ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 02/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 1983

CHỈ THỊ

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ NƯỚC VÀ ĐỊNH MỨC NƯỚC TRONG TOÀN THÀNH PHỐ

Thi hànhquyết định số 289/QĐ-UB ngày 11-11-1982 của Uỷ ban Nhân dân thành phố về việcban hành “Điều lệ tạm thời về cung cấp và tiêu thụ nước trong toàn thành phố”;

Trong khi chờ đợi Hội đồng bộtrưởng công bố giá nước chính thức trong cả nước, Uỷ ban nhân dân qui định tạmthời về tiêu thụ nước cho sản xuất, sinh hoạt và đời sống của nhân dân trên địabàn thành phố như sau:

1. Đối với các cơ quan, xínghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đơn vị vũ trang kể cả Trung ương vàThành phố áp dụng giá đồng loạt 1,2đ/m3 trong định mức tiêu thụ nước đã ký hợpđồng với Công ty cấp nước. Vượt quá định mức hợp đồng, áp dụng giá 2,4đ/m3.

2. Đối với các hộ tư nhân cótiêu thụ nước để hành nghề các dịch vụ kinh doanh, sản xuất, áp dụng giá1,2đ/m3. Vượt quá định mức hợp đồng áp dụng giá 2,4đ/m3.

3. Đối với các công trình côngcộng như: công viên, chợ, phòng cháy chữa cháy, các cơ quan chủ quản phải kýhợp đồng tiêu thụ nước với công ty cấp nước và áp dụng giá 1,2đ/m3.

4. Đối với các vòi nước côngcộng ở các khu lao đông, Uỷ ban Nhân dân phường, xã chịu trách nhiệm quản lý,kê khai số hộ dân tiêu thụ nước và ký hợp đồng tiêu thụ nước với Công ty cấpnước và áp dụng giá 0,50đ/m3.

5. Đối với cán bộ, công nhânviên đang công tác, cán bộ công nhân viên nghỉ hưu, mất sức, người ăn theo, ápdụng giá 0,11đ/m3 trong định mức 4m3/người/tháng. Vượt quá định mức4m3/người/tháng áp dụng giá 1,2đ/m3.

6. Đối với nhân dân, áp dụng giá0.5đ/m3 trong định mức 4m3/người/tháng. Vượt quá định mức 4m3/người/tháng ápdụng giá 1,2đ/m3.

7. Đối với cán bộ công nhân viênđang công tác, cán bộ công nhân viên nghỉ hưu, mất sức, người ăn theo, nếu sửdụng và tiêu thụ nước chung 1 đồng hồ nước với các hộ nhân dân hoặc các hộ sảnxuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ kinh doanh v.v… thì chủ hộ cóđồng hồ nước có trách nhiệm kê khai, ký hợp đồng với Công ty cấp nước và ápdụng giá 0,50đ/m3 đối với hộ dân và 0,11đ/m3 đối với hộ cán bộ, công nhân viêntrong định mức 4m3/người/tháng. Nếu vượt quá 4m3/người /tháng thì áp dụng giáđồng loạt 1,2đ/m3.

8. Chỉ thị này được thi hành kểtừ ngày 1-3-1983. những quy định trước đây về giá biểu nước và định mức tiêuthụ nước trong toàn thành phố trái với những điều khỏan quy đinh trên đây đềuđược hủy bỏ.

Tình hình cung cấp nước hiện naycòn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho sản xuất và đời sốngcủa nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các ngành, các cấp,đoàn thể, Mặt trận vận động tuyên truyền nhân dân tự giác thực hiện nghiêmchỉnh giá nước mới và có kế hoạch sử dụng hết sức tiết kiệm nước trong sảnxuất, sinh hoạt, đồng thời phát hiện những hiện tượng sử dụng nước lãng phí vàcác hiện tượng tiêu cực trong quản lý phân phối nước để có biện pháp ngăn chặnvà xử lý.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn