ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2002/CT .UB

Bình Dương, ngày 15 tháng 03 năm 2002

CHỈ THỊ

V/V CHẤN CHỈNHMỘT SỐ CÔNG TÁC LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

Trong năm 2001 nhìn chung đã đạt khối lượng đầutư xây dựng rất lớn, tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt 158,6% KH năm, nhiềucông trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy được hiệu quả đầu tư. Tuynhiên cũng còn nhiều vấn đề tồn tại hạn chế cần phải được chấn chỉnh lại.

Để công tác quản lý đầu tư xây dựng được chặtchẽ. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan quản lý đầu tư và xây dựng; các chủ đầu tư,các đơn vị tư vấn xây dựng, các Ban quản lý dự án phải thực hiện nghiêm túc mộtsố nội dung sau :

I. TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC KHẢO SÁT, LẬPDỰ ÁN, THIẾT KẾ ĐỂ HẠN CHẾ PHÁT SINH :

1- Các đơn vị tư vấn xây dựng phải nâng caotrách nhiệm trong việc khảo sát lập dự án, thiết kế tổng dự toán, nâng cao chấtlượng hồ sơ dự án, thiết kế tổng dự toán đúng theo qui định, chịu trách nhiệmvề toàn bộ các kết quả khảo sát lập hồ sơ tư vấn; thực hiện nhiệm vụ tư vấnđúng thời hạn theo hợp đồng.

2- Khi thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khảthi, báo cáo nghiên cứu khả thi, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phải thẩm định thậtkỹ nội dung qui mô từng hạng mục, tính toán đủ các công tác và các chi phí kháccần phải đầu tư xây dựng để đảm bảo thực hiện được mục tiêu của dự án và xácđịnh tổng mức vốn đầu tư hợp lý để làm mức giá trần cho công tác chuẩn bị vàthực hiện dự án.

3- Khi thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặcthiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán, các sở quản lý chuyên ngành phải tổchức thẩm định thật kỹ theo các nội dung tại điều 10 của quyết định số 17/2000/QĐ .BXD ngày 2/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quiđịnh quản lý chất lượng công trình xây dựng, phải thống nhất với chủ đầu tư vềcác loại vật liệu xây dựng được sử dụng cho công trình bằng văn bản và không đượcvượt quá qui mô của dự án được duyệt. Đối với những đơn vị thiết kế có nhữngthiếu sót mang tính hệ thống mà đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không sửa chữa, cónhiều biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm thì báo cáo và đề xuất UBND tỉnh cóbiện pháp xử lý.

4- Đối với các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án,trong quá trình quản lý giám sát thi công phải tuyệt đối tuân thủ thiết kế kỹthuật hoặc thiết kế kỹ thuật thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nếu đơnvị thi công hoặc chủ đầu tư phát hiện các vấn đề cần phải xử lý khác với hồ sơ thiếtkế kỹ thuật được duyệt để đảm bảo độ an toàn, vẻ mỹ quan cho công trình thìphải báo cáo với chủ đầu tư mời đơn vị thiết kế cùng thống nhất báo cho giámđốc sở quản lý xây dựng chuyên ngành xem xét và báo cáo kiến nghị UBND tỉnh choý kiến xử lý bằng văn bản.

Trong báo cáo của Giám đốc sở quản lý xây dựngchuyên ngành kiến nghị UBND tỉnh cho ý kiến xử lý cần phải xác định rõ nguyênnhân dẫn đến phát sinh, bổ sung khối lượng hoặc phải thay đổi thiết kế, phântích rõ tính hợp lý và ước tính giá trị tăng thêm, đề xuất nguồn kinh phí phảithanh toán để UBND tỉnh quyết định xử lý.

5- Tất cả các khối lượng phát sinh, bổ sung,thay đổi thiết kế phải được cấp có thẩm quyền tại điểm 4 của mục này có ý kiếnbằng văn bản mới được thực hiện. Tuyệt đối nghiêm cấm làm trước báo cáo sau.

Cá nhân nào không đủ thẩm quyền mà tự tiện chophép, yêu cầu đơn vị thi công làm thêm khối lượng, thay đổi thiết kế kỹ thuật,vật liệu xây dựng thì cá nhân đó sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấnđề có liên quan và chịu trách nhiệm cá nhân thanh toán khối lượng đã tự ý chophép, yêu cầu làm thêm.

6- UBND tỉnh sẽ không xem xét và xử lý cáctrường hợp phát sinh, bổ sung khối lượng, thay đổi thiết kế ... khi chưa có báocáo đầy đủ của chủ đầu tư, sở quản lý xây dựng chuyên ngành về nguyên nhân cóphát sinh, bổ sung khối lượng, thay đổi thiết kế

7- Các cơ quan cấp phát thanh quyết toán vốn đầutư và xây dựng không được cấp phát thanh quyết toán vốn cho các khối lượng phátsinh, bổ sung, thay đổi thiết kế mà không có ý kiến chấp thuận và dự toán khốilượng phát sinh, bổ sung được phê duyệt của các cấp có thẩm quyền.

