ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Cà Mau, ngày 16 tháng 05 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THU, CHỐNG THẤT THU VÀ XỬ LÝ NỢ ĐỌNG THUẾ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH CÀ MAU NĂM 2013

Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnhCà Mau những năm qua đạt kết quả đáng phấn khởi, hàng năm thu ngân sách đềuvượt dự toán được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.Đạt được kết quả đó, trước hết là do nền kinh tế của tỉnh luôn tăng trưởng, cácchính sách thuế đã từng bước được bổ sung, hoàn chỉnh; cùng với sự quan tâm,chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cáccấp và sự phối hợp tích cực của các sở, ngành với ngành Thuế trong công tác quản lý thu ngân sách; đặc biệt là sựnỗ lực của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã khắc phục khó khăn, phát triểnsản xuất - kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, theo dự báo tình hình thực hiện dự toánnám 2013 sẽ có nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy giảm kinh tế thế giới và trong nước,nên nhiều doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh gặp khó khăn. Bên cạnh các giảipháp tích cực, có hiệu quả của Chính phủ về ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trìtăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, trong đó có chính sách giảm, giãnthuế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách trên địa bàn. Mặt khác, một sốnguồn thu về thuế, phí, lệ phí; các khoản thu về đất đai; nợ đọng thuế... vẫncòn có khả năng khai thác để tăng thêm nguồn thu cho ngân sách.

Để thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý thu,khai thác nguồn thu, chống thất thu và giảm nợ đọng thuế, thực hiện hoàn thànhdự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấptỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1800/QĐ- UBND ngày 17/11/2011 của Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy chế phối hợp quản lý khai thác nguồn thu, chống thấtthu và xử lý nợ thuế trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế,tập trung triển khai, áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý thu, khai thácnguồn thu, chống thất thu ngân sách. Giao Cục Thuế tham mưu thành lập Ban Chỉđạo thu ngân sách cấp tỉnh và chỉ đạothành lập ban chỉ đạotại các huyện,thành phố Cà Mau. Đồng thời Cục Thuế chủ động phối hợp với cơ quan thông tinđại chúng, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng các nội dung cơ bản vềchính sách thuế, các Luật thuế mới sửa đổi, bổ sung; đặc biệt giới thiệu cácchính sách ưu đãi về thuế theo tinh thần nội dung Nghị quyết số 02/NQ-CP nhằmtạo điều kiện để người nộp thuế được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗtrợ của Chính phủ.

2. Tăng cường khai tháccác khoản thu về đất đai:

- Giao Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyênvà Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố chỉ đạocác đơn vị trực thuộc phối hợp thống kê, rà soát các trường hợp thuộc diện phảithực hiện nghĩa vụ tài chính như: Các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, cácdự án khu hành chính mới, các dự án đầu tư kinh doanh phi nông nghiệp, các khudân cư mới được quy hoạch, đất sử dụng saimục đích, đất chuyển nhượng không sang tên, không chuyển mục đích sử dụng đấttrên các tuyến lộ giao thông nối vào nội ô thành phố Cà Mau và thị trấn cáchuyện. Trước hết các cơ quan tham mưu xác định vị trí đất, diện tích sử dụng,mục đích sử dụng đất, giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính phải nộp cho từngtrường hợp theo quy định và áp dụng các biện pháp thu nộp kịp thời vào ngânsách Nhà nước. Tuy nhiên, đối với những trường hợp khó khăn về tài chính thuộcdiện ghi nợ tiền sử dụng đất thì xem xét, hoặc liên kết với ngân hàng cho cáctrường hợp này vay theo hình thức thế chấp tài sản để thực hiện nghĩa vụ tàichính theo quy định.

3. Tập trung khaithác các khoản thu thuế nhà thầu hoạt động XDCB:

- Giao Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạchvà Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố, cácchủ đầu tư tiến hành rà soát, thống kê các dự án đầu tư đã được phê duyệt trênđịa bàn (kể cả các dự án do các Bộ, ngành Trung ương làm chủ đầu tư và các dựán đầu tư của các thành phần kinh tế); tập trung xác định các thông tin như:Tên dự án, địa chỉ, chủ đầu tư, tổng mức vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, đơn vịtrúng thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát thi công, thanh toán vốn tại ngânhàng hoặc Kho bạc nhà nước. Riêng đối với các doanh nghiệp ngoại tỉnh trúngthầu thi công các công trình trên địa bànthì xác định các khoản thuế phải nộp, yêu cầu các nhà thầu thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh theo quy định.

- Kho bạc nhà nước tỉnh chỉ đạo các Kho bạc nhànước huyện, thành phố phối hợp với cơ quan Thuế tăng cường giám sát việc thựchiện tạm khấu trừ 2% thuế GTGT nộp ngân sách trên giá trị khối lượng từng lầngiải ngân vốn đối với các nhà thầu thi công các công trình sử dụng từ nguồn vốnngân sách, vốn trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGThoặc khi có yêu cầu tạm giữ tiền thuế của cơ quan Thuế đối với các nhà thầu cógiao dịch thanh toán vốn đầu tư XDCB qua hệ thống Kho bạc nhà nước.

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cà Mau, các sở,ngành được giao làm chủ đầu tư các công trìnhXDCB trên địa bàn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp và hỗ trợ cơ quan Thuếáp dụng các biện pháp cưỡng chế hoặc tạm giữ tiền thuế khi có văn bản yêu cầucủa cơ quan Thuế đối với các Nhà thầu không chấp hành việc kê khai, nộp thuếtheo quy định.

4. Tăng cường côngtác quản lý, khai thác nguồn thu từ hoạt động kinh doanh hàng thủy sản:

- Cục Thuế phối hợp với Sở Công Thương (Chi cụcQuản lý thị trường), Công an tỉnh, UBND cáchuyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức khảo sát hoạt động kinhdoanh hàng thủy sản trên địa bàn, xác định nhóm doanh nghiệp có dấu hiệu gianlận trốn thuế, như: Bán hàng không xuất hóa đơn, xuất hóa đơn không đúng giá,chưa đúng lượng, sử dụng hóa đơn không để khấu trừ thuế đầu vào, nợ đọng thuếkéo dài. Trước hết các huyện, thành phố tổ chức lực lượng phối hợp, giám sátchặt chẽ tại gốc đối với hoạt động kinh doanh hàng thủy sản, hạn chế không đểxảy ra tình trạng vận chuyển nguyên liệu bán ra ngoài tỉnh không xuất hóa đơn,không kê khai nộp thuế theo quy định.

- Các Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu trên địabàn hỗ trợ thanh toán kịp thời tiền thuế GTGT cho các doanh nghiệp cung cấpnguyên liệu, tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh hàng thủy sản thựchiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Đặc biệt phối hợp với cơ quan Thuế trong việc giữ lại tiền thuế (khi có văn bảnyêu cầu của cơ quan Thuế) đối với các doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu có dấuhiệu gian lận, trốn thuế, chây ỳ nợ thuế hoặc không chấp hành nộp thuế để nợrồi bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh, nhằm hạn chế thất thu đối với ngân sáchnhà nước.

5. Tăng cường công tác xử nợ và cưỡng chế nợ thuế:

- Cục Thuế chủ động rà soát, phân loại theo từngnhóm nợ, đối với nhóm nợ có khả năng thu; giao chỉ tiêu thu nợ năm 2013 chotừng Chi cục Thuế; triển khai đồng bộ các biện pháp chỉ đạo xử lý thu hồi nợthuế của ngành. Đối với các khoản nợ dây dưa, nợ hết thời hạn được giãn nộp, đãđôn đốc nhắc nhở nhưng người nộp thuế không chấp hành thì tiến hành tính phạtchậm nộp, những trường hợp nợ thuế quá thời hạn 90 ngày thì áp dụng kịp thờicác biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

- Cục Thuế chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chinhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Cà Mau xây dựng kế hoạch phối hợp cưỡng chế thuhồi nợ thuế theo từng ngành, phù hợp với từng biện pháp cưỡng chế theo quy địnhcủa pháp luật Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp nợ thuế nhưng tạm ngưng hoặcngừng hoạt động, giải thể, phá sản, chủ doanh nghiệp có hành vi phát tán tàisản, bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh phải kiên quyết xử lý theo quy định củapháp luật hiện hành.

6. Tăng cường công tác chống thất thu thuế:

- Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng, Công ancác huyện, thành phố tăng cường phối hợp vớicơ quan Thuế xử lý nghiêm các doanh nghiệp lợi dụng chính sách giảm, gia hạnnộp thuế của Nhà nước để nợ đọng, chiếm đoạt tiền thuế.

- Cục Thuế tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra,kiểm tra chống thất thu thuế, tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanhnghiệp qua phân tích rủi ro có dấu hiệu gian lận thuế, kê khai không đúng,không đủ số thuế phải nộp, các doanhnghiệp kê khai lỗ liên tục nhiều năm, kê khai thuế GTGT phát sinh thấp hoặc âm liêntục nhiều tháng, các doanh nghiệp hết thời hạn miễn, giảm ưu đãi đầu tư..., xửlý nghiêm các hành vi vi phạm, thu hồi các khoản gian lận về thuế nộp kịp thờivào ngân sách Nhà nước.

Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tổchức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện cókhó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh (thông qua Cục Thuế tỉnh) để xem xét chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT Dương Tiến Dũng;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- LĐVP UBND tỉnh (H, Th);
- CVKT;
- Lưu: VT, Mi01.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng