ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2007/CT-UBND

Phủ Lý, ngày 16 tháng 05 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNGTÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo củacấp ủy đảng, chính quyền các cấp, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã đượctăng cường, từng bước đi vào nề nếp đáp ứng được yêu cầu nhiêm vụ công tác tôngiáo trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Các tôn giáo cơ bản hoạt độngtrong khuôn khổ của pháp luật, đại đa số chức sắc, tín đồ các tôn giáo phấnkhởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước; đoànkết giữa đồng bào có đạo và không có đạo được giữ vững; các tôn giáo tích cựctham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinhtế, văn hóa - xã hội của địa phương làm cho tình hình tôn giáo ngày một ổn định.

Tuy nhiên, tình hình tôn giáo và một số hoạt độngtín ngưỡng, tôn giáo có lúc, có nơi vẫn nảy sinh vấn đề phức tạp như việc đòilại đất đai, cơ sở thờ tự, hiến nhượng đất, việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấpmở rộng cơ sở thờ tự không xin phép hoặc chưa được phép đã làm có xu hướng giatăng; công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo có lúc, có nơi nhấtlà ở một số cơ sở có biểu hiện buông lỏng hoặc quá cứng nhắc, khi có vụ việcphát sinh còn thụ động, trông chờ ỷ lại cấp trên, để vụ việc tôn giáo phức tạp,kéo dài; hệ thống tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tôn giáo ở cấp huyện vàcơ sở chưa được kiện toàn, bố trí theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhândân tỉnh.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với cáchoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, thực hiên tốt chính sách tôn giáo của Đảng, Nhànước, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt công tác phổbiến, tuyên truyền pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là Nghị quyết số25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo; Pháplệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2005của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôngiáo; Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhândân tỉnh về ban hành “Quy định quản lý nhà nước về hoạt đông tín ngưỡng, tôngiáo trên địa bàn tỉnh” làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân(nhất là chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo) có nhận thức đúng về quanđiểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôngiáo, nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt các quy định quản lý nhà nướcvề tín ngưỡng, tôn giáo.

2. Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường công tác quảnlý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, trong đó:

a) Phân công, giao nhiêm vụ, chỉ đạo, kiểm tra đônđốc các tổ chức, cán bộ làm công tác tôn giáo thực hiện tốt việc tiếp nhận hồsơ đề nghị, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo; viêc xử lý các nhu cầu củatổ chức, cá nhân tôn giáo, nhất là những nhu cầu phát sinh, hợp pháp, chínhđáng về xây dựng, cải tạo cơ sở thờ tự tôn giáo; về thuyên chuyển, bổ nhiệmchức sắc; về nhập tu, đăng ký hoạt động của dòng tu, của hội đoàn tôn giáo, cáchình thức tập hợp quần chúng tín đồ; việc sáp nhập, nâng cấp, thành lập mới giáohọ, giáo xứ..., phát hiện, theo dõi, phản ánh và ngăn chặn kịp thời các vi phạmpháp luật về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

b) Chủ trì phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh và cácSở, ban, ngành có liên quan xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm pháp luật tronghoạt động xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở thờ tự và các trường hợpchưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng,chưa đủ thủ tục đề nghị cấp phép xây dựng đã xây dựng hoặc xây dựng không theođúng giấy phép, không theo đúng thiết kế. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, kịpthời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên để giải quyết.

c) Hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để các chứcsắc hoạt động tôn giáo trên địa bàn chưa đăng ký hoạt đông, chưa đăng ký hộkhẩu với chính quyền được đăng ký thuận lợi; trường hợp không đăng ký, đã nhắcnhở nhưng cố tình vi phạm, kiên quyết xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 51/1997/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộkhẩu và Nghị định 108/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung môt số điều của Nghị định trên.

d) Làm tốt công tác hướng dẫn, rà soát hoàn thiệnvà công khai trình tự thủ tục hành chính trong giải quyết công việc tín ngưỡng,tôn giáo; đấu tranh gắn với viêc xử lý các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôngiáo vi phạm pháp luật, gây mất đoàn kết, trật tự trị an ở thôn xóm. Trước mắtgiúp đỡ, tạo điều kiện để tổ chức Phật giáo làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chứctốt đại hội Phật giáo của địa phương tiến tới đại hội đại biểu Phật giáo toànquốc lần thứ VI.

đ) Củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan làmcông tác tôn giáo, cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo thuộc Ủyban nhân dân các cấp theo Nghị định số 22/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 25/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 4 năm 2004của Bộ Nội vụ; trong đó:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phân công mộtđồng chí Phó Chủ tịch phụ trách công tác tín ngưỡng, tôn giáo; bố trí 01 đến 02cán bộ chuyên trách làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Văn phòng Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân.

- Các xã, phường, thị trấn phân công đồng chí PhóChủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm nhiệm công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí,sử dụng cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo các cấp.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạohoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáođang hoạt động hợp pháp để quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

4. Ban Tôn giáo tỉnh:

a) Tiến hành ngay việc điều tra, khảo sát, thốngkê, lập hồ sơ quản lý về tôn giáo, lập danh sách các cơ sở thờ tự, danh sáchchức sắc các tôn giáo đang hoạt động tôn giáo trên địa bàn;

b) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý Nhànước về các hoạt đông tín ngưỡng, tôn giáo;

c) Chủ trì phối hợp, thống nhất với Ban Dân vậnTỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môitrường, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - Thông tin và Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã xem xét các vấn đề phức tạp theo đề nghị của tổ chức, cá nhân tôn giáo trướckhi trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;

d) Kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành cácquy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tínngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Các cấp, các ngành căn cứ Chỉ thị này tổ chức thựchiện. Giao Ban Tôn giáo tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, địnhkỳ tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc