ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 01 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2015/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN CÔNG HỎA TUYẾN THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, CHỐNG MỸ, CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

Để triển khai thực hiện tốt Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 95/CT-BQP ngày 24/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chng Pháp, chng Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1.Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

-Căn cứ các văn bản, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo, bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định s49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

-Chủ trì phối hp với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội cùng các thành viên của Ban Chỉ đạo gồm: Hội đồng nhân dân Tỉnh, Mật trận Tổ quốc Việt Nam, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Người cao tuổi…, tổ chức tập huấn để hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thống nhất Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố tham mưu choỦyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương đúng theo quy định.

-Là bộ phận giúp việc cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; lập dự trù kinh phí triển khai thực hiện chuyển Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh theo quy định.

-Tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ của các đi tượng là Dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chng Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế; tổng hp danh sách đối tượng được hưởng và ngân sách chi trả báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (qua Cục Chính trị) cho các đối tượng được giải quyết, theo dõi các địa phương chi trả, đảm bảo chính xác về đối tượng và đúng thời gian theo quy định.

-Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo của Tỉnh, chỉ đạo cấp cơ sở tiến hành sơ, tổng kết, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định s49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

2.Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

-Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTB &XH-BTC ngày 16/12/2015 của liên Bộ Quốc; phòng, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Bộ Tài chính, phối hp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các ban, ngành liên quan chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp nhận, quản lý quyết định và danh sách đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp một lần.

-Hướng dẫn việc xét duyệt, lập danh sách đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí, tổng hp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thực hiện chế độ cho đối tượng theo quy định.

3.Công an tỉnh

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTB&XH-BTC ngày 16/12/2015 của liên Bộ Quốc; phòng, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và các ban, ngành,đoàn thể liên quan chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp nhận và thẩm định, xác minh hồ sơ đối tượng do các ngành phát hiện có dấu hiệu giả mạo giấy tờ.

4.Bảo hiểm xã hi tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm y tếthuộc đối tượng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Công an ra Quyết định.

5. S Tài chính

Thẩm định kinh phí cho Hội nghị tập huấn, in ấn tài liệu, mẫu biểu để triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủtrên địa bàn tnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Phối hp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kịp thời bảo đảm kinh phí và hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối vi các đối tượng theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

6.Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Cựu chiến binh và Hội thanh niên xung phong tỉnh

Phi hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong quá trình triển khai, thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạoMặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh và Hội thanh niên xung phong cấp cơ sở phối hp với các cơ quan, đoàn thể địa phương tuyên truyền, rà soát phát hiện đối tượng, tham gia xét duyệt các đối tượng được hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

7. Đài Phát thanh- Truyền hình, Báo Khánh Hòa

Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Tiếp hình các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cơ sở về chế độ chính sách theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư Liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTB&XH-BTC ngày 16/12/2015 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng. Cần tập trung tuyên truyền ở cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, những địa bàn vùng sâu, vùng xa vùng căn cứ cách mạng trước đây, để nhân dân và các đối tượng được hưởng thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc của việc thực hiện chế độ đối với đối tượng, đồng thời nắm chắc thủ tục, hồ sơ và các bước tiến hành kê khai góp phần bảo đảm cho việc thực hiện kịp thời, chặt chẽ, chính xác.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph

-Kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và tổ giúp việc, tổ tư vấn cho Ban Chỉ đạo cấp mình.

-Tổ chức tập huấn cho cán bộ lãnh đạo, chính quyền, Hội đồng xét duyệt chính sách cấp xã, phường, thị trấn.

-Tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phù hp với đặc điểm của từng địa phương, hướng dẫn chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thực hiện chặt chẽ quy trình các đợt xét duyệt bảo đảm tính công khai minh bạch, đúng đối tượng.

-Căn cứ hồ sơ lưu trữ và báo cáo của Hội đồng chính sách cấp xã, ch đạo Tổ tư vấn xác định các đợt đi dân công hỏa tuyến, số lượng người đi của từng xã trong huyện; Báo cáo Ban chỉ đạo cấp huyện kết luận và thông báo cho Hội đồng chính sách từng xã làm cơ sở xét duyệt.

-Chủ trì kiểm tra việc thực hiện và giải quyết những khó khăn vướng mắc, phát sinh tại địa phương. Kết thúc đợt xét duyệt trong năm đầu thực hiện, tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình có cách làm hay, hiệu quả và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chế độ chính sách gây khó khăn cho đối tượng.

-Chỉ đạo chi trả thanh quyết toán nhanh gọn, chu đáo, chính xác, kịp thời theo quy định.

Thực hiện tốt chế độ chính sách cho đối tượng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc thểhiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng. Trong quá trình tổ chứcthực hiện sẽ có nhiều khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải tiến hành chặt chẽ, công khai,minh bạch, Ủy ban nhân dân tnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương căncứ tình hình thực tiễn của từng địa bàn, tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc Chỉthị này.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịpthời báo cáo về UBND tỉnh thông qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tổng hp báo cáo yban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:-TT. Tỉnh ủy (b/c);
-
TT. HĐND tỉnh (b/c);
-
Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủ
y ban MTTQVN tỉnh;
-
Các Ban Đảng thuộc Tnh ủy;
-
Các s, ban, ngành, đoàn thể;
-
UBND các huyện, thị xã, thành ph;
-
Báo Khánh Hòa, Đài PTTH Khánh Hòa;
-
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
-
Lưu VT+NgM, LT, các CV NCTH.Chi thi trien khai QD 49 ve che do chinh sach DCHT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh