THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VI CÁCH MẠNG

Trong thời gian qua việc thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đi với người có công với cách mạng đã được các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức thực hiện kịp thời, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, đạt được nhiu kết quả, từng bước nâng cao đời sng vật cht và tinh thần của người có công, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tuy nhiên, qua tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cho thấy vẫn còn một số người chưa được hưng chế độ chính sách ưu đãi người có công, một số người còn chưa được hưởng đầy đủ chế độ ưu đãi và vẫn có người hưởng sai chế độ ưu đãi. Những vấn đề tồn tại trên do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự thiếu quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, cơ quan ở trung ương và địa phương; một số chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng còn hạn chế, chưa giải quyết được hết những vấn đề vướng mắc từ thực tiễn.

Trong thời gian tới, để tăng cường việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện đạo lý “Ăn quả nhớ người trồng cây”, đáp ứng nguyện vọng của người có công và toàn xã hội, phải kiên quyết khắc phục các thiếu sót trong thời gian qua; tập trung giải quyết cơ bản những vấn đề tồn tại, vướng mc, khó khăn trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đi với người có công với cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các cấp ủy Đảng và chính quyền ở địa phương; các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình cần tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Tiếp tục nghiên cứu toàn diện các vn đề tồn tại, vướng mắc, phát sinh liên quan đến chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng để đề xuất điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Trước mắt, khẩn trương trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ.

b) Hướng dẫn giải quyết những trường hợp đề nghị xác nhận là người có công với cách mạng còn tồn đọng.

c) Phối hp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, kịp thời uốn nắn, chấn chnh những thiếu sót, khuyết điểm; xử lý nghiêm những việc làm sai trái, tiêu cực trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công; kiên quyết đình chviệc thụ hưng chế độ và thu hồi khoản tiền hưởng sai chế độ.

2. Bộ Quốc phòng

a) Chđạo cơ quan quân sự phối hợp xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

b) Khẩn trương giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh do ngành quản lý còn tồn đọng; chủ trì phối hp với các địa phương thanh tra, kết luận đối với những trường hợp có đơn thư tố cáo, phản ánh đối tượng do ngành xác nhận và lập hồ sơ hưởng sai chế độ, chính sách ưu đãi, đồng thời chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung giải quyết dứt điểm những trường hợp liên quan.

3. Bộ Công an

Điều tra, xử lý, kết luận theo quy định của pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật trong việc xác lập hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi người có công.

4. Bộ Y tế

a) Tiếp tục phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về bệnh, tật, khám, giám định đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

b) Tăng cường chỉ đạo Hội đồng Giám định y khoa các cấp hoạt động hiệu quả, khám giám định đúng đi tượng.

5. Bộ Nội vụ

a) Chđạo, hướng dẫn, đôn đốc việc hoàn thiện các thủ tục xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đúng quy định của pháp luật.

b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tcáo, xử lý vi phạm pháp luật về quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương để thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ; hỗ trợ đầu tư nâng cấp các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và các công trình ghi công liệt sĩ theo quy định.

7. Bộ Xây dựng

a) Phối hợp vi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án bố trí vốn ngân sách để tiếp tục thực hiện chủ trương về hỗ trợ nhà đi với người có công với cách mạng.

b) Đôn đốc, kiểm tra và định kỳ tổng hợp việc thực hiện hỗ trợ về nhà đối với người có công với cách mạng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Bộ Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền về các chính sách ưu đãi và việc thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; gii thiệu các điển hình người có công vượt khó, đóng góp việc phát triển kinh tế - xã hội.

9. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Rà soát lại từng trường hợp cụ thể để giải quyết bổ sung những chính sách mà người có công chưa được hưởng, bảo đảm tất cả người có công được thhưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi người có công theo quy định của pháp luật.

b) Triển khai thực hiện đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định đối với hộ gia đình thuộc danh sách hỗ trợ về nhà ở đã được ngân sách trung ương cấp, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn quy định.

c) Tổ chức thống kê, rà soát đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở trên địa bàn theo quy định gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

d) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc việc lập hồ sơ đề nghị phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

10. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, cùng nhà nước chăm lo tốt hơn đi với những người có công với cách mạng. Phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đi với người có công và việc giải quyết những vấn đề tồn tại qua tổng rà soát; tiếp nhận ý kiến của quần chúng nhân dân, phát hiện những trường hợp lợi dụng chính sách ưu đãi người có công, phản ánh kịp thời đcác cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết, bảo đảm các chế độ ưu đãi đối với người có công được thực thi nghiêm túc, đy đủ, kịp thời và công bằng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tchức liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính ph
;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph
;
-
UBND các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ươ
ng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Ch
tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th
;
- VPCP: BTCN
, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NC, PL, KTTH, TCCV, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KG
VX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng