ quan thi hành ándân sự trong công tác nghiệp vụ, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật vềThi hành án dân sự.

e) Chỉ đạo Ủy bannhân dân các xã, phường, thị trấn trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mìnhphối hợp với chấp hành viên; cơ quan thi hành án dân sự; Văn phòng thừa phát lại (đối với các địa phương đang ápdụng thí điểm thừa phát lại) trong việc tống đạt thông báo thi hành án, xác minh điềukiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án vàcác nhiệm vụ khác về thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của phápluật.

5. Các cơ quanthông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở

Phối hợp với Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sựtỉnh, Phòng Tư pháp, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã và thành phốtổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thi hành án dân sự trên các báo, đài, hệthống truyền thanh cơ sở để các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hànhpháp luật nói chung và pháp luật về thi hành án dân sự nói riêng. Thường xuyênvà kịp thời đưa tin, bài, phóng sự... về công tác thi hành án dân sự ở địaphương để tạo sự tác động, ảnh hưởng tích cực trong xã hội, biểu dương gươngngười tốt, việc tốt trong công tác thihành án dân sự; đồng thời phản ánh những trường hợp vi phạm pháp luật, cản trở,chống đối việc thi hành án nhằm giáo dục, phòng ngừa chung.

6. Tòa án nhân dântỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Quan tâm thực hiện và chỉ đạo Tòa án nhân dân, Việnkiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt Quy chế phối hợpliên ngành trong công tác thi hành án dân sự số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTCngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và ViệnKiểm sát nhân dân tối cao; Quy chếphối hợpliên ngành trong côngtác thi hành án dânsự số 01/2014/QCLN/THA-TAND-VKSND ngày 17/6/2014 của Cục Thi hành án dân sự,Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương.

Yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thủtrưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã và thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quantriển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từngày ký và thay thế Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2008 củaỦy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục tăngcường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh BìnhDương./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Tổng cục THADS - BTP;
- TT Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ngành liên quan;
- Tòa án tỉnh, VKSND tỉnh;
- Cục THADS tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo, Website;
- LĐVP, Phước, Phg, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam