ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 1977

CHỈ THỊ

VỀNHỮNG BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ CẢI THIỆN ĐIỀUKIỆN LÀM VIỆC CHO CÔNG NHÂN

Sau hơn một năm thành phố Hồ ChíMinh chúng ta được giải phóng, công nhân và nhân dân lao động rất phấn khởi,tích cực bắt tay vào công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dự ng chủ nghĩaxã hội.

Một số ngành và một số cơ sởkhắc phục khó khăn trong sản xuất do địch để lại, đã thực hiện tốt công tác bảohộ lao động như : giải quyết một số chế độ trang thiết bị phòng hộ, cải tiếnhoặc sửa chữa bổ sung các thiết bị an toàn, bồi dưỡng ngành nghề nặng nhọc độchại, tổ chức khám sức khoẻ cho công nhân viên chức phát hiện bệnh nghề nghiệpvà bồi dưỡng về nghiệp vụ cho cán bộ phục trách làm công tác bảo hộ lao động.Do đó cũng hạn chế được một phần các vụ tai nạn lao động.

Tuy nhiên, chúng ta còn một sốkhuyết đỉêm tồn tại là chưa giải quyết được tốt điều kiện làm việc của côngnhân, sức khoẻ của công nhân bị giảm sút, tai nạn lao động nặng và chết ngườicòn liên tiếp xảy ra. Nguyên nhân là các cấp lãnh đạo chưa quan tâm và chú ýđúng mức công tác bảo hộ lao động, chưa phân công bố trí cán bộ phụ trách amhiểu kỹ thuật an toàn. Ngoài ra, một số cơ quan Nhà nuớc chưa chuẩn bị nhữngđiều kiện cần thiết để phục vụ công tác an toàn lao động.

Để nghiêm chỉnh chấp hành chỉthị số 224-CT/TW ngày 13-8-1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 249/TTg ngày 10-7-1975 và Chỉ thị 444-TTg ngày 12-11-1976 của Thủ tướng Chínhphủ về một số biện pháp bảo đảm an toàn lao động và cải thiện điều kiện làmviệc của công nhân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định một sốbiện pháp như sau :

1.- Các ngành, các cơ sở tổ chứchọc tập và kiểm điểm sâu sắc việc thi hành các chỉ thị nói trên của Ban Bí thưvà của Thủ tướng Chính phủ về công tác an toàn lao động.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền,giáo dục sâu rộng về bảo hộ lao động làm cho công nhân viên chức ở các cơ quanvà xí nghiệp quán triệt đầy đủ phương châm của Đảng và Chính phủ là : ”Sản xuấtphải an toàn, an toàn để sản xuất”.

2.- Tổ chức ngay một đợt kiểmtra và an toàn và vệ sinh công nghiệp từ nay đến hết quý 1/1977 ở các cơ sở sảnxuất và sự nghiệp, nhứt là những nơi quan trọng như ở bộ phận điện, hóa chất,kho tàng có chất dễ cháy dễ nổ và các cơ sở vận chuyển, xây dựng, v.v… Qua việckiểm tra trên, phát hiện và có biện pháp cụ thể khắc phục những thiếu sót đểngăn chặn tai nạn và cải thiện thêm một bước điều kiện làm việc của công nhân.

Trong đợt kiểm tra này, cácngành, các cấp cần chú ý kiểm tra trình độ hiểu biết của cán bộ quản lý và côngnhân ở cơ sở, đưa dần công tác tự kiểm tra về an toàn và vệ sinh lao động đivào nề nếp thường xuyên.

3.- Các ngành quản lý sản xuấtxây dựng khi lập kế hoạch sản xuất năm 1977 thì đồng thời cũng phải lập và đượcduyệt kế hoạch bảo hộ lao động của ngành theo điều lệ bảo hộ lao động đã quyđịnh ở điều 2 và điều 6.

Kế hoạch bảo hộ lao động phảiđược xây dựng từ xí nghiệp, có ý kiến tham gia của Công đoàn cơ sở và khi kiểmđiểm kế hoạch sản xuất, xây dựng, các cấp cũng phải đồng thời kiểm điểm và báocáo kết quả thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động.

4.- Để đảm bảo việc thực hiệncông tác kỹ thuật an toàn và vệ sinh công nghiệp được tốt, các ngành, các xínghiệp cần bố trí tăng cường cán bộ kỹ thuật có năng lực làm công tác an toànlao động và tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện ngắn ngày cho công nhân viên chức.

Nhận được chỉ thị này, các ngànhphối hợp chặt chẽ với Công đoàn các cấp, nghiên cứu chấp hành thật tốt.

Ủy ban Kế hoạch Thành phố, cácSở Lao động, Y tế, Thương nghiệp, Tài chánh cần có kế hoạch hướng dẫn, giúp đỡ,kiểm tra và đôn đốc các cơ sở thực hiện.

Sở Lao động có trách nhiệm tổnghợp tình hình và báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân Thành phố./.

KT. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Công