ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Số: 02/CT-CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 1 năm 1999

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Về mở đợt cao điểm vận động phòng chống ma tuý

_______________


 

Trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các Đoàn thể, tổ chức triển khai, thực hiện nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy đạt được kết quả đáng khích lệ. Khám phá được nhiều ổ nhóm tổ chức sử dụng ma túy trái phép và đường dây buôn bán ma túy, đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Đồng thời đã triệt phá được hầu hết diện tích cây thuốc phiện và tổ chức cai nghiện được nhiều lượt người nghiện.

Tuy nhiên hoạt động của bọn tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, lượng ma túy từ bên ngoài đưa vào địa bàn và trung chuyển đi nơi khác vãn còn nhiều, tệ nạn nghiện ma túy tính chất ngày càng nguy hiểm, tỷ lệ tái nghiện còn cao. Đây chính là một trong những nguyên nhân và điều kiện nẩy sinh tội phạm, gây mất ổn định trật tự xã hội. Giải quyết vấn đề này là trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc.

Thực hiện công văn số 1411/CP-NC ngày 28/11/1998 của Chính phủ về việc chỉ đạo mở đạt cao điểm vận động phòng chống ma túy. Nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra trong chương trình hành động phòng chống ma túy 1998 - 2000 của Chính phủ và tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh chỉ thị các cơ quan chức năng phối hợp với các đoàn thể quần chúng mở đạt cao điểm vận động các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân tham gia phòng chống ma túy từ nay đến hết năm 1999, với những nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục và thường xuyên tổ chức thực hiện, triển khai chương trình hành động phòng chống ma túy 1998 - 2000 của tỉnh Lào Cai một cách sâu rộng, triệt để trong toàn dân.

2. Công an tỉnh Lào Cai có kế hoach phối hợp với Bộ đội biên phòng, Hải quan tỉnh mở đạt cao điểm đồng loạt tấn công liên tục các loại tội phạm về ma túy trên các tuyến chủ yếu (Nghệ An - Hà Nội - Lào Cai; Lai Châu - Lào Cai; Trung Quốc - Lào Cai) và các địa bàn trọng điểm (Lào Cai; Cam Đường; Bảo Thắng; Sa Pa.....) Kiên quyết triệt phá, xóa bỏ các tụ điểm, ổ nhóm tiêm chích, hút, hít các chất ma túy ở các thị trấn, thị xã và những vùng giáp gianh.

3. Sở Văn hóa, Sở Giáo dục - ĐT phối hợp với cơ quan báo chí, Đài phát thanh, truyền hình và chính quyền cấp cơ sở tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ kế hoạch tuyên truyền, giáo dục các chủ chương, chính sách, pháp luật phòng chống ma túy và tác hại của ma túy, sâu rộng khắp các cơ quan, đơn vị, nhà trường, phường xã, thôn bản, gia đình và từng người dân bằng nhiều hình thức và biện pháp. Qua đợt phát động này làm chuyển biến nhận thức thực sự của từng người về tác hại của ma túy, từ đó thấy được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong phòng chống ma túy, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tệ nạn này.

4. Các địa phương cần kiểm tra kỹ nếu còn diện tích cây thuốc phiện, thực hiện ngay việc triệt phá, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PT NN chuẩn bị giống cây, con... tổ chức lại sản xuất nhằm đảm bảo và cải thiện đời sống cho đồng bào ở những vùng đã triệt phá cây thuốc phiện và vùng còn khả năng trồng.

5. Sở Lao động TBXH phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và chính quyền cấp cơ sở lập hồ sơ thống kê các đối tượng nghiện hút ma túy trên địa bàn tỉnh, có kế hoạch cai nghiện cụ thể đối với từng loại. Giải quyết hiệu quả vấn đề sau cai nghiện, Tiếp tục nghiên cứu, giúp UBND tỉnh ra quyết định triển khai mô hình cai nghiện theo ba giai đoạn đã được hội đồng nhân dân tỉnh khoá II, kỳ họp thứ 9 thông qua.

6. Đề nghị Viện kiểm sát ND, Tòa án ND và các cơ quan chức năng khác tập trung chỉ đạo, đưa ra truy tố, xét xử kịp thời các vụ án về ma túy cho đợt cao điểm, nhằm giáo dục và nâng cao khí thế toàn dân lên án, đấu tranh chống tệ nạn ma túy.

7. Sở Y tế tổ chức xét nghiệm, chữa bệnh cho người nghiện, cần phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng các loại thuốc gây nghiện được phép dùng chữa bệnh ở các bệnh viện, cửa hàng kinh doanh thuốc tân dược, cơ sở dịch vụ thuốc chữa bệnh, nhất là những nơi có nhiều nghi vấn. Phát hiện xử lý nghiêm các vụ vi phạm quy định về quản lý sử dụng thuốc gây nghiện. Ngoài ra cần tổ chức nghiên cứu khoa học, tiến hành các biện pháp cai nghiện đông, tây y kết hợp đạt hiệu quả.

8. Các ngành, UBND các cấp căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công, nhanh chóng hoàn thiện bộ máy tổ chức về công tác phòng chống ma túy, nhằm đáp ứng kịp thời cho việc thực hiện đợt cao điểm phòng chống ma túy này đạt hiệu quả.

9. Đề nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân tỉnh ... phát động phong trào “Toàn dân lên án tố giác tệ nạn ma túy, giáo dục người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư”.

10. Đề nghị các cấp ủy Đảng, tăng cường lãnh đạo chặt chẽ các cấp, các ngành các tổ chức đoàn thể xã hội ... triển khai đợt cao điểm vận dộng phòng chống ma túy này.

11. Ban phòng chống ma túy của tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh hướng dẫn triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kịp thời tình hình về đợt cao điểm phòng chống ma túy và các nhiệm vụ khác được giao.

Đợt vận động phòng chống ma týy này sẽ tổng kết vào tháng 12/1999 để đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm cho năm sau. Thường trực hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phối hợp với Ban phòng chống ma túy, kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong đợt cao điểm phát động phòng chống ma túy.

Nhận được chỉ thị này, các ngành, các đơn vị, UBND các huyện, thị có kế hoạch phối hợp đồng bộ, triển khai nghiêm túc, triệt để nội dung trên, đạt hiệu quả thiết thực. Hàng tuần báo cáo tình hình về UBND tỉnh (Qua Văn phòng thường trực phòng chống ma túy - đặt tại Phòng tham mưu Công an tỉnh Lào Cai).

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀO CAI

PHÓ CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng