ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 02/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 1992

CHỈ THỊ

VỀVIỆC ĐIỀU TRA ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ HỒ CHÍ MINH.

Ngày 23 tháng 3năm 1989 Hội đồng Bộ trưởng ra Chỉ thị số 67 về việc hướng dẫn thi hành Luậtđất đai, trong chỉ thị yêu cầu các địa phương tổ chức cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất (GCNQSDĐ) và ngày 4 tháng 7 năm 1989 Tổng cục Quản lý ruộng đất cóQuyết định số 201/QĐ-ĐKTK quy định về thủ tục cấp GCNQSDĐ. Chủ trương trên đâyphù hợp với yêu cầu của thành phố. Những bộ tài liệu địa chính của đợt điều tratheo Chỉ thị 299/TTg (1981- 1985) hiện nay không đáp ứng được yêu cầu quản lýchính xác trong tình hình mới và lâu dài về sau vì đất đai luôn biến động màbản đồ, sổ sách không cập nhật kịp.

Ủy ban nhân dânthành phố chủ trương cho tổ chức cuộc điều tra đo đạc chính xác, đăng ký cấpgiấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong phạm vi toàn thành phố từ năm 1992 trởđi. Do việc lập bản đồ địa chính có tọa độ phải kéo dài, nên song song vớinhững xã, phường tổ chức đo đạc chính xác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtchính thức, ở những xã khác trong hai năm tới chưa đo đạc được thì vẫn phảitiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như lâu nay đã làm, nhưng thẩmquyền do UBND huyện và UBND thành phố quyết định.

Để thực hiện chủtrương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu của Trung ương, Ủy bannhân dân thành phố giao nhiệm vụ như sau :

1- Ủy ban nhân dâncác huyện và quận ven có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý ruộng đất thànhphố lập phương án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện công tác theo từnggiai đoạn.

2- Sở Tài chánh cótrách nhiệm phối hợp cùng Ban Quản lý ruộng đất thành phố, Ủy ban nhân dân cácquận, huyện để giải quyết cân đối nguồn kinh phí đáp ứng cho công tác này.Nguồn kinh phí chủ yếu là ngân sách quận, huyện lấy từ khoản tiền sử dụng đấtthu được khi chuyển đất sang xây dựng. Có kế hoạch thu lệ phí địa chính củacông tác này để bổ sung.

Ngoài ra, giaotrách nhiệm cho Ban Quản lý ruộng đất thành phố liên hệ với ngành dọc cấp trên(Tổng cục Quản lý ruộng đất) xin nguồn kinh phí hỗ trợ.

3- Ban Quản lýruộng đất thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn về nghiệp vụ, kỹ thuật thực hiệncông tác này theo quy định của Tổng cục Quản lý ruộng đất, và có nhiệm vụ kiểmtra nghiệm thu, lưu trữ, quản lý tài liệu, đồng thời phải tổ chức cập nhậtthường xuyên và thống nhất cung cấp các tài liệu, số liệu thông tin về địachính trên địa bàn thành phố.

4- Ủy ban nhân dâncác quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo cho các xã, phường, tuyên truyền choquần chúng nhân dân để quán triệt chủ trương trên cùng phối hợp chặt chẽ vớiBan Quản lý ruộng đất thành phố tổ chức xét duyệt và cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất theo thẩm quyền đã được quy định, để việc cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất bảo đảm về chất lượng, có giá trị pháp lý lâu dài và đúng tiến độ.

5- Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất là căn cứ pháp lý cơ bản, do vậy từ nay về sau tất cả cơquan, các cấp chính quyền khi giải quyết đến những vấn đề liên quan đến từngkhu đất như tranh chấp, bồi thường, giao đất, cho vay vốn... đều phải dựa vàogiấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm căn cứ để giải quyết.

Tất cả những sửachữa do sai sót (nếu có) đều phải do Ban Quản lý ruộng đất thành phố quyết định.

6- Những xã,phường đã tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần phải bố trí ổnđịnh, lâu dài cán bộ địa chính.

Công tác điều tra,lập bản đồ địa chính chính xác và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợt nàylà một việc làm mang tính kỹ thuật và pháp lý chặt chẽ, tốn nhiều kinh phí. Nócó ý nghĩa về kinh tế, chính trị và giá trị sử dụng lâu dài.

Thường trực Ủy bannhân dân thành phố yêu cầu các ban, ngành thành phố, UBND các cấp quán triệtchủ trương này để thực hiện có hiệu quả. Định kỳ trong các báo cáo công tác gởivề UBND thành phố phải có nội dung này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Công Ái