8- Từ nay trở đi khi sắp hết hạn bảo hành côngtrình chủ đầu tư phải báo cáo UBND tỉnh để cho tổ chức phúc tra trước khi giảingân chi phí bảo hành công trình. Kho bạc Nhà nước chỉ được giải ngân chi phíbảo hành công trình khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh.

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH :

1- Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án chịutrách nhiệm trước UBND tỉnh về chất lượng công trình do mình quản lý; các đơnvị tư vấn thiết kế; tư vấn giám sát thi công, đơn vị thi công và các cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng công trình có liênquan đến mình.

Tất cả các chủ đầu tư, các Ban quản lý, các đơnvị tư vấn, đơn vị thi công và sở quản lý xây dựng chuyên ngành phải thực hiệnđầy đủ và nghiêm túc các qui định quản lý chất lượng công trình xây dựng đượcban hành theo Quyết định số 17/200/QĐ-BXD ngày 02/8/2000 của Bộ Xây dựng. Cáccơ quan đơn vị được giao có thể từ chối làm nhiệm vụ chủ đầu tư nếu tự xét thấymình không có đủ năng lực.

2- Yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các sở quảnlý xây dựng chuyên ngành thường xuyên phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra qui trìnhgiám sát kỹ thuật qui trình nghiệm thu công trình đối với các chủ đầu tư. Cácđơn vị sẽ được nhận, quản lý sử dụng công trình phải được chủ đầu tư mời thamgia góp ý kiến, được giám sát thực hiện các dự án ngay từ khi có chủ trương đầutư.

3- Các chủ đầu tư được quyền thuê các đơn vị tưvấn giám sát ( có chứng chỉ hành nghề hợp pháp ) nhưng phải có hợp đồng quiđịnh rõ trách nhiệm; phải có chế độ giao ban báo cáo trong quá trình thi công,quá trình tổ chức nghiệm thu để chủ đầu tư quyết định xử lý các phần việc theothẩm quyền. Chủ đầu tư không được khoán trắng cho các Ban A; các đơn vị giámsát; đơn vị thi công đối với các công trình do mình làm chủ đầu tư. Giao sởquản lý xây dựng chuyên ngành kiểm tra lại năng lực giám sát của các chủ đầutư, Ban A để đề xuất hướng sắp xếp, tăng cường.

4- Các chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án phảităng cường trách nhiệm kiểm tra, nắm bắt rõ để quản lý dự án ngay từ khâu khảosát lập dự án, thiết kế kỹ thuật đến quá trình thi công, nghiệm thu ... nhằmđảm bảo công trình có chất lượng cao.

III- ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐẤU THẦU :

1- Từ nay trở đi, các chủ đầu tư phải áp dụnghình thức đấu thầu rộng rãi; chào hàng cạnh tranh công khai đối với tất cả cácgói thầu ( không phân biệt nguồn vốn ngân sách tỉnh hay ngân sách ủy quyền phâncấp cho UBND các huyện, thị xã quyết định )

Chỉ áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế đối vớicác gói thầu đáp ứng điều kiện cho phép đấu thầu hạn chế theo qui định của điều4 – khoản 2 của Nghị định số 88/1999/NĐ .CP ngày 01/9/1999 của Chính phủ về việcban hành qui chế đấu thầu; cụ thể là :

+ Chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứngđược yêu cầu của gói thầu.

+ Các nguồn vốn sử dụng yêu cầu phải tiến hànhđấu thầu hạn chế.

+ Do tình hình cụ thể của gói thầu mà việc đấuthầu hạn chế có lợi thế.

Việc đấu thầu hạn chế chỉ do Chủ tịch UBND tỉnhquyết định theo các điều kiện trên ( không phân biệt gói thầu đó có nguồn vốnngân sách tỉnh hay ngân sách ủy quyền cho UBND các huyện, thị xã quyết định ).

2- Trong quá trình lập và thẩm định kế hoạch đấuthầu, chủ đầu tư không được chia nhỏ các gói thầu dưới 1 tỷ đồng để chỉ địnhthầu; nếu trong 01 dự án có nhiều hạng mục thuộc các lĩnh vực chuyên ngành khácnhau thì được chia ra các gói thầu theo từng chuyên ngành để tổ chức đấu thầu.

3- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng HĐND-UBNDtỉnh theo chức năng của mình tăng cường công tác giám sát, thẩm định, kiểm traqui trình đấu thầu trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt trong quá trình tổ chứcđấu thầu theo thẩm quyền.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo điều hành công tácquản lý đầu tư và xây dựng, các cơ quan quản lý đầu tư và xây dựng cần tăngcường hơn nữa công tác quản lý, giám sát, phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các chủđầu tư, Ban Quản lý dự án thực hiện đúng trình tự điều lệ quản lý đầu tư và xâydựng và chỉ thị này./.

Nơi nhận :
- TT.HĐND, TTTU
- CT, các PCT
- Các sở ban ngành
- UBND các huyện, thị
- Các BQLDA các ngành
và huyện, thị xã
- LĐVP, CV các khối
- Lưu VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Minh Phương