ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 5 năm 2006

CHỈ THỊ

Về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em

tỉnh Lào Cai năm 2006

_________

Thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TW ngày 30/5/1994 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Chỉ thị số 03/2000/CT-TTg ngày 24/01/2000 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em; Chỉ thị số 55/CT-TW ngày 28/6/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng; đồng thời triển khai tổ chức thực hiện tốt các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, làm tốt một số nội dung trong Tháng hành động vì trẻ em từ ngày 15/5/2006 đến 30/6/2006 như sau:

1. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh

Là cơ quan thường trực có trách nhiệm phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam (28/6). Đặc biệt quan tâm tới đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng sâu, vùng xa, cụ thể là:

- Tổ chức gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp hè năm 2006 nhằm động viên, chia sẻ và nâng cao ý thức bảo vệ, chăm sóc, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đạt thành tích cao trong năm học 2005 - 2006, tổ chức cho các em đi thăm quan, tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng của dân tộc, ưu tiên trẻ em là người dân tộc thiểu số và con gia đình chính sách ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc cấp, quản lý, sử dụng thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Văn hóa - Thông tin tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 03/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em; Chỉ thị số 55/CT-TW ngày 28/6/2000 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện các Chỉ thị này.

- Phối hợp với các nghành chức năng thống kê, lập danh sách số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật để có kế hoạch can thiệp, hỗ trợ nhằm sớm giúp đỡ các em hòa nhập cộng đồng.

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp; vận động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các thành phần kinh tế, các công ty, doanh nghiệp, cấn bộ công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang ủng hộ cho Quỹ nhằm tăng cường nguồn lực để giúp đỡ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

2. Sở Văn hóa - Thông tin, Sở Thể dục – Thể thao

- Có trách nhiệm tổ chức cho các em sinh hoạt hè, vui chơi, giải trí với các hoạt động thiết thực và bổ ích, mở các lớp năng khiếu phù hợp với trẻ em, đẩy mạnh sự thu hút sự tham gia của trẻ em.

- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa nhằm phòng, chống văn hóa phẩm độc hại tác động đến trẻ em.

- Phối hợp với Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đảm bảo các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí cho trẻ em. Đề xuất giải pháp xây dựng mới và củng cố, nâng cấp các điểm vui chơi cho trẻ em cấp xã, phường, thị trấn. Đặc biệt quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần, vui chơi, giải trí cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.

3. Sở Giáo dục - Đào tạo

- Có trách nhiệm tổ chức và đánh giá kết quả kỳ thi các cấp, vân dụng chế độ học phí, chính sách khuyến học đối với học sinh nghèo, học sinh dân tộc ít người ở vùng sâu, vùng xa.

- Phối hợp với Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất các giải pháp giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong trường giáo dưỡng và trẻ em khuyết tật, tàn tật.

4. Sở Y tế

- Có trách nhiệm tổ chức tốt việc khám chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế. Tổ chức khám sức khỏe cho trẻ em tại các trường học, nhà trẻ mẫu giáo, từng bước thực hiện quản lý sức khỏe cho trẻ em.

- Thực hiện tốt công tác Tiêm chủng mở rộng, triển khai có hiệu quả ngày Vi chất dinh dưỡng, thực hiện các hoạt động phòng chống Suy dinh dưỡng trẻ em và đánh giá tình trạng Suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi theo qui định.

- Phòng chống dịch bệnh cho trẻ em, đặc biệt là ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh đường tiêu hóa, hô hấp và sốt Virus ở trẻ em.

- Tăng cường tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Có trách nhiệm thực hiện tốt chính sách xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Phối hợp với các ngành chức năng có biện pháp ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị buôn bán, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao động nặng, lao động sớm.

- Đề xuất giải pháp giáo dục, giúp đỡ trẻ em bị khuyết tật, tàn tật, trẻ em bị nhiễm chất độc hóa học, trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai

- Có trách nhiệm tập trung tuyên truyền phản ánh công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Chú trọng nêu gương trẻ em nghèo vượt khó, trẻ em có thành tích học tập tốt; xây dựng phóng sự, chuyên mục, chuyên trang dành cho trẻ em trong Tháng hành động vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam (28/6).

7. Sở Tư pháp

- Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan liên quan tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến các luật, văn bản dưới luật liên quan đến trẻ em như Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Hôn nhân và gia đình...

- Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát, quản lý các cơ sở kinh doanh văn hóa phẩm sách, báo, truyện, tranh ảnh, băng đĩa, đồ chơi, dịch vụ Internet.

- Hướng dẫn cơ sở thống kê và tổ chức đăng ký khai sinh cho trẻ em.

8. UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động cho trẻ em nhân Tháng hành động vì trẻ em; đặc biệt quan tâm đến trẻ em vùng sâu, vùng xa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Chỉ đạo Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em các huyện, thành phố; các phòng, ban cơ quan và các đoàn thể, tổ chức thực hiện tốt các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em và Ngày gia đình Việt Nam (28/6). Vận động ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em.

UBND tỉnh yêu cầu các ngành thành viên Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và quần chúng tập trung chỉ đạo làm tốt các nhiệm vụ trên và báo cáo về cơ quan thường trực – Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh trước ngày 05/7/2006 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Thị Kim Dung