ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2006/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 10 tháng 3 năm 2006

CHỈ THỊ

V/V THỰC HIỆNNHIỆM VỤ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG NĂM 2006

Nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị định 19/CP ngày 12/3/1994 của Chính phủ về công tác quốc phòng trong tình hình mớivà các văn bản của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về thực hiệnnhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2006.

Căn cứ Chỉ thị số 04/2006/CT-TƯ ngày 25/01/2006của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng năm 2006.

Ủy ban nhân dân các tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy quânsự tỉnh cùng các cấp, các ngành thực hiện một số nhiệm vụ quân sự - quốc phòngnăm 2006 như sau:

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có trách nhiệm:

- Phối hợp chặt chẽ với Công an, các cấp, cácngành, các đoàn thể chủ động nắm chắc tình hình trên địa bàn. Làm tham mưu chocấp ủy, chính quyền xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị bất ngờ. Giữvững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi chokinh tế tỉnh nhà tiếp tục phát triển.

- Trực tiếp hướng dẫn và theo dõi, hiệp đồng cácsở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục xây dựng khu vựcphòng thủ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố, trên cơ sở thực hiện đúng nguyên tắcphát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.

- Cùng với các sở, ban, ngành hướng dẫn UBND cáchuyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh Dân quân tự vệvà Pháp lệnh Dự bị động viên, Nghị định 19/CP , Chỉ thị 20/2000/CT-TTg Chỉ thị 58/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 35/CT-TƯ của Tỉnh ủy về tăng cường cán bộquân đội xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh; Chỉ thị 56/CT-HĐBT củaHội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) về “Xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vựcphòng thủ vững chắc” gắn với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trungương 8 (khoá IX). Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TW của Ban Bí thư Trung ươngĐảng và Nghi quyết 40/NQ-ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về “Tăng cường sựlãnh đạo của Đảng với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hìnhmới”. Triển khai thực hiện Quyết định 107/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thôngtư 284/2003/TT-BQP và hướng dẫn 1122/HD-TL của Tư lệnh Quân khu 7 “V/v thựchiện qui chế phối hợp hoạt động giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiệnnhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới”,Chỉ thị 42/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về “Kiện toàn, củng cố chính quyền cơ sởvùng Tây Nguyên trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh trong tình hình mới”. Làmtốt công tác vận động quần chúng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc,tôn giáo. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham gia xây dựng cácchương trình kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấptỉnh, huyện, thị xã, thành phố theo Quyết định 224/2003/QĐ-TTg ngày 04/01/2003của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với trường Chính trị tỉnh, các huyện, thị xã,thành phố mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ, công chức thuộccác cơ quan hành chính nhà nước các cấp; đào tạo chỉ huy trưởng xã, phường, thịtrấn theo kế hoạch đã được duyệt; nâng cao chất lượng dạy và học của các lớpđào tạo, tập huấn và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng; tạo sự chuyển biếnmạnh mẽ, sâu rộng về nhận thức, trách nhiêm của cán bộ, công chức và toàn dânđối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầuxây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Cùng với Công an tỉnh và các ngành có liênquan nắm chắc tình hình an ninh, chính trị ở địa phương, tăng cường bảo vệ cácmục tiêu trọng yếu và các hoạt động ngày lễ, tết; giữ vững an ninh chính trị,trật tự xã hội.

- Tổ chức cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh vàcơ quan quân sự các huyện, thị xã, thành phố diễn tập, luyện tập theo phương ánchuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu sát với địa bàn theo kế hoạch năm 2006 đãxác định; diễn tập nâng cao chỉ huy tham mưu một bên một cấp trên bản đồ cho cơquan quân sự 3 huyện: Đam Rông, Đức Trọng, Đơn Dương; diễn tập vận hành cơ chế 02/BCT của Bộ Chính trị cho 20% xã, phường, thi trấn.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, cáccấp, các ngành có liên quan xây dựng qui hoạch điều chỉnh, bổ sung đất quốcphòng đúng qui hoạch đảm bảo việc sử dụng đất quốc phòng đúng qui hoạch, kếhoạch sử dung đất và qui hoạch bố trí đất quốc phòng kết hợp với phát triểnkinh tế ở địa phương.

- Tham mưu cho UBND các cấp củng cố và nâng caohiệu quả hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, triển khai thực hiện nghiêmtúc mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu về kế hoạch xây dựng lực lượng đến năm 2010của Bộ Quốc phòng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể, làmtốt công tác tuyển quân và xử lý thanh niên trốn khám, quân nhân đào bỏ ngũ.Tiếp tục xây dựng cơ quan quân sự các cấp, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ,dự bị động viên vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị 917/CT-QP của Bộ Quốc phòng.Tổng kết 10 năm thực hiện pháp lệnh dự bị động viên (1996-2006).

- Huấn luyện lực lượng vũ trang tỉnh sát với đốitượng tác chiến, phù hợp với từng địa bàn, tổ chức biên chế trang bị và cáchđánh truyền thống của địa phương, của quân đội. Đặc biệt huấn luyện đảm bảo tốtcho phương án A2, chống biểu tình - lật đổ, bảo vệ an toàn các mục tiêu, khôngđể tình huống bất ngờ xảy ra.

- Thực hiện tốt phong trào thi đua trong huấnluyện, xây dựng đơn vị vào nề nếp chính qui, xây dựng đơn vị vững mạnh toàndiện gắn với xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

- Chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần củalực lượng vũ trang tỉnh, phát huy tinh thần tự lập, tự cường, tích cực tăng giasản xuất, cải thiện đời sống bộ đội, làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng,phòng chống cháy rừng trên diện tích được UBND tỉnh giao.

- Tăng cường công tác quản lý bộ đội, quản lý kỹthuật, kho tàng bảo đảm an toàn tuyệt đối.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm:

- Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp hiệp đồngvới Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong việc nắm và thông báo tình hình, bảo vệ cácngày lễ, tết trong năm, xây dựng kế hoạch phòng chống bạo loạn, bảo vệ mục tiêu,chú trọng trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

- Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tụcthực hiện Quyết định 107/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng qui chế phốihợp hoạt động giữa Công an tỉnh với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trình UBND tỉnh phêduyệt.

- Hiệp đồng phối hợp, hướng dẫn lực lượng dânphòng và dân quân tự vệ hoạt động có hiệu quả, bảo đảm an ninh chính trị, trậttự an toàn xã hội ở địa phương, đặc biệt là trong thời gian trước, trong và sauĐại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

Phối hợp với cơ quan quân sự, công an về việc đềxuất phê duyệt và xác định các phương án liên doanh, liên kết với nước ngoài,các dự án lớn của địa phương đảm bảo tính thống nhất giữa phát triển kinh tế -xã hội đi đôi với củng cố quốc phòng - an ninh.

4. Bưu điện tỉnh có trách nhiệm:

Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng kếhoạch bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc phục vụ cho lãnh đạo, chỉ huy. Đặcbiệt là bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ phòng chống bạo loạn, tìm kiếm cứu nạnvà các ngày cao điểm trong năm.

5. Sở Y tế có trách nhiệm:

Phối hợp chặ t chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếptục thực hiện chương trình 12 quân dân y kết hợp và phương án tìm kiếm cứu nạncủa Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

6. Sở Tài chính có trách nhiệm:

Bảo đảm kịp thời ngân sách địa phương cho Bộ Chỉhuy quân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2006 theo kế hoạchvà các nhiệm vụ đột xuất khác.

7. Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm:

Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tụckhảo sát tiềm năng kinh tế địa phương, xây dựng kế hoạch đảm bảo nhu cầu chonăm đầu chiến tranh (kế hoạch B); soát xét lực lượng tự vệ cấp tỉnh, cơ quanmình. Tổ chức huấn luyện, luyện tập phương án phòng chống bạo loạn bảo vệ mụctiêu. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã,thành phố hướng dẫn tạo điều kiện cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh qui hoạch lâu dàisở chỉ huy các cấp, các căn cứ hậu phương, kho, trạm của Bộ Quốc phòng, Quânkhu 7 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Tiến hành giải tỏa các hộ dân lấn chiếm đấtquốc phòng, tiếp nhận và quản lý 04 vị trí đất quốc phòng Bộ Chỉ huy quân sựtỉnh bàn giao.

8. Ban Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnhcó trách nhiệm:

Chỉ đạo các ngành, các địa phương phối hợp vớiBộ Chỉ huy quân sự tỉnh điều chỉnh các kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếmcứu nạn, cứu hộ, cháy rừng. Tham gia xử lý các tình huống xảy ra trong thờigian ngắn nhất và đạt hiệu quả cao.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốcó trách nhiệm:

- Chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp với Công annắm chắc diễn biến tình hình, làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ngăn chặnkịp thời không để xảy ra “điểm nóng”; hoàn thiện các kế hoạch sẵn sàng chiếnđấu, điều chỉnh quyết tâm A, A2,A4, xây dựng kế hoạch B. Có kế hoạch mua sắmtrang bị bảo đảm cho nhiệm vụ A2 của địa phương.

- Chỉ đạo cơ quan quân sự huyện, thi xã, thànhphố tổ chức huấn luyện, xây dựng lực lượng địa phương vững mạnh toàn diện theoChỉ thị 917/CT-QP của Bộ quốc phòng, Chỉ thị 37/CT của Đảng ủy quân sự Trungương, Qui định 2530/2000/QĐ-QP của Bộ quốc phòng tổ chức xây dựng điểm một xãvùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo về phát triển kinh tế - xã hội gắnvới quốc phòng - an ninh. Tiếp tục thực hiện Nghị định 19/CP của Chính phủ, Chỉthi 58/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 16/CT-TTW của Ban Bí thư Trung ươngĐảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, lực lượngdự bị động viên trong tình hình mới”. Triển khai cho cơ quan quân sự, công anthực hiện Quyết định 107/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức chỉ đạo thựchiện Nghị quyết 02/BCT và Chỉ thị 56/CT-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay làChính phủ).

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị độngviên theo pháp lệnh sửa đổi có số lượng phù hợp, chất lượng dộ tin cậy cao, bảođảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi lúc, mọi nơi.

- Tổ chức cho cán bộ tham gia bồi dưỡng kiếnthức quốc phòng tại trường Quân sự tỉnh và Quân khu 7; chỉ đạo cơ quan quân sựđịa phương mở 3 đến 4 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ theo phâncấp.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức diễn tập vận hànhcơ chế theo tinh thần Nghị quyết 02/BCT của Bộ Chính trị 20% xã, phường, thịtrấn theo phương án mô phỏng sát tình hình thực tế của địa phương.

- Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quânđạt 100% chỉ tiêu trên giao và xử lý thanh niên trốn khám, quân nhân đào bỏngũ; tổ chức thu quỹ an ninh quốc phòng đảm bảo cho hoạt động của lực lượng vũtrang địa phương.

- Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội,tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ có công ăn, việc làm ổn định. Đẩy mạnh cáchoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đìnhliệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với nước, gia đình quân nhân.

Yêu cầu các địa phương, các cấp, các ngành tổchức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa