ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2002/CT-UB

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 4 năm 2002

CHỈ THỊ

V/V TIẾP TỤC THỰCHIỆN NGHỊ ĐỊNH 51/CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ KHẨU

Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị định số 51/CP ngày10/5/1997 của Chính phủ và Thông tư số 06/TT /BNV ngày 02/06/1997 của Bộ Nội vụ(Nay là Bộ Công an); Chỉ thị số 17/CT /UB ngày 14/7/1997 của UBND tỉnh Bạc Liêuvề đăng ký và quản lý hộ khẩu, đã đạt được một số kết quả đáng phấn khởi. Cảitiến, đổi mới và giảm bớt các thủ tục phiền hà, đảm bảo công khai, dân chủ đượcnhân dân đồng tình ủng hộ, tăng cường hiệu lực quản lý hành chính Nhà nước vềAn ninh - Trật tự, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn - xã hội, phụcvụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện cònbộc lộ nhiều thiếu sót, do chưa nhận thức đầy đủ và quán triệt sâu sắc nhữngnội dung, yêu cầu của công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, nên một số địa phươngcòn biểu hiện " Khoán trắng" cho lực lượng nghiệp vụ. Trongkhi đó lực lượng Công an xã, thị trấn trực tiếp làm công tác đăng ký quản lý hộkhẩu thường bị thay đổi, chưa nắm vững các thủ tục, nguyên tắc về đăng ký quảnlý nhân khẩu, hộ khẩu, một số ít đồng chí năng lực hạn chế, ý thức phục vụ nhândân chưa cao, còn hiện tượng cửa quyền, sách nhiễu, thậm chí tuỳ tiện xác nhậnvà giải quyết đăng ký quản lý hộ khẩu sai qui định làm giảm lòng tin đối vớiquần chúng nhân dân.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số51/CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu; Đồng thời tăng cường côngtác quản lý xã hội và đảm bảo thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân; UBND tỉnhChỉ thị.

1. Trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm sau 4 nămthực hiện Nghị định số 51/CP của Chính phủ khẩn trương khắc phục những tồn tại,yếu kém trong thời gian qua, cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để cácngành, các cấp và nhân dân nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ vai trò, vịtrí, tác dụng của công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu là biện pháp quản lý hànhchính của Nhà nước, nhằm xác định việc cư trú của công dân để tăng cường côngtác quản lý xã hội và giữ vững An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

2. Giám đốc hoặc thủ trưởng các Sở, Ban, Ngànhcấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các cơ quan thông tin đại chúng (BáoBạc Liêu; Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh) cần tuyên truyền phổ biến các quiđịnh về đăng ký, quản lý hộ khẩu cho cán bộ và nhân dân quán triệt để chấp hànhnghiêm túc.

3. Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra chấn chỉnhcông tác đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tăng cường, củng cố lực lượng Công an xã, thịtrấn làm nhiệm vụ đăng ký quản lý nhân khẩu, cán bộ làm công tác hộ khẩu phảicó phẩm chất năng lực, được tập huấn những vấn đề cơ bản về quản lý hộ khẩu,trang thiết bị cơ sở vật chất cần thiết, để lực lượng Công an cơ sở hoàn thànhnhiệm vụ trong công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu.

- Theo dõi chỉ đạo và tăng cường kiểm tra cácđơn vị trực thuộc các huyện, thị xã trong việc đăng ký, quản lý hộ khẩu theođúng qui định hiện hành của Nhà nước; Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp viphạm theo đúng luật định.

Nhận được Chỉ thị nầy, đề nghị Thủ trưởng các cơquan Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức triểnkhai thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả bằng văn bản về UBND tỉnh để chỉđạo kịp thời./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ.
- Thường trực Tỉnh ủy.
- Thường trực HĐND tỉnh
- Sở, Ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh.
- UBND các huyện, thị xã.
- PVP phụ trách khối.
- Chuyên viên khối.
- Lưu VP (MM-CT01).

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẠC LIÊU
Cao Anh Lộc