ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2007/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 16 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊABÀN TỈNH QUẢNG BÌNH.

Công nghệ thông tin (CNTT) là công cụ quan trọnghàng đầu để hình thành xã hội thông tin, rút ngắn quá trình công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hànhnhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về đẩy mạnh ứng dụng và phát triểnCNTT, tạo khả năng đi tắt đón đầu trong "xu thế hội nhập và phát triển";Ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quảđáng khích lệ, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, năng lực lãnh đạo, chỉđạo điều hành và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh góp phần quan trọng vàonhững thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn, việc ứngdụng và phát triển CNTT hiện nay ở tỉnh Quảng Bình còn nhiều mặt hạn chế, hiệuquả đạt được chưa cao; chưa có sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa cải cách hànhchính với ứng dụng CNTT; các cơ quan Nhà nước chưa thực sự chú trọng ứng dụngCNTT để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đổi mới lề lối làm việc; đầu tưcho "kết cấu" hạ tầng CNTT còn hạn chế, cơ sở dữ liệu còn phân tán;đội ngũ cán bộ làm việc trong lĩnh vực CNTT còn thiếu; đầu tư cho đào tạo nguồnnhân lực CNTT chưa được quan tâm đúng mức; việc ứng dụng CNTT vào sản xuất kinhdoanh chưa được chú trọng; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực CNTT còn chưathống nhất, thiếu đồng bộ, chưa có cơ chế thu hút, khuyến khích việc ứng dụngvà phát triển CNTT.

Đểkhắc phục những hạn chế trên và đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trên địabàn, đưa CNTT vào cuộc sống trên mọilĩnh vực kinh tế xã hội, đảm bảo anninh quốc phòng, làm cho CNTT trở thành phương tiện chủ lực để nâng cao hiệuquả quản lý hành chính Nhà nước, nâng cao năng lực hội nhập và cạnh tranh, gópphần quan trọng vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh, Uỷ bannhân dân tỉnh yêu cầu:

1.Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: Tăng cường công tác tuyêntruyền, phổ biến giáo dục pháp luật về CNTT; nâng cao nhận thức về vai trò, vịtrí của CNTT trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện có hiệuquả Chỉ thị 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng vàphát triển CNTT trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa và Chiến lượcphát triển CNTT và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng 2020 đãđược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tại Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày06/10/2005, ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước được Chính phủquy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007. Chủ trì, phối hợp vớiSở Bưu chính, Viễn thông xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạchhàng năm về ứng dụng CNTT trong hoạt động của mình, nâng cao hiệu quả của các chươngtrình, dự án, các hệ thống tin học, tích cực sử dụng các phần mềmchuyêndùng vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm an toàn, an ninh mạng;đánh giá tác động của CNTT đối với việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của cơ quan mình; đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt độngcủa cơ quan, cải cách hành chính.

2.Sở Bưu chính, Viễn thông: Phối hợp với Sở Tài Chính và các cơ quan liên quantham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án về đẩymạnh ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh, quy hoạch, kế hoạch ứng dụng và pháttriển CNTT tỉnh Quảng Bình đến năm 2020; chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành, địa phương trong việc thực hiện ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơquan nhà nước; tổ chức quản lý, thẩm định, giám sát, nâng cao chất lượng cácchương trình dự án, các hệ thống tin học; tăng cường công tác quản lý nhà nước,phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến nâng cao vai trò quantrọng của CNTT;

3.Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Phối hợp với sở Bưu chính Viễn thông trêncơ sở các chính sách khuyến khích, ưu đãi việc ứng dụng và phát triển CNTT hiệnnay, hàng năm tham mưu cho UBND tỉnh cân đối và bố trí kế hoạch vốn cho cácchương trình, dự án CNTT, kinh phí cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển CNTTtrên địa bàn tỉnh.

4.Văn phòng UBND tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quanthống nhất các biểu mẫu giao dịch điện tử chung giữa các sở, ban, ngành, địaphương; chủ trì, phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông triển khai các hệ thốngứng dụng phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của UBND tỉnh.

5.Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn chức năngnhiệm vụ và biên chế của các đơn vị chuyên trách và ban hành tiêu chuẩn chứcdanh về CNTT trong các cơ quan nhà nước; xây dựng nội dung, chương trình đàotạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho các cán bộ, công chức, viên chức của cáccơ quan nhà nước.

6.Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Quảng Bình chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chương trình, kế hoạch đào tạo nguồn nhânlực CNTT; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở đào tạo CNTTtrên địa bàn tỉnh.

7.Công an tỉnh chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trong hoạt động ứng dụng và pháttriển CNTT; điều tra và xử lý tội phạm trong lĩnh vực CNTT.

8.Các doanh nghiệp chủ động triển khai thực hiện đề án ''Hỗ trợ doanh nghiệp ứngdụng CNTT phục vụ hội nhập và phát triển giai đoạn 2005-2010 đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt tại Quyết định số 191/2005/QĐ-TT ngày 29/7/2005.

9.Các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền phổbiến rộng rãi chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và cácquy định của tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đến các cấp, cácngành và người dân biết để thực hiện.

UBNDtỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp tổchức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Sở Bưu chính, Viễn thông có trách nhiệm,theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện và định kỳ tổng hợp tình hình báo cáoUBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ BCVT;
- Cục KTVB-Bộ Tư Pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo Quảng Bình;
- TT Công báo, Website Quảng Bình;
- Lưu VT, CV XDCB.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